Комуникация. Комуникационна активност. Получател (предназначение)


Категория на документа: Икономика


3. ПОЛУЧАТЕЛ (ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ)

Получателят в комуникацията е този неин участник, който разбира, интерпретира и прилага в поведението си предметното съдържание на получените съобщения-символи.

Получателят е възможно да бъде отделен индивид, група от хора или организация, или множество хора, членовете на което да не се познават помежду си. В този случай на масовата комуникация говорим за аудитория или за публика в качеството им на получатели на изпратените съобщения.

При масовата комуникация, осъществявана без технически посредник,за да достигне да своите получатели, източникът използва същите канали, които се използват и при междуличностната комуникация. Поведението на участниците в комуникацията з този случай обаче е различно, също както са различни е невербалните съобщения-символи, които източник отправя (и получава) към (и от) своите рецепиенти. Поради това монологичният стил на комуникацията в подобни случаи може да бъде заменен с диалогичната размяна на съобщения.

При масовата комуникация, осъществявана с помощта на технически посредник, говорим за големи аудитории, които в случая с използването на средства за масова комуникация и най-вече на печата, киното, на радиото на телевизията, а и на новите комуникационни технологии, могат да достигнат до десетки, стотици, хиляди и милиони рецепиенти.

За масова комуникация, разбирана в нейния традиционен смисъл е в сила принципът на множественост на аудиторията. Според него отделните лица, които я съставляват винаги преценяват индивидуално предадените им съобщения-символи от страна на източника. Поради това той също става множествен - с много и различни лица, толкова на брой, колкото са и членовете на аудиторията. При това всеки получател приема и интерпретира по различен начин, предаденото му съобщение-символ, въпреки че от гледна точка на източника може да бъде само едно.

Въздействието и ефектът на социализираната комуникация по правило зависят и се определят не толкова от нейния източник, а от интереса, волята и желанията на нейния обект - членовете на самата аудитория или публика. Те са равнопоставени участници в комуникацията и тяхното мнение следва винаги да бъде зачитано под внимание при нейното осъществяване.

Сегментирането на аудиторията е последица и на неравнопоставеността в комуникацията или на различието по отношение на комуникационнния достъп, което също характеризира отделните рецепиенти. В този смисъл говорим за информационно-бедни или информационно-богати рецепиенти или граждани.

Причините за реалното състояние по отношение неравнопоставеността в комуникацията са общоизвестни - те са от икономически характер и засягат преди всичко стандартите на човешкото съществуване и неговите основни показатели в различните страни.

Политическите фактори обаче също участват в процеса и могат да повлияят върху комуникационния достъп в положителна или отрицателна посока. Доказателство в това отношение е разпространението на демократичните процеси и ценности - почти в целия свят, от древността до днес. Фактор в това отношение е технически опорсредстваната комуникация и най-вече масовата комуникация. Тя допълнително откроява значението на свободното слово, на правото на отделния индивид на изразява и разпространява свободно мнението си сред другите хора по въпроси от всякакво естество.

Правото на свобода на словото безусловно е изключително важно човешко право, което е непосредствено свързано при това и с правото на комуникационен достъп. Всъщност благодарение тъкмо на него, на комуникационния достъп информираният гражданин може да определи и да потърси или пък да защити и другите свои основни граждански и човешки права. Следователно правото на достъп в комуникацията не трябва да бъде свързано нито с богатството, нито с познаването на съответния език, нито с равнището на натрупаните от индивида знания и специфични (комуникационни) умения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящия труд изложих понятията комуникация, комуникационна активност и получател (предназначение) на комуникацията. Разглеждайки ги като част от дисциплина "Функционалност на социалната комуникация". Кратко и надявам се ясно се опитах да се спра на основните понятия, въпросите, които възникват и вълнуват съвременното общество, по отношение на поставения проблем, както и научното им изучаване от гледна точка на важността и обществената роля, която всъщност играе по отношение на съществуването ни като цяло.
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:
1. Проф. Пламен Братанов, "Функционалност на социалната комуникация", 2003
2. Лекции по "Бизнес комуникации" при проф. Братанов
3. Доц. Д-р Атанас Григоров, "Към теория на социалната комуникация", списание "Диалог", 2004
??

??

??

??

"Комуникация. Комуникационна активност. Получател (предназначение). "
Мария Костова
Ф.№, 111412110013, ІІІти курс,


=6=

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Комуникация. Комуникационна активност. Получател (предназначение) 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.