Концентрация на производството в туризма


Категория на документа: Икономика


10. Концентрация на производството в туризма.

Концентрацията на производството представлява съсредоточаване на производството в най-големи предприятия. Този процес е свързан с увеличаване размера на предприятията и нарастване дела на най-големите предприятия в производството на определен продукт. Високата степен на концентрация на производството е предпоставка за използването на нови техники и технологии при производството, използването на рационални форми на специализация, коопериране и комбиниране.

Концентрацията на производството може да се осъществи под 3 основни форми:
* концентрация на разнородни производства в предприятия от универсален тип;
* концентрация на производството на еднородна продукция в специализирани предприятия;
* концентрация въз основа на комбинирането на свързани производства в рамките на едно предприятие.

Ефективна форма на концентрацията е централизацията.Последната предполага сливането на предприятието. Нарастването на мащаба на производството в процеса на концентрация и централизация се осъществява в 3 направления:
1. хоризонтална интеграция - сливане на две или повече компании, работещи в една сфера на дейност;
2. вертикална - комбинация на разно отраслови компании, чието производство е свързано технологично;
3. комбинация на разно отраслови компании, които технологически не са свързани помежду си.

Размерите на предприятията участват в концентрацията се определя със следните показатели:
* Обем на производството за 1 година;
* Средногодишна численост на персонала;
* Средногодишна стойност на ОПФ на предприятието.

Нивото на концентрация на производството в отраслите се определя със следните показатели:
- Обем на продукцията за година;
- Относителен дял на продукцията на крупните предприятие в обшия обем на производството;
- Относителен дял на големите предприятия от всички предприятия в определен отрасъл;
- Относителен дял на ОПФ в крупните предприятия от всичките в отрасъл;
- Относителен дял на енергопотреблението на най-големите предприятия;
- Основен показател след посочените е обема на произведената продукция.

Икономическия ефект от концентрация се изразява в подобряването на технико икономически показатели на продукта в резултат от увеличаването размера на производството и предприятията. Концентрацията на производствени мощност, работна сила и материални ресурси в едно предприятие позволява по-ефективно и икономично да се използват елементите на производството - оборудване, суровини, материални, работна сила. Предимството на големите предприятия се свежда да следното:
1. В голяма предприятие се внедряват големи мощност, което увеличава икономическия ефект на производството и позволява да се намали цената на продукцията, която пък води до по-големи продажби.
2. Окрупняването на предприятията създава условия за повишаване нивото на заводската специализация, способства за внедряването на високопроизводителна техника и техника и технология и позволява да се подобри организацията на производството и труда.
3. При окрупняването на предприятията се намалява себестойността на продукцията.
4. Крупните предприятия позволяват да се прави икономия на суровини, горива, материали, а също и да се подобри екологията в техния ареал.
5. В големите предприятия могат да се създадат лаборатории, развойни звена и други научни отдели, което води до по-здрава връзка между науката и практиката, а така се повишава и ефективността на производството.

Окрупняването обаче си има граници зад пределите на които не нараства икономическата ефективност. При определянето на оптималните граници за окрупняване трябва да се отчитат следните условия:

- обществените потребности от определена продукция и услуги;

- Изисквания на НТП.

- Повишението на ефективността на инвестициите,

- Пълното използване на наличните ресурси, снижаване на себестойността на производството и повишаване неговата рентабилността

- Спазване на организационните и икономически граници на ефективното стопанско управление на предприятията .

По-висока степен на концентрация се отбелязва в туроператорския сектор. В основата на концентрацията при туризма стоят причините които определят този процес и при другите стопански отрасли и преди всичко ефекта от мащаба на производството. Ина и специфични фактори за туризма. Такъв фактор е краткосрочността на туристическите предприятия и главно хотелите, вследствие утежнената структура на издръжката им, както и при турагентските фирми. В период на кризи техните фалити и окрупняване са често явление.

Концентрацията на производството в туристическата индустрия се осъществява по два пътя: Вътрешен и Външен.

- При вътрешния път окрупняването произтича в рамките на отделната стопанска единица, вследствие капитализацията на приходите.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Концентрация на производството в туризма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.