Комуникация. Комуникационна активност. Получател (предназначение)


Категория на документа: Икономика- Критичен/корекационнен тип: взаимоотношенията, протичиворечията породени от конфликта на гледни точки, опит, ценности и морал.

- Креативен/творчески тип: интелектуални и художествени постижения, творчески дейности, art-тематика.

- Внушаващ/инструментален тип: знания и навици, предавани от институциите, от традициите, от религията, от развлекателните сведения.

Комуникацията е синтез на симолни/кодирани идеи. Като част от социума ние, хората, не можем и не би трябвало да опитваме да живеем без комуникация, без общуване, без споделяне на мисли/концепции/мотивации/идеологии. Те обогатяват културата и светогледа ни.

За да комуникараме рационално и ефективно, трябва да сме запознати с елементите на комуникацията. Трябва да следваме етапите/елементите последователно, за да максимизираме желания резултат. Когато съобщението-символ е предадено от страна на адресанта и адресата го е възприел, то трябва да бъде разкодирано като система от знаци и символи-да се разкрие вложения смисъл. Следва персоналната интерпретация от страна на получателя-превеждане от "собствения" език за по лесно асимилиране. За съжаление не всяко съобщение може да бъде "преведено" точно. От тук произтичат много конфронтации и неразбирателства. Върху тази невъзможност влияят някои фактори, които трудно могат да се неутрализират:

- Спецификациите на средата, в която се предава съобщението.

- Личностните характеристики на получателят.

- Културологичният и социалният контекст, през който се пречупва получената информация.

И все пак трябва да погледнем теоретично на елементите на комуникацията, прецизиращи я. Бихме могли да разграничим осем елемента, определени и от Лундберг, Шраг, Ларсен и Катън:

- Източник на комуникацията.

- Съобщение.

- Форма на комуникацията.

- Канал или средства за комуникация.

- Предназначение на комуникацията.

- Контекст на комуникацията.

- Цел на комуникацията.

- Ефект на комуникацията

2. КОМУНИКАЦИОННА АКТИВНОСТ

В различните страни и региони на света днес (също както и у нас) наблюдаваме отделни факти, които свидетелстват за съществуването на не-равнопоставеност по отношение на комуникационната активност на членовете на социалните групи. Днес съществува комуникационно разслоение или "неравенство" или "комуникационна стратификция", които контрастират драстично (директно или индиректно) с процесите на демократизация, на информатизация и на глобализация на отделните общества.

Икономическият възход на съвременните държави, продължава да бъде зависим от "способността на нагласата на човека към определени видове практично рационално жизнено поведение". Защото същата тази човешка способност, едновременно с техническите възможности впоследствие довежда да възникването и развитието на "специфичния западноевропейски капитализъм". Едновременно с всичко това, съществена роля и значение, усвояването и прилагането в човешката жизнедейност на разнообразните форми на комуникация между хората. Те изобщо предшестват социалния живот на обществото, както и появата и развитието на неговите структури, на тяхното взаимодействие. Благодарение тъкмо на тях - на създаването, разпространяването и усвояването на предметните съдържания на създадените символи-съобщения, стават възможни процесът на социализация и появата на научно-техническите постижения, а може би и най-важното - става действителност самата способност на акомодация, за адаптация или приспособяване към непрекъснато променящите се социално-културни и жизнени условия на индивидите.

Сърцевината на тази изключителна способност обаче са социалната ориентация на хората, особеностите на социално-психическия им характер, ценностите и културните им традиции.В контекста на комуникационното разслоение налице е следователно конкретен въпрос за предразположението на социалните групи или точно на способностите на техните членове да създават, да развиват, да запазват съществуващите културни традиции спрямо динамиката на промените във формите на социалната комуникация в определено време и място.

В контекста на комуникационното разслоение налице е следователно конкретен въпрос за предразположението на социалните групи или по точно за способностите на техните членове да създават, да развиват, да запазват съществуващите културни традиции спрямо динамиката на промените във формите на социалната комуникация в определено време и място.

Съвършено реални показатели, свързани с равнището на икономическото и социално развитие, определят параметрите на глобалното информационно разделение между хората.

Комуникационното неравенство и днес в отделните страни като качествено състояние остава приблизително същото, каквото е било преди пет или повече години - обстоятелство, което потвърждавано от статистическата и официално публикуваната информация.

Същото това неравенство обаче засяга изобщо стандартите на икономическото, социалното и културното съществуване на хората. То е свързано също и с възприемането и усвояването от тях на политическите ценности, които лежат в основата на модерната демокрация и гражданските и личните човешки права. Разпространението и използването от повечето хора на новите комуникационни технологии безусловно може да подпомогне реализацията на тези процеси, също както са оптимизира функционирането и развитието на системите на производството, на управлението и на възпроизводството в отделните страни, включително и у нас.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Комуникация. Комуникационна активност. Получател (предназначение) 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.