Концепция в дадена сфера


Категория на документа: ИкономикаК О Н Ц Е П Ц И Я

Изготвил: ................................. фак.№ ............
I. Служител в дружество с ограничена отговорност "............", на длъжност "офис сътрудник".
Звено: административен офис;
Характеристика: ниско ръководна длъжност, пряко подчинена на Управителя /собственика/ на дружеството;

За създаване, внедряване и изплозване на охранителните системи и другите мерки за сигурност в звеното /административен офис/ са разгледани и заложени четири основни аспекта:
1. Физическа сигурност - основната функция на физическата сигурност е организацията на движение /входно - пропускателна работа/, както и съблюдаването за спокойствието и реда в звеното и извън него, като осигурява защита на здравето и живота на хората.
2. Материална сигурност - при матерериалната сигурност е заложено изцяло на онлайн охранителни системи за сигурност, тип: охранителни камери, монтирани на ключови места по препоръка на специализирано техническо лице и свързани чрез датчици към СОД система, и охранител.
3. Икономическа сигурност - по отношение на икономическата сигурност, основна роля заемат счетоводния отдел и управителите в дружеството, които съблюдават за опасности от загуба на капитали, ликвидация, фалит и др. причинени от външни и вътрешни фактори, като нелоялна конкуренция и изнасяне на конфеденциална информация и т.н.
4. Информационна сигурност - за опазване на информационната сигурност в звеното е създаден защитен, чрез пароли и антивирусни програми софтуер за нуждите на администрацията, по този начин преноса и достъпа на конфеденциалните данни и друга информация е с ограничен достъп.

II. Налични ресурси -

По отношение на разположението и изходите на помещението не се предвижда никаква промяна, разположението е много добро по отношение на комуникативната и кореспонденската дейност на звеното, а изходите са два, както е заложено в противопожарното досие на дружеството.

III. Ниво на гаранции -

Гарантирана е спокойната работа, свободния достъп и защита на звеното /административния офис/, осигурявайки непрекъснат - денонощно и безпрепятствано достъп до всички заложени предпазни охранителни мерки.

IV. Рискови фактори -

Като се има на предвид, че при създаването на правила за защита на фирмената сигурност е заложена система от горе опсаните аспекти /т. I/, се дават гаранции, защитаващи и опазващи интересите на потребителите.

V. Цел -

Осигуряване спокойна среда на работния екип.

VI. Задачи -

Защита на фирмената сигурност, чрез създаване на контролно - пропускателни технически средства, за да бъде предотвратено влизането на нежелани субекти в помещението за по - добър контрол на достъп.

VII. Съвременното състояние -

Изграждане на система предназначена да ограничи достъп за влизане и излизане в охраняемия обект.
Необходима техника: детектори и датчици свързани със системата за прпускателен режим, възможност за автоматична блокировка.
Експлоатация: необходимо е контролно - пропускателната система да е лесна за употреба, и да има възможност както за автоматичен така и за ръчен /физически/ контрол за осигуряване на допълнителна защита.

VIII. Принципи -

Принципа за качественото изполване на системата се свежда до подробното запознаване на всички заинтересовани и отговорни за правилната експлоатация на системата лица, от което следва възможно най - добрия резултат /постигане на максималното спокойствие и сигурност на работното място/.

IX. Нови реалности -

Нововъведенията в тази област се следят и при нужда от прилгане на изпитано по - добра техническа или организационна новост, това ще бъде сторено.

X. Организацията ще се промени -

В по - добра насока в следствие на потребност от прилагане на нови реалности.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Концепция в дадена сфера 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.