Комуникации и връзки с обществеността


Категория на документа: Икономика


Невербалната комуникация придобива важно значение, когато се общува с представители на друга страна, религия, етнос.Знаците, които се изпращат могат да доведат до неадекватно възприемане, да създадат напрежение и недоразумение.За да се постигне нужното поведение и да може да се контрулират невербалните източници трябва да се познава тялото.Особено важна за пиар специалиста е способността внимателно да слуша своите събеседници и не само да разчита правилно думите, но и да запаметява информацията, поднесена му чрез невербалните средства.

12.Вътршни комуникации

Те имат за цел да поддържат и да формират благоприятно мнение за организацията, за нейната полика, но не тази в социалната среда, а политиката на предприятието към своите служители.Целта на работата на пиар специалиста с вътрешните публики е не толкова да привлече интерес, а по скоро да внуши увереност в стабилността на организацията, в нейното бъдеще, в нейните способности да се развие, в нейната добронамерена кадрова политика, загрижеността за служителите.По този начин се стимулират служителите за по-добро изпълнение на задачите.От друга страна най-фината нишка на работата на пиар специалиста е да успее да обедини интересите на организацията с интересите на обикновения служител или целите на организацията да станат цели и на нейните кадри.Това е нелека задача, защото успехът на тази дейност зависи от умението да се подберат такива начини и средства за въздействие, че служителят доброволно на психологична основа да отъждестви своите интереси с тези на организацията.Причина за повишения интерес към вътршната комуникация е усложняването и увеличаването на информационните потоци.Влиянието на неконтролируеми от организацията информационни въздествия върху служителите водят до по-трудното им ориентиране в различни ситуации.Затова пиар специалистите трябва да имат специална програма за въздействие върху вътрешната публика.
В нея трябва да бъдат засегнати елементи от управлението на пиара и добре разработена мотивационна схема.Ако това се изведе като приоритет, то осигурява стабилност на персонала, предотвратяване на конфликти в организацията и най-вече води до сплотеност въз основа на създаденото доверие към организацията.Много е важно да бъде намерено място за обяснение на корпоративната политика, ценностите и мисията на организацията.Навременно подадената информация към служителите би могла да парира самото въздействие на слухове, догадки, предположения, които са свързани с промени в общите икономически условия.Постигането на мотивация въз основа на достоверно поднесена информацията е най-благоприятен резултат от работата на пиар специалиста.Те трябва да отчитат това,че работниците не са безразлични, а са живо заинтересовани не само от моментното си положение, но и в следните перспективи:

- промени в заплащането;

- промени в ръководството;

- информационна програма на организацията.
За да бъде лоялна организацията трябва да подготви инвестиционната програма, която включва данните за всички тези очаквания на работниците.Ако не се обръща внимание на информационните нужди на служителите много бързо се стига до криза на доверие, проявяват се различни конфликти, а всички знаят, че възвръщането на доверие е твърде дълъг, труден и болезнен процес.Особено важно е мястото на пиар специалистите при работата им със служителите в периода на реформи или организационни промени.За да се привлекат работници на страната на реформите, те трябва да са наясно с основните сратегии на реформата, главни приоритети и стила и методите на управление, които ще се използват, за да се реализира тя.Служителите трябва да знаят как управленците подхождат към решаването на конкретни проблеми, защото познавайки методите и стила на управление те получават чувство за предсказуемост.Затова трябва да се знае от служителите какъв е проблемът и как той е възникнал, как мениджърите възнамеряват да постигнат целите си, каква ще бъде цената на предприетите действия за служителите и какво ще спечелят или изгубят от тези действия.
Мотивирането на вътрешната публика се реализира чрез вътрешноорганизационни комуникации.Пиар специалистите не само ги организират, но и ги управляват оптимално.Тези вътрешнофирмени комуникации съхраняват и развиват организационната култура.Подпомагат както служителите, така и ръководителите да възприемат определени стандарти, корпоративни ценности и най-вече да приемат и да станат част от духа на организацията.
Цялата работа по организацията на вътрешните комуникационни цели:

1.Да идентифицира стремежите на вътрешната публика с организационната политика.

2.Да ангажира тази публика за нейното реализиране.

3.Да информира за конкретни цели служителите.

4.Предоставя възможност на вътрешната публика да обогатява знанията си, както и внушава образа на поведение с цел по-добър професионализъм.

5.Прави публични оценки на вътрешната публика като се оповестяват техни достижения, професионални и лични успехи.
Средствата за общуване с вътрешната публика - те зависят от възможностите на организацията.Различните средства имат различни възможности за сила на въздействие.Те са вестници, списания, радиовъзли,TV студио, информационни брошури, плакати, графики, схеми, листовки, конференции, информационни табла със съобщения, открити телефони за отговор на специални въпроси, лични разговори с мениджъри, писма до служителите и др., които зависят от въображението на пиар специалистите и възможностите на организац.
Чрез тези средства се осигурява пълна и вярна информация за всичко, което се случва в организацията.И за тези средства е валидно правилото като при виншната комуникация, че трябва да има новина.Характера на новините на вътрешната комуникация е по-различен и е желателно да се включват от първо предложение на нови разработки, излизане на нови пазари, привличане на нови инвеститори, благотворителни мероприятия.Смята се, че добрата информираност чрез средствата за комуникация на служителитепредставя възможност за компетентно обсъждане на пшроблемите както вътре в организацията, така и с външни хора.Тази информация дава допълнителни аргументи за популялизиране на неформално ниво на организацията.

В задълженията си пиар специалиста трябв да включва:
* създаване на програма за регулиране на комуникациите и монито-
ринг на ефекта от информационното въздействие;
* установяване на комуникация с достатъчна честота на пиар спе-
циалиста със служителите;
* осигуряване на редовни срещи между мениджъри и служители.
Смята се, че мениджърите са длъжни да информират своите подчинени за състоянието на организцията поне двапъти годишно;
* насърчаването на дискусии между служители и мениджъри;
* поставяне на контролни функции на низовия ръководител, които
се изразяват в това той да следи за мнения и настроения на своите служители, за проблемите, които имат и да подават тази информация на по-горни нива;
* провеждане на системни оценки за ефекта на вътрешноорганиза-
ционните комуникации;
Вътрешните издания имат за цел да установят и поддържат устойчив контакт със служителите на организацията.Те имат характеристики на останалите масмедии и затова се подчиняват на техните вътрешни закони.Това,че имат универсален характер позволява освен да обслужват вътрешните публики, информациите да обезпечават и външните публики.Макар,че не всяка информация може да бъде разбрана от тях, т.к. те не познават спецификата на организацията и могат да предизвикат погрешно тълкуване.Информацията за вътрешно ползване на организацията трябва да е достоверна и честна, защото учителите освен професионален имат и личен живот и изпълняват различни социални роли.Служителят трябва да бъде убеден при общуването си с външни хора в истинността на получената в организацията информация, за да не се поддава на негативни външни влияния.Друго изискване е новините да бъдат представени без прекален оптимизъм, за да не доведат последващите събития до надделяване на скептицизма.Пиар специалистите трябва да контролират и каналите, по които протича информацията както вътре в организацията, така и от нея навън.Контролът на информационните канали не означава цензуриране, а спомага публиките да получат тази информация, която могат да докарат, интерпретират и съответно да разберат посланието.Произволното изтичане на информация може да доведе до проблеми. Ролята на вътрешноорганизационните комуникации рядо нараства в ситуация на криза.Тогава значителна част от служителите изпадат в депресия притеснявайки се за съдбата си, ставайки изключително податливи на внушения, увеличава се зависимостта от слухове.Точно за това професионално поднесената информация от пиара става особено важна и необходима.Насищането на вътрешното простарнство с конкретна информация, дори и да не е най-ободрителната, премахва напрежението.Кризисната ситуация на организацията освен субективни причини се засилва и от влиянието на страничен източник и това е натиска на общественото мнение.
Особено важно при вътрешната комуникация е да се създаде ефективна деистваща система за обратна връзка с работници и служители.Чрез нея се установява дали има бариери при протичане на комуникационните взаимоотношения и съответно дава информация къде са тези бариери и предполага действия за тяхното премахване.Ако се освободи вътрешноорганизационната комуникация тя неминуемо освобождава място на дезинформация, слухове, мълви.

??

??

??

??
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Комуникации и връзки с обществеността 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.