Конкуренция и видове конкурентно противопоставяне


Категория на документа: Икономика


МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ БОТЕВГРАД

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Бакалавърска програма Бизнесадминистрация

Учебна дисциплина "МИКРОИКОНОМИКА"

КУРСОВА РАБОТА

Конкуренция и видове конкурентно противопоставяне

Разработил: Проверил: проф. З.Гъргаров
Фак. №

София
Януари 2013 г.

Увод

Конкуренцията е причина много компании да се развият изключително успешно и други да излязат от пазара. Редица учени у нас и по света разглеждат положителните и отрицателните страни на това явление, но реалността е показала, че то е неизбежно. За това е необходимо фирмите по света и у нас да имат възможно повече знания в тази област, внимателно да следят действията на конкуренцията и да ги анализират. В следващите параграфи, авторът ще направи опит да структурира основната информация, която всяка компания е необходимо да има предвид по отношение на конкурентите си, както и да предложи различни стратегии за конкурентно противопоставяне.

Изложение
Дефиниция на понятието "конкуренция"

В микроикономическата наука ключово място има понятието "конкуренция". Нейна дефиниция са давали още класиците в икономическата теория. Техните дефиниции се различават, но водещото е разграничаването на стремежите на пазарните участници, които са субективни и резултатите от тяхната дейност, които са обективни.

"Конкуренцията е икономически процес ма взаимодействие, взаимовръзка и съревнование между участници на пазара, с цел да се осигуряват по-добри възможности за реализиране на продукция, задоволяване на разнообразни потребителски изисквания и получаване на максимална печалба"1.

Личната изгода е основен стимул компаниите да внедряват нови технологии, нови методи на организация на производство, оптимизиране на ресурсите и т.нат., за да се изправят пред конкурентите си. Конкуренцията на практика е понятие за състезание между отделни индивиди с цел постигане на конкретни цели, след като са налице права на собственост и свобода на размяна. Посредством конкуренцията се постигат редица взаимодействия и взаимоотношения на пазарно ниво.

Видове конкуренция

Различните "играчи" на пазара са поставени в различни ситуации. В този смисъл конкуренцията може да бъде разгледана като няколко вида:

1. В зависимост от условията на осъществяването, конкуренцията може да се раздели на съвършена и несавършена. В първия случай пазарните сили действат свободно, докато при втория вид - съществува някаква бариера или ограничение за тяхното свободно действие ). Съвършената конкуренция се нарича още перфектна или идална, а несъвършената се определя като неперфектна.

2. В зависимост от проявленията може да бъде вътрешноораслова (т.е. конкуренция между фирми от един и същи бранш) и междуотраслова (когато компаниите идват от различни браншове)

3. В зависимост от източниците се дели на вътрешно-национална (конкуренция между фирми от една държава, например само между български фирми) или международна.

4. В зависимост от характера й може да бъде лоялна (когато се спазват писани и неписани етични правила и норми) и нелоялна (когато тези принципи са погазени).

5. Според средствата за осъществяване се разделя на ценова и неценова. При първата опция фирмите се състезават чрез цената на услугата или продукта, който предлагат, а при втория вариант се използват други средства (неценови). Това могат да бъдат увеличаване на асортимента; подобряване на качеството, размер, опаковка, маркетинг, ПР, реклама и т.нат.

Това са основните деления на конкуренцията, но за икономическата наука най-съществено значение има разделението на конкуренцията на съвършена и несъвършена.

Съвършена конкуренция

Съвършената конкуренция предполага наличието на отрасъл, който се състои от много на брой сравнително малки по размер компании, които произвеждат еднакъв продукт. Важно е да се подчертае, че на този пазар няма нито една от тези компании няма контрол върху цената на съответния продукт. Компаниите не могат да влияят върху пазарната цена на продукта или услугата или на ресурсите, които купува. Компаниите приемат цените за зададени и сами решават какво количество да произведат и да предложат. Техен е изборът и за технологията, която да използват.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Конкуренция и видове конкурентно противопоставяне 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.