Конкурентни позиции на предприятие


Категория на документа: Икономика


* Пазарен дял - пазарният дял, който е продажбата на фирмата по отношение продажбите на отрасъла, е важен белег за успех. Много фирми си поставят ценова цел да задържат или увеличат пазарния дял.

* Приток на пари - някои организации определят цените, за да получат налични пари колкото може по-бързо. Финансовите мениджъри все повече са заинтересовани от бързото възвръщане на капитала, изразходван за разработката на продуктите.

* Качество на продукта - една компания може да има за цел да бъде лидер в качеството на продукта на пазара. Обикновено тази цел изисква висока цена, за да покрие високото качество и многото разходи за проучване и развитие.

След разпадането на СИВ, голяма част от българските предприятия губят позициите си на съответните пазари - предимно на руските пазари. Новите пазарни условия притискат "Родина-Попово"ООД да предприеме спешни стъпки в търсенето на нови пазари за реализация на продукцията си. Проучванията на конюнктурата на международните пазари поставя пред фирмата един от главните въпроси - определяне на ценовата стратегия на фирмата. В първите години на прехода за да оцелее фирмата на пазара значителна част от продукцията (над 90%) е била произвеждана на ишлеме и полу-ишлеме. Именно в този период ценовата стратегия на фирмата е била стратегия на оцеляване - на минимални цени, с възможно най-нисък процент надбавки над цената. Постепенно утвърдила своето име пред бизнес партньорите "Родина-Попово"ООД започва да възобновява своите традиции от близкото минало- дружеството отново започва да произвежда собствена серия от дамски облекла - предимно дамски панталони, като понастоящем 85% е произведената собствена продукция от общия обем на произведената продукция от дружеството. Произведените дамски панталони съобразени с модните тенденции заинтригуват вниманието на бизнес партньорите на дружеството в лицето на Хайдеман (Германия) и Tribal sportswear Inc.(Канада). Над 70% от произведената серия дамски панталони се изкупуват от горепосочените чуждестранни фирми. Първоначално при реализацията на серията дамски панталони "Родина-Попово"ООД прилага стратегия на минимални цени с единствената цел продукцията да бъде конкурентна на съответните пазари по отношение на цената. Отношението минимална цена-добро качество се оказва печелившата комбинация за дружеството. След първоначалната серия произведени дамски панталони към "Родина-Попово"ООД е отправена поръчка за производството на нови бройки дамски панталони от различни размери, цветове и десени от канадската фирма Tribal sportswear Inc. Така в периода след 1995г. българското дружество се превръща в един от основните доставчици на дамски панталони за канадската фирма, като постепенно стратегията предприета в началото - стратегията на минимални цени-добро качество се модифицира в стратегия на средни цени-добро качество. Понастоящем ценовата стратегия на "Родина-Попово"ООД при реализацията на дамски панталони на канадския пазар е променена в стратегия на по-високи цени-по-добро качество. Главната причина за увеличаване на експортните цени е увеличаване на процента печалба, който фирмата залага при производството на единица изделие-дамски панталон. Към тази стъпка дружеството прибягва с цел да покрие негативните разликите във валутните курсове на щатския долар, който е основната и единствена валута на разплащане между "Родина-Попово"ООД и Tribal sportswear Inc.

Терористичните атаки през септември 2001г и постоянните заплахи за сигурността на Америка внасят определена нотка на несигурност в мениджърите на българското предприятие. Това се обуславя от силната зависимост на канадската и американската икономика. Евентуални политически и икономически сътресения в американската икономика биха се отразили негативно върху канадската икономика, което от своя страна води до повишаване на икономическия риск за българското предприятие от бъдеща дестабилизация на икономиките на двете страни. Понижаването на стойността на щатския долар на международните пазари е също неблагоприятно явление за "Родина-Попово"ООД от гледна точка на факта, че приходите от продажбата на продукцията на американския и канадския пазар се реализира в щатски долари. Утвърждаването на еврото като стабилна валута за разплащане както и бъдещото членство на страната ни в ЕС са сигнал за мениджърите на "Родина-Попово"ООД да пренасочат стратегията си за разширяване на пазарите в посока на европейските пазари, без да пренебрегват пазарните позиции, които са завоювали на другите международни пазари.

6. Кадрови потенциал на фирмата

Понастоящем "Родина-Попово"ООД разполага с над 1300 високо квалифицирани специалисти от които: 1- Доктор на науките; 56- с висше образование; 630- средно техническо и средно-специално образование. Особени грижи ръководството полага по подготвяне на нови млади кадри. Провеждат се в рамките на фирмата курсове за подготовка на нови кадри и за повишаване на квалификацията на съществуващите. Подбират се отлични студенти, които стават стипендианти на фирмите в ТУ - София и Габрово.
Използват се всички възможности за участие в наши и международни форуми за израстване на специалисти, които да са в крак с последните новости при производството и търговията с дамска конфекция. Не на последно място е и осигуряване на перспективи за израстване на място на младите кадри на място и задържането им в рамките на фирмата, в т.ч. и с финансови лостове и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

7. Материално-техническа база на "Родина-Попово"ООД

Холдинга разполага с 4 масивни сгради обособени като заводи от среден тип. Двата завода, находящи се в гр.Попово са газифицирани. Всичките са обзаведени със съвременно оборудване, като системата CAD-CAM на фирмата "Gerber technology" - USA, кроячна техника на фирмите "Bulmer" и "Kuris" , шевни машини и автомати на фирмите "РFAFF", "JUKI", "DURKOPP ADLER'', гладачна техника "VEIT" и други гарантиращи високо технологично ниво на производителност и качество на продукцията. В съответствие с изискванията на ЕС във връзка с присъединяването на България към ЕС хармонизирахме нашите фирмени стандарти за обективен контрол на качеството. Предстои ни сертификация по ISO.

Партньори на Холдинга са водещи фирми от Германия /Щайлман, Хайдеман, Трокал и др./, от Канада /Трайбъл/, от САЩ /Мей/ и др.
Отношенията на дружеството с партньорите се градят на основата на взаимно зачитане на интересите, висок професионализъм и качество на продукцията, които представляват естествена предпоставка за ползотворно дългосрочно сътрудничество. "Родина-Холдинг"АД членува в Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Българска Асоциация по текстил и конфекция, Българо-руската търговско промишлена палата и други съсловни и браншови организации у нас и в чужбина.

8. Характеристика на основния продукт произвеждан от фирмата

В структурата на произвежданите дамски облекла от "Родина-Попово"ООД дамските панталони заемат около 40% от общия обем на произвежданата продукция. Именно този факт налага необходимостта от много внимателна и точна преценка относно етапа от жизнения цикъл, в който попада продукта. Правилното определяне на етапа от жизнения цикъл е предпоставка за избора на съответна ценова стратегия при реализацията на продукта.

Дамските панталони, които "Родина-Попово"ООД произвежда и изнася за канадската фирма Tribal sportswear Inc. са за сезон есен-зима 2004/2005г., произведени от синтетични влакна, като произвежданата серия дамски панталони е от един и същ модел, но в различна цветова гама и размер. Моделът се характеризира по следния начин: висока талия, с ръб, разкроен по дължината на крака, с два задни джоба, без колан. Дамските панталони са произведени в следните цветове-черен, сив, светлокафяв, тъмнокафяв, тъмносин.

Имайки в предвид това, че модела дамски панталони, който се изнася за канадската фирма е произведен от "Родина-Попово"ООД през лято-2004г, то разглеждайки концепцията за жизнения цикъл на продукта се установява, че модела дамски панталон от синтетични влакна сезон есен-зима 2004/2005г. се намира във фазата на въвеждане, която от своя страна се характеризира с по-бавни темпове на нарастване на продажбите. Стратегията възприета от "Родина-Попово"ООД е стратегия на средни цени-добро качество. Мениджърите на българската фирма залагат на формиралите се през годините на международния и български пазар потребителски предпочитания към произведените от "Родина-Попово"ООД модели дамски панталони, като при въвеждането на новата серия дамски панталони от синтетични влакна се разчита на лоялността и удовлетвореността на клиентите.

9. Изчисляване себестойността на дамски панталон модел есен-зима 2004/2005г.

При изчисляване себестойността на единица дамски панталон следва да се отчетат и калкулират всички разходи, които се извършат за неговото производство. Конкретно себестойността на единица дамски панталон се изчислява по следната схема:
1. разходи за материали (основен материал-синтетични влакна, спомагателни материали-етикети, конци, цип)
+
2. разходи за външни услуги (ел.енергия, вода и др.)
+
3. разходи за заплата на персонала зает в производствената дейност (изработено време в часове*часовата ставка-1.20лв. на час)
+
4. Разходи за социални и здравни осигуровки на персонала
+
5. Други разходи + режийни разноски (разходи за заплата на персонала незает в производствената дейност). Режийните разноски се изчисляват по отчет за всяко тримесечие.
Себестойност
+ Печалба на единица изделие - 10% от себестойността
+ Търговска надценка на единица изделие - 5%
+ ДДС - 20%
Крайна продажна цена

Разглеждайки въпроса за изчисляване на себестойността на единица дамски панталон следва да посочим, че канадската фирма Tribal sportswear Inc. ползва търговска отстъпка в размер на 8% от общата фактурна стойност на доставното количество дамски панталони. "Родина-Попово"ООД прилага системата на отстъпки и за партньорите от Германия, САЩ, Франция. При установяването на първоначални контакти с дадена фирма и при първа поръчка от нейна страна за производството и доставката на дадено количество дамски облекла над определен брой - по принцип над 2000 броя българската фирма отново прилага системата на отстъпки от цената - размера на ценовата отстъпка при тези случаи е между 4-8%.

Размерът на отстъпките, които се прилагат за българските клиенти е в интервала между 3-5% от общата договорена стойност на поръчката.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Конкурентни позиции на предприятие 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.