Комуникации и връзки с обществеността


Категория на документа: Икономика


5.Какъв е източника на проблема?
6.Към дейността на кой компонент от структурата на организацията има отношение източника на проблема?
7.Кои фактори имат отношение за развитието на проблема?
8.Как тези фактори са попадналив този процес?
9.От какво значение е проблема за дейността на организацията в тактически и в стратегически план?
10.Застрашава ли с нещо и с какво развитието на проблема организацията?
Въпроси свързани с публиката
11.От какво значение е проблема за публиката?
12.Създава ли напрежение и опасности за публиката развитието на проблема?
13.Кои фактори въздействат за развитието на проблема?
14.Кои фактори са решаващи за развитието на проблема?
15.Какви ресурси са необходими за решаването на проблема?
16.От кои целеви групи зависи решаването му?
17.Какви са предложенията и вариантите за решение, които се предлсгат от PR специалистите?

Отговори на тези въпроси могат да се дадат след прецизни анализи на социалния контекст, т.е. това е онази част от социалната среда, която обкръжава организацията и нейните целеви публики, която е най-достъпна за въздействие на организацията върху тази част , в която протичат най- активните процеси на комуникацията.То е съвкупност от фактори и условия, които влияят в реално време върху дейността на PR

Тези анализи са насочени към конкурентната среда, предимно социални процеси като демографски характеристики, както и резки промени в социално психологическите фактори на публиката.

Социалният контекст може да влияе в реално време, но в него са заложени и тенденции, които очертават развитието на социалните процеси за по далечно бъдеще, като могат да се превърнат в устойчиви фактори влияещи върху комуникациите.

Втората сфера, която дава отговори на въпросите е изучаването на самата организация.В подкрепа на работата на пиарите може да се използва техниката, която включва различни експерти, контент-анализи на документи.Въпросите, на които трябва да се отговори при анализа, за да се очертае актуалното състояние на организацията са:
1.Къде е организацията в своя отрасъл? ;
2. Кои са главните конкуренти на организацията? ;
3.Каква е тяхната комуникативна политика? ;
4.С какво те са по-силни от организацията? ;
5.Кои са слабите страни на организацията? ;
6.Имат ли тези слаби страни влияние върху репутацията на организацията? ;
7.Кои процеси протичащи в организациятаса зарадени с напрежение и могат да създадат проблеми?
8.До колко е осъзнато от управленците влиянието на общественото мнение? .
Задължително трябва да разгледаме организацията като система, съставена от взаимодействащи се компоненти.Промяната, на които и да е от тези елементивлияе както върху останалите, така и върху организацията като цяло.Затова задължителнотрябва да се идентифицира проблема, в коя сфера е и да се прецени тази сфера каква тежест има в организацията като цяло.Без да е изчерпателно може да се разграничат по своя характер проблемите като: административни, информационни, комуникационни, маркетингови, технически, финансови, юридически, етични и др.

Друга сфера на изследване е анализа на публиката.
Изключително трудна е работата на пиара, ако те не са си определили и подредили по някакви критерии публиките на една организация.Най-важна предпоставка за постигане на успеха на едина пиар дейност е информацията да бъде конкретно адресирана, за да няма разминаване между посланията и нагласите и интересите на публиките.Това е много сложна дейност.Първо най-общо публиките могат да се разделят на:
- вътрешни-съставени от служители на организацията;
- външнни-които включват всички тези групи, които имат отношение към организацията или организацията има отношение към тях.
Тук трябва да се поставят и формират конкретните цели на пиар дейността, за да може целите, към кои групи трябва да бъдат ориентирани посланията.За конкретен момент тези групи се наричат целеви публики и от тях в най-голяма степензавеиси постигането на ефект от пиар дейността.Те са обект на най-активно комуникационно въздействие.Всички групи имат подгрупи в себе си.Колко са подгрупите зависи от критериите, по които ще търсим диференциация на конкретните публики.Ако приемем за критерии нагласите и очакванията на публиката, може да ги разделим например на оптимисти и на писимисти.Ако заложим като критерии активността на групите с организацията може да ги разделим на групи на присъединяващи се ; групи на изчакващи ; латентна група.Процеса на дефиниране на публиката се усложнява при по конкретен проблем, често се случва сътрудничество между различните подгрупи в целевата публика.Затова конкретнитерезултати трябва да бъдат изготвени на списък на различните подгрупи в публиките, характеризиране...................................,(не е пропуснато от Петя)
определено на доминиращите подгрупи в целевите публики.Тази тежест на тази подгрупа е в следствие на това, че имат решаващо значение за конкретен проблем и трябва да се открие дали съществува проблем, има ли неизползван потенциал в общуването с тези подгрупи, да се анализират каналите за комуникации с тях (комуникационни мрежи), да се очертае перспектива в краткосрочен план за развитието на контактите с тези групи.

При определянето на целевите групи може да се използват различни подходи.Хубаво е да се съчетаят няколко, за да може да се доближи портрета на групите до реалният портрет на групата.Подходите могат да бъдат:
- демографски - групите се дефинират по възраст, пол, семейно положение;
- психологичен - в центъра на ценностна ориентация;
- статусен - свързан е с мястото на членовете на групата в определена йерархия.
Показателите, по които се събира информация са:
1.Формални характеристики - пол, възраст, сем.положение, образование.
2.Дълбочинни характеристики - ценностни нагласи, интереси.
3.Да се установят медийните предпочитания на целевата публика - вестници, рубрики, електронни медии.

Ако анализа на публиките по тези показатели е добре направен, то той може да даде отговор на въпросите:

Коя публика ще помогне в най-голяма степен за постигане на организационни цели?Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Комуникации и връзки с обществеността 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.