Конкурентни позиции на предприятие


Категория на документа: Икономика


I.Теоретични аспекти на конкурентоспособността и конкурентните предимства

Конкурентоспособността на продуктите характеризира степента в която те се предпочитат от купувачите. Конкурентоспособността е свързана не толкова с положителните характеристики на продукта, колкото с неговата привлекателност за купувача извършващ покупката. Това се потвърждава от практиката където продукти получили висока оценка от експерти не се купуват от потребителите. Затова се отделя изключително голямо внимание на потребителната стойност на продукта характеризираща цената, която купувача счита за изгодна и би заплатил за нея. Представлява интерес т.нар. запас от конкурентоспособност на продукта. Запаса от конкурентоспособност на продукта е разликата между реалната цена на продукта съответстваща на неговото качество и цената, която би заплатил купувача. За потребителя това е неизплатената предоставена безплатно част от потребителната стойност на продукта, а за продавача това е мярката за конкурентоспособност на продукта. Преобладава мнението, че конкурентоспособността на продукта е толкова по-висока колкото е по-голям дела на не заплатената от купувача потребителна ценност или полезност на продуктите.

Притежаваните от продуктите характеристики и свойства, които им придават известни предимство спрямо продуктите на конкурентите формират конкурентното предимство. То се установява чрез сравняване на продуктите на отделните фирми. Конкурентното предимство се преценява по ключови критерии като: качество, цени, място на предоставяне на продукта и др. Оценката на купувача с неговата покупка е окончателна мярка за конкурентоспособността на фирмата. Най-често неудовлетворения купувач престава да купува от дадената фирма и именно затова фирмите трябва да въвеждат системи за постоянна оценка на удовлетвореността на клиентите с цел свеждане до минимум на отрицателните реакции на потребителите.

II. Анализ на конкурентоспособността на "Родина-Попово"ООД

1. Макроикономическа рамка на предприятията в България

Либерализацията на световната икономика е важен фактор за икономическото развитие на страните с икономики в преход, каквато е България. Тежката криза, в която беше изпаднала икономиката ни в началото на прехода, разпадането на СИВ, постави пред предприятията в страната ни редица проблеми, главния от които беше търсенето на нови пазари за реализация на продукцията. Новите пазарни условия наложиха радикална промяна в продуктовите, ценовите, дистрибуционните стратегии на фирмите. Особено важен за решаване беше този проблем за българските експортни фирми. С отварянето на българската икономика към световния пазар фирмите се сблъскаха с високото равнище на международна конкуренция, което неминуемо доведе до промяна в цялостната стратегия на българските фирми. За да излязат и да се наложат на международния пазар българските фирми износителки трябваше да предприемат незабавни промени в тяхната експортна политика. Тези промени бяха свързани с почти всички функционални стратегии на фирмите и особено с разработването на нова ценова стратегия при реализацията на външните пазари, съобразена с факторите и процесите, които действат на международния пазар.

Периодът след 1989г. се характеризира основно с преход от командно-административна към пазарна система на управление на икономиката в България. Този преход се характеризира със силен спад в икономическото развитие, основно разруха в селското стопанство и индустрията, голяма инфлация до 1997г., снижение на реалните доходи и на потреблението на населението, значителна безработица, несигурност и корупция. Същевременно преходът се характеризира с голям вътрешен и външен дълг, приватизация на държавна и общинска собственост, развитие на частната собственост, предприемачеството и конкуренцията, нова система на законодателство, развитие на гражданско общество. За овладяване на голямата инфлация, за осигуряване на известна стабилност на прехода и финансово подпомагане на страната ни от международните финансови институции, у нас беше въведен валутен борд от 1.07.1997г., като българския лев се обвърза с германската марка. След неговото въвеждане и действие се проявиха признаци за известно стабилизиране на икономиката, преустанови се връщането назад и се отбеляза слаб растеж на БВП, който обаче все още не може да достигне равнището си от 1990г.

Външната политика на България в периода на преход бе насочена към предприемането на редица стъпки за присъединяването на страната ни към Световната Търговска Организация като безспорен приоритет в контекста на осъществяваните икономически реформи. На 2 октомври 1996г. беше подписан протокол за присъединяването на Република България към споразумението, регламентиращо създаването на СТО. С ратифицирането и влизането в сила на протокола от 1 декември 1996г. България стана пълноправен член на Световната Търговска Организация. Присъединяването на към СТО беше важен етап от процеса на адаптиране на българската икономика и търговска система към принципите на световното пазарно стопанство и многостранна търговска политика. През настоящата 2004г. България се присъедини към страните членки на Алианса, а през 2007г. предстои влизането на страната ни в Европейския Съюз. Това неминуемо ще доведе след себе си до редица промени - промени в пазарите на българските фирми, изостряща се конкуренция между фирмите на европейския пазар, възможности за завладяване на нови пазари. Въз основа на казаното по-горе конкретната цел, която е поставена при разработването на курсовата работа е разглеждането конкурентоспособността на "Родина-Попово"ООД при реализацията на продукцията на вътрешния и международния пазар.

2. История на фирмата

Фирмата "Родина" е създадена през 1962г. под името ДИП /Държавно Индустриално Предприятие/. Фирмата преминава различни стадии на доразвитие, като от 1996г. е 100% частно акционерно дружество, а от началото на 2004 година е преобразувано в холдингова структура. "Родина-Холдинг"АД е 100% частно акционерно дружество. Създадено е на основата на бившата държавна фирма "Родина", която е с над 40 годишен опит в производството на облекла с експортна насоченост. Понастоящем Холдинга има три дъщерни дружества: "Родина-Инженеринг"ООД, "Родина-Агро"ООД, "Родина-Попово"ООД, които са специализирани за производство и услуги в широк кръг диверсифицирани области в съответствие с новите реалности на Европейския и Световен пазар. Шивашката дейност на фирмата е съсредоточена в "Родина-Попово"ООД, което е 100% собственост на "Родина-Холдинг"АД. През 2003г. започна развитието на дъщерните фирми в холдинговата структура. Бе създадена "Родина-Инженеринг" ООД, която е 60% собственост на "Родина-Холдинг"АД. Предстои създаването на дъщерни предприятия в областта на туризма, транспорта, мебелното производство, производството на замразени плодове и зеленчуци и други.

Първоначално "Родина"АД е единственото в страната специализирано предприятие, предназначено за производство на нощници и пижами за всички възрастови групи. По-късно произвежда и богата гама мъжки, дамски и детско-юношески облекла - поли, панталони, рокли, блейзери и спортни артикули. Понастоящем, след извършена диверсификация на дейностите на дружеството шивашката дейност на фирмата е съсредоточена в специализация в производството на дамска конфекция - панталони, бермуди, поли, сака.

Произвежданата от дружеството продукция е с високо качество, като всички модели панталони, бермуди, сака и рокли са произведени от висококачествени платове доставяни от лидери в производството на платове като Уругвай. Качеството на произвежданата продукция от "Родина-Попово"ООД се явява основна цел на фирмата. Именно с качествените си модели облекла българската фирма се е наложила като предпочитан партньор не само на местния, но и на международния пазар.

3. Пазарен обхват на фирмата

Производството на дамски облекла от "Родина-Попово"ООД е с предимно експортна насоченост. Около 48% от произведената продукция се реализира на вътрешния пазар, а останалите 52% на външнитe пазари. Основните външни пазари на които фирмата реализира продукцията си са: Германия, Канада, САЩ, Русия, Франция. С най-голям относителен дял от обема на експорта заема германския пазар - 35%, следван от Русия - 25%, САЩ- 15%, Канада - 13%, Франция- 12%. На тези пазари фирмата реализира продукцията си с помощта на посредници в лицето на местни фирми за производство и търговия с дамска конфекция. Партньори на фирмата на международните пазари, с които тя подържа тесни делови контакти са: Хайдеман (Германия), Мей (САЩ), Tribal sportswear Inc. (Канада).

Както бе посочено по-горе около 48% от продукцията на "Родина-Попово"ООД се реализира на българския пазар, като относителния дял, който заемат отделните артикули произвеждани и реализирани на вътрешния пазар от фирмата са: дамски панталони - 60%, бермуди - 20%, поли-12%, сака - 8%. Основни партньори и клиенти на вътрешния пазар са редица фирми в сферата на търговията с дамски облекла - ЕТ"Ралица Калева" - гр. Попово, "Импулс"ООД - гр.Търговище, "Рулекс"ООД - гр.Кърджали, "Афродита"ООД - гр.Плевен, "Мерибет"ООД - гр.Русе и още над 200 малки и средни фирми в България в областта на търговията с дамска конфекция.

4. Конкуренти на "Родина-Попово"ООД при реализацията на продукцията на вътрешния и международния пазар

Основни конкуренти на фирмата на българския пазар са: "Junona"OOД, "Леопард"ООД, "Miro"OOД. Посочените фирми произвеждат предимно дамска конфекция - панталони и сака, като конкуренцията между тях и "Родина-Попово"ООД е предимно акцентирана на отношението цена-качество. Цените на произвежданите и предлагани от "Родина-Попово"ООД облекла са с около 10% по-ниски от основните конкуренти на фирмата. Именно по-ниските цени на дамските облекла на разглежданата от нас фирма се явяват едно от конкурентните предимства за "Родина-Попово"ООД. Същевременно качеството на произвежданите облекла не отстъпва от качеството на произвежданите от конкурентите дамски облекла. Във връзка с неценовата конкуренция между "Родина-Попово"ООД и основните конкуренти на фирмата на българския пазар може да заключим, че предимство в конкурентната борба фирмата търси и в предлаганото разнообразие - цветово, различен дизайн на моделите от дамски облекла.

Поради факта, че "Родина-Попово"ООД осъществява икономия от мащабите на дейността в резултат на серийно производство основното конкурентно предимство на фирмата във връзка с реализацията на нейната продукция както на вътрешния, така и на външния пазар се явява по-ниската цена на произвежданите и предлагани модели дамски облекла.

Външноикономическата стратегия на фирмата може да се определи като стратегия на разширяване и проникване на нови пазари. През настоящата 2004г. фирмата е сключила договор с две словенски фирми за производство на нова серия дамски панталони и сака. В края на годината се очаква сключването на още един договор с румънска фирма, за която ще се произвеждат дамски панталони и рокли.

Основни конкуренти на "Родина-Попово"ООД при експорта на различни модели дамски облекла за германския, американския, френския, канадския пазар е словенската фирма "Янушка" и чешката фирма "Lida"Ltd., които се явяват производители и доставчици на фирмите, с които търгува българската фирма. Конкуренцията между българската, словенската и чешката фирма не може да се определи точно като ценова или неценова. В различни моменти тя може да се отнесе към единия или другия тип. Първоначално за да пробие със собствената си продукция например на канадския пазар "Родина-Попово"ООД в лицето на своите мениджъри решава да използва т.нар. цена на проникване, т.е. за новите модели дамски облекла, които фирмата произвежда да определи след внимателно и прецизно проучване цени под цените на конкурентите с цел канадската фирма да прояви интерес от предложените й от българската фирма модели дамски панталони. Този ход на мениджърите се оказва печеливш. По-ниската цена довежда до по-големи производствени серии, които увеличават значително производството и намаляват разходите за производство на единица продукция на фирмата. Не след дълъг период от време към "Родина-Попово"ООД е отправена поръчка за доставка на дамски облекла - панталони в цялата цветова гама и размери, която фирмата произвежда. За кратък период от време моделите дамски панталони изнесени за Канада успяват да привлекат интереса на канадския потребител с по-ниската си цена, доброто си качество и интересния дизайн. Така постепенно българската фирма се превръща в един от основните доставчици за Tribal sportswear Inc. на различни модели дамски панталони. Понастоящем конкуренцията между "Родина-Попово"ООД и словенската фирма "Янушка" се води на равнище цена-качество, като освен цената в конкурентната борба се включват характеристики на моделите дамски панталони като - дизайн, качество. По информация на специалистите по маркетинг на Tribal sportswear Inc. клиентите на фирмата остават много доволни от избора на модели панталони, които са произведени от българската фирма, като преди всичко по данни отново на специалистите решаващо за избора е отношението цена-качество.

През 2002г. "Родина-Попово"ООД извърши цялостно преоборудване на цеха за производство, внедри нови производствени машини, модернизира склада за съхранение на готовите облекла, реконструира административната сграда на фирмата. Необходимите финансови средства бяха осигурени единствено от реализираната печалба на фирмата от предходни години. Това е красноречив факт за успешното развитие на дружеството и за неговия бизнес потенциал.
5. Ценови цели на фирмата

Икономическата теория описва ценовите цели като общи цели, които описват какво иска да постигне фирмата чрез своите цени. Тъй като ценовите цели влияят върху решенията в повечето функционални области-финанси, счетоводство, производство, целите трябва да съответстват на общата мисия и цел на организацията. Основните ценови цели, които фирмите могат да си поставят са:

* Оцеляване - една от основните ценови цели е оцеляването. Повечето организации толерират трудностите - краткосрочни загуби и вътрешни промени, ако те са необходими за оцеляването.

* Печалба - въпреки, че фирмите чести твърдят, че тяхната цел е да максимизират печалбата целта за максимизиране на печалбата рядко действа, тъй като е трудно да се измери нейното постигане.

* Възвръщаемост от инвестиции - ценообразуването за постигане определена степан на възвръщаемост на инвестициите на компанията е ценова цел, свързана с печалбата.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Конкурентни позиции на предприятие 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.