Конкуренция и видове конкурентно противопоставяне


Категория на документа: Икономика


Навлизането в нов отрасъл ви дава голяма възможност да станете лидер в съответния бранш, да утвърдите позициите си от самото начало. От негатива може да се изведе позитив - да се намерят нови групи с клиенти, да се навлезе в нови пазари. Фокусът от първоначалните реклами, които промотират новия продукт на пазара трябва да бъдат заменени от такива, които акцентират върху честотата на употреба на продукта и неговата важност. Отново ценовите и маркетинговите тактики биха помогнали много.
6. Стратегии за конкуриране през преход към зрелост на отрасъла.

Трудно е да се предскаже кога този момент ще настъпи, но е важно компанията да бъде подготвена. Стратегиите за конкурентно способност, които тук са приложими са оптимизиране на продуктовия лист, увеличение на продажбите на настоящите клиенти и търсене и разрастване на нови пазари, много често международни.
7. Стратегия за конкуриране в зрели и упадащи отрасли

При тази ситуация основното, което трябва да направи фирмата е да се стреми да се открои от останалите компании и да развива капацитета на фирмата в продуктите и пазарите, които предполагат растеж. Могат тук да помогнат обновяването на продукцията и завишаване на качеството.
8. Стратегии за конкуриране в силно фрагментирани отрасли

За да бъде една компания конкуретно способна в такава ситуация, тя трябва да се стреми към производство с минимани доходи, евтин труд и строг финансов контрол. Фирмата трябва да се стреми да има постоянни клиенти, които да превърне в постоянни.
9. Стратегия за конкуриране в глобални пазари

Тук възможните алтернативи са доста. На първо място стратегията може да бъде глобална - т.е. фирмата да се конкурира на глобално ниво, с цялата си продуктова гама и да оперира на редица пазари в различни части на света.

Другата потенциална стратегия е фирмата да се концентрира върху няколко конкретни пазара, където смята, че има най-голям шанс.

Заключение

От написаното до тук можем да направим извода, че конкуренцията може да бъде основната движеща сила за дадена организация. Дори и много компании да приемат конкуренцията като заплаха и риск, други показват на практика как да извличат полза от нея.

По отношение на различните начини за конкуренто противопоставяне, в последните параграфи се видя, че това зависи от редица фактори. От особено важно значение е да се анализира в какъв етап от жизнения цикъл на развитието се намира компанията.

Последно, но не по важност, непрекъснатото наблюдение и анализиране на действията на конкуренция може да направи компанията ни по-ефективна и успешна.

Използвани източници
Котлър, Ф., Котлър за маркетинга: Как да създаваме, печелим и управляваме пазарите, Изд. Класика и стил, 2006 г.
Паунов, М., Стратегии на бизнеса. Университетско издателство, С., 1999
Узунов, А., Обща теория на икономиката. I част - микроикономика, Булвест - 2000, С. 2006 г.

http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp/6.1/6.1-10.pdf

http://www.marinpaunov.com/?go=home
1 http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp/6.1/6.1-10.pdf
2 http://www.marinpaunov.com/?go=books&p=book2
??

??

??

??

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Конкуренция и видове конкурентно противопоставяне 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.