Комуникациите в бизнеса в съвременните условия


Категория на документа: Икономика


Желаният изход - какво наистина искаме да постигнем и какъв ще е идеалният резултат от наша гледна точка.
Приемливият изход - минимумът, който сме се подготвили да приемем.
Граници - области, в които става дума за цифри и лимити, за които компромисът не е решение, трябва да се имат пред вид през целия процес на преговори. В много случаи обаче не е задължително поставянето на долна граница. Този акт може да се тълкува като блокиране на инициативността и възможностите за изход от създалата се ситуация.
Срокове - в случаи, когато се обменят пари за суровини или услуги.
Информационна осигуреност на целия екип относно състава на преговарящата страна; относно всички факти и ресурси от наша и чужда страна, които могат да обърнат дискусията в наша полза.
Имаме ли някакъв коз, нещо специфично, с което да привлечем другата страна към готовност и отстъпчивост за по-ранен компромис.
Обмисляне на възможностите на отсрещната страна колкото се може по-реалистично по същите пунктове и същата схема и ред.
Място , роля и възможност за общуване чрез INTERNET. INTERNET -революционен фактор
Днес целият свят е информационно - глобален, под мощното въздействие и обхвата на средствата за масова комуникация, материално-техническата унификация и урбанизация. Преходът към информационното общество не може да бъде сравнен или заменен с нищо. Той няма алтернатива и аналог. Това е един изцяло нов обществен строй, при който индустриалното общество минава в етап на нов тип производствени отношения. Обменът на информация е едно от основните средства за производство, а компютърът и неговите информационни мрежи са оръдията на труда.
Промените и модернизацията на информационните технологии, в крайна сметка създадоха нов тип мрежово общество. Единствено този комуникационен канал е изграден без предварителни роли или константи. Всеки в Интернет едновременно е получател и подавател на информация. Всички имат равни права и възможност за ползването на глобалната мрежа, имат възможността да общуват.
Интернет е най-бързото средство за пренос на съобщения, за проучване на обществените нагласи. В интернет пространството комуникацията е многопосочна, тя се извършва между неограничени количество субекти, които реагират по различен начин на случващото се около тях в реално време. Чрез компютрите и съответно Интернет всеки е свободен да избира събеседниците си и дискусионните теми, да инициира комуникация и т.н.
Ако при традиционните медии, потребителите са пасивни участници, чрез Интернет те активно участват в случващото се около тях.
Ролята на Интернет комуникацията в съвременното общество като основно и предпочитано средство за общуване директно влияе върху икономиката. Това е един от най-мощните и водещи фактори.
Интернет аудиторията като звено от комуникационния канал е другият такъв фактор.
Днес светът е неразривно свързан с Интернет. Глобалната информационна мрежа е инструмент, който позволява на хората бързо и ефективно да намират информация, да осъществяват ежедневните си дейности, да се забавляват, да осъществяват социални контакти , да бъдат част от обществото.
Интернет дава на човечеството тласък за развитието на нови видове бизнес и нов тип икономика.
Основи на добрата презентация
Важна част на комуникацията е предоставянето на информация във формата на презентация. Презентацията е подкрепа на индивидуалният доклад с помощта на визуални средства и структуриран ред за мислите по определена тема. Яснотата на материята и личната убеденост са основите на добрата презентация.
В днешно време презентацията е основният начин за изразяване пред обществото. Тя цели определено въздействие върху публиката. От своя страна публиката не е анонимна маса, а хора, които трябва да бъдат заинтересовани от случващото се.
В практиката психолозите са разработили принцип, станал неотменна част от маркетинговата стратегия- "AIDA".
A - Attention - събуждане на вниманието. Изнасящият презентацията трябва да спечели благоразположението на публиката.
I - Interest - насочване на интересите. Докладчика трябва да обвърже потребностите на публиката със съдържанието на презентацията. Интересът на слушателите е събуден, когато схванат мисълта на презентацията.
D - Desire - пораждане на желание. Слушателите имат нужда от повече информация и са силно привлечени от темата на презентацията.
A - Action - предизвикване на действие. Докладчика обръща внимание на резултатите от предизвиканият интерес и реакциите на аудиторията.
Структура на презентацията - състои се от три части: увод, изложение и заключение. Но в основата на успешната презентация стои преди всичко подготовката на презентацията. Докладващият трябва да се настрои за предстоящото изложение, да подготви самият доклад и да има достатъчно време за да го подготви за публиката.
- увод на презентацията - докладчика се представя на кратко, представя в общи линии предстоящата презентация. Целта е да възбуди интереса на аудиторията, да се сближи с тях, да събуди вниманието им.
- основна част - изложение. Заедно с публиката докладчика разработва своите аргументи. Той провокира както разума така и чувствата на аудиторията, поддържа диалог с нея, отговаря на въпросите им.
За по - лесно възприемане на информацията се използват аналогиите с вече случай от практиката. Кратките обобщения на основните моменти, спомагат за акцентиране на най - важната информация.
- заключителна част - цели приковаване вниманието на аудиторията, тъй като се обръща внимание на личната заинтересованост на слушателя.
Ръководство посредством модерация
Днес с "модерация" наричат много неща. Независимо дали е по телевизията или по радиото, на заседание или при сбирки , винаги когато един човек стои отпред и говори по дадена тема - това се определя като модерация. Всъщност модерация означава подходящо поведение. Основната цел на модерационния метод е от фактите и умененията да се изработят решения. Той може да се използва винаги когато целим постигането на определен резултат пред групата.
Основните етапи на модерацията са:
- подготовка - отговаря за замисъла на модерацията;
- протичане - състои се от отделни фази за които съществуват различни класификации и обозначения;
- подготовка последваща протичането.
Елементите на модерацията са:
- модераторът - той е отговорен за използването на методите и протичането на дискусията. Модераторът помага на групата да бъде работоспособна, да постига целите, да намира решения на въпросите и решенията. Той трябва да е компетентен и да умее да общува. За успеха на дискусията е отговорен именно той.
- активните участници;
- онагледяването стъпките на модерацията;
Методи за групова работа , стимулиращи добрата работа във фирмата
"Екипната ефективност" е един от основните въпроси вълнуващи всеки мениджър. Това е степента в която групата постига конкретни резултати. Има екипи които са много ефективни и лесно постигат целите си. Има и такива, чиято ефективност е изключително ниска. И тъй като всеки един екип се създава за да постига резултати, този показател е изключително важен. От неговите стойности може да се разбере какъв е екипа, може ли да се разчита на него, има ли нужда от корекции и др.
Основните фактори, влияещи върху груповата ефективност са:
- мотивация - движещата сила, която стои зад всички действия на индивида. Тя включва целева насоченост на поведението и изисква получаването на пряка и своевременна връзка между целенасочените действия и постигнатите резултати;
- атмосфера в екипа - взаимоотношенията между участниците в екипа по повод на общата работа, общата задача и общата цел, която екипът трябва да постигне;
- лидерство - лидерство на мениджъра на екипа , лидерският дух на екипа и на организацията;
- справяне с конфликтите - зависи от същността на конфликта, причините за него, възможността за дискусии и договаряне и т.н.;
- цел на екипа - това е "бъдещо и желано състояние, което екипът иска да постигне." Наличието на цел е основният белег на екипността;
- сътрудничество - системата на взаимодействие между участниците в екипа по повод на изпълнението на общата задача;
- вземане на решение - в екипа може да има правило решенията да се взимат чрез обсъждане на проблемите, а може решенията да се взимат и еднолично (от лидера, мениджъра на екипа и др.);
- комуникации - общуване в хода на което участниците в екипа разменят идеи, чувства, оценки, разрешават проблеми, взимат решения;
- професионално и личностно развитие;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Комуникациите в бизнеса в съвременните условия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.