Компютърни и информационни системи в туризма


Категория на документа: Икономика


СИСТЕМИ В ТУРИЗМА - използват се рекламно-информационни, управленски, финансово-счетоводни, архивни, резервационни и маркетингови системи.
- РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ - таз лекция я чакайте от Мария;
- РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИ ПЛОЩАДКИ - системите, които изпълняват функция на рекламни площадки, са универсални в случаите, когато потребителите на площадките (администраторите на съответната система) ги регистрират свободно в отделните им класове. Понякога те ги регистрират по ключови думи или даден географски признак. Вторият тип са рекламните площадки с регистриран достъп - администраторите на системите регистрират желанието си да отнесат санкционираната от тях система в един или друг тип/подтип секция на рекламната площадка (свързана с определен признак), което впоследствие се санкционира от администратора на площадката. Площадките с регистриран достъп носят името класификатори. Освен тях съществува и втори вид търсещи машини - т.нар. паяци.
- Машина за търсене - мрежа от компютри, които могат географски да са базирани на определени места и да обслужват съответни пазари; стотици или дори хиляди сървъри, работещи непрекъснато. Най-голямата такава мрежа е Google.

Рекламната площадка с най-висок рейтинг в света е класификаторът на Google - dmoz.org, а в България - този на dir.bg (за туризъм - piccolo.dir.bg). Основната цел на рекламните площадки е привличането на определен сегмент потребители, а постигането на максимален брой посетители остава на заден план. Поради това рекламната площадка трябва да включва колкото може повече страници, свързани с конкретното поле на дейност. Класификаторите трябва също така строго да съответстват на конкретния сегмент (много строг в това отношение е контролът при класификатора на google). За целта някои класификатори използват автоматично изпълняваща се функция на проверка - със заявка на администратора се задават ключови думи, броячи определят честотата им в сайта и в зависимост от тази честота той се включва или не в класификатора. За целта може да се използва и експертна оценка, но това би било значителен разход за квалифициран труд. При автоматичните класификатори съществуват и т.нар. обратни броячи, които определят дали страницата не е манипулирана на база на регулираната употреба на ключови думи - отново честотата на използване на ключовите думи е определящ признак за включване/изключване на дадена страница от автоматичния класификатор.

В сферата на туризма трябва да се отбележат и т.нар. нормативно предпоставени класификатори, като туристическия регистър със съответните му подтипове (в определени структури се поддържат и регистри на екскурзоводи, планински водачи, музейни екскурзоводи и т.н.). Този тип класификатори се използват при случаи като провеждане на маркетингови проучвания на даден пазар, при търсене на конкретна услуга и т.н.

Рекламно-информационните площадки се различават коренно от рекламно-информационните системи от гледна точка на много по-скромния графичен дизайн, тъй като при тях информационната функция е засилена максимално.

Регистрираните площадки (от гледна точка регистрацията на потребителя) обикновено не изискват заплащане. Административно регистрираните (за дадена дейност) по презумпция не изискват заплащане, тъй като сертифицирането за съответната дейност е било свързано със заплащане.

Универсалните системи поне в началото не изискват заплащане, тъй като не биха постигнали никакъв резултат - едва когато преминат определен трафик, могат да изискват. Често те прилагат безплатно включване и заплащане за преминаване на по-атрактивни позиции в системата. Подобни схеми предлагат и системите за търсене, когато изпълняват задача по определяне на съответствие по определена ключова дума, като освен списък със съответствия с най-висок рейтинг се появяват и предплатени позиции за съответна ключова дума. Например позицията "екскурзия" в google струва 2 лв на съответствие. Рекламната програма на google - adwords, е най-мащабната рекламна програма в света.

Аналогично на търсенето на съответствие по зададени ключови думи, в последните години се предлага и съответствие по географски имена. На практика списъкът със съответствията при една търсеща машина всъщност се явява класификатор, предварително подготвен от съответната система, който се визуализира за съответния потребител и е относително постоянен за определен период от време. Срокът на този период се определя съвместно от администратора на съответния сайт, който задава препоръчителното време, през което системата да опреснява информацията, и от площадката. Самата система, имайки тази препоръка, първоначално я отчита и ако съдържанието на страницата действително се променя, честотата се запазва, ако пък препоръката е манипулативна, системата определя средната честота на обновяване и задава нова честота. По този начин, при задаване на ключова дума от потребителя, съответствието за даден сайт важи за определен период (който може да е седмица, а може да е месец).

Системите - паяци са подвидове на търсещите машини, които сами ровят в съответните страници, търсят съдържание в тях и ги класифицират по определени ключови думи.

В момента по-голямата част от потребителите на мрежата използват търсещи системи - световният пазарен дял на Google е ок. 75%, на някои пазари - до 90%. С висок дял на национални пазари са търсачки като yandex.ru и rambler.ru в Русия (втората се опита да навлезе и на българския пазар - и тя е тип паяк; но срещна доста сериозен отпор). Dir.bg пък е класификатор, както и първата в исторически план търсачка - yahoo.com (която сега използва и други форми).

В света сега има над 100 ефективни търсещи системи тип паяк, някои от които работят глобално, други - на определени национални пазари. Най-добри са резултатите от използването на няколко търсещи машини едновременно - т.нар. метатърсещи машини автоматично изпълняват тази услуга за съответния потребител, напр. Metasearch. Те обаче не се използват от средностатистическия потребител.

Има системи, изпълняващи предварително зададена схема на търсене по няколко критерия, като търсене през определен период от време, в определени сайтове, по определени признаци (ключови думи, новини и т.н.). Най-често те са обвързани с абонамент (било то безплатен или платен). От гледна точка на бизнеса безплатните абонаменти практически нямат стойност, с изключение на генерираните от автоматични рекламни площадки. Този тип системи се използват много малко, независимо от високата им ефективност.

В комбинация с ГИС на електронния пазар вече се експлоатират търсещи системи по локация, все още слабо използвани в маркетинга в сферата на туризма.

- УПРАВЛЕНСКИ И ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНИ СИСТЕМИ: управленските, архивните и финансово-счетоводните системи обикновено са свързани помежду си - едно управленско решение е възможно, когато налице е конкретната финансова и счетоводна информация и архиви. Тези системи се отличават със строго регламентиран достъп. Често при опит за копиране те се изключват, изтриват се хипервръзки или дори цял модул. Управленските системи работят изключително в реално време (докато рекламно-информационните - винаги в относително време). Същото се отнася за финансово-счетоводните и за по-голямата част от архивните системи. Точно това налага защити при функционирането на системата и поддържането на екип от специалисти, които да гарантират използването на софтуера. За да изпълняват функциите си, финансово-счетоводните системи трябва да обменят огромен обем цифрова информация, което налага ползването на специализиран софтуер, в почти всички случаи сертифициран (в България от НАП, като за съжаление този софтуер има редица пропуски). Защитата е в две насоки: нормативна; и прилагане на международните стандарти за счетоводно обслужване и съдържание на съответните управленски модули (пропуските предлагат ред опасности и натрупване на грешки - така например SG Експресбанк загубиха над 5 млрд долара миналата година заради грешките на банкер в един единствен малък офис във Великобритания). От тази гл.т. финансово-счетоводните системи са най-често атакувани..

Системите, работещи в реално време, поддържат архив с давност от няколко минути до 24 часа: колкото по-големи обороти се проследяват, като правило толкова по-малка е тази стъпка. Обикновено всеки един сървър поддържа огледален запис на друг, отдалечен от него сървър, за по-добра защита. Тук изискванията към хардуера са десетократно по-големи, отколкото при други видове системи. Сървърите обикновено се сменят на 3 години при проектна мощност 15 години - трябва да се сменят доста често.

- АРХИВНИ СИСТЕМИ: работят непрекъснато, в реално време (сега), като черпят информация от финансово-счетоводни и резервационни системи. Изпълняват често и маркетингови функции. Генерират и съхраняват огромен брой показатели за всеки един потребител. Тези системи не действат самостоятелно, а интегрирано, като модули към останалите системи. Самостоятелни са заради функцията си.

- РЕЗЕРВАЦИОННИ СИСТЕМИ: пряко свързани са с предлагането и продажбата на услуги. В хронологичен план именно те са първите, развили се в сферата на туризма (във връзка с предлагането на пътническо обслужване): те са известни като GDS - Global Distribution Systems, и са създадени от големите авиопревозвачи. Понастоящем съществуват около 10 такива системи със сериозно пазарно присъствие. Еталон за такъв тип системи е Amadeus (на практика монополист на българския пазар). Такава система дава възможност за максимизиране на прихода от съответната услуга - за продажба на местата на различни цени в зависимост от времето на резервация и от екстрите. Такива системи дават възможност и за предварително зададен дублаж на продажбите - overbooking, който при самолетните компании се движи в рамките на 10%. Същото се отнася и за хотелите - по черноморското крайбрежие, когато туристите все още бяха повече от предлаганите легла, той достигаше до 20%.

Глобалните системи се отличават с работа в реално време, с непрекъснатост на процеса; с повсеместен достъп (следва да предлагат списък с услуги, достъпен навсякъде - например Amadeus има десетки хиляди терминали - макар да не е най-голямата система от този род, тя безспорно е най-агресивната). Достъпът до системата е оторизиран (позволен на определено агентско място или на определен агент), като по-рядко за всяка една операция се изисква оторизация (такава практика има в банковия сектор, среща се слабо в туризма).

Самата система Амадеус функционира вече 30 години, с предлагане, съсредоточено главно на европейския пазар. Главните акционери в нея са Еър Франс, Луфтханзаи още няколко авиокомпании, в различни периоди са се включвали и други големи компании, като Ал Италия.

Повечето GDS днес функционират с два независими един от друг модула: един с оторизиран достъп, предназначен за посредници, и един със свободен достъп, предназначен за крайни клиенти. В последните 10 години GDS системите създадоха няколко протоколи за обмен на файлове, като понастоящем най-използван си е ftp. Трябва да се спомене, че в началния си вид тези системи са били свързани с автоматична технологична мрежа, до създаването на интернет, докато понастоящем са изцяло уеб базирани. Всъщност дълго време те отказваха да използват мрежата, чак докато low cost компаниите навлязоха на пазара именно чрез нея.

Хотелските резервационни системи реализират много по-малък абсолютен обем услуги, поради което и изискванията към тях са различни от тези към резервационните системи на авиокомпаниите: докато във втория случай става думи за милиони места в самолети, хотелските системи обикновено боравят само с десетки хиляди. Изпълняват аналогични функции, при голямо разнообразие на видовете настаняване: при авиокомпаниите има 10 класи и типове, докато при хотелите спектърът на типове услуги е много по-широк. Поради това логическите задачи при разработка на такива системи са по-сложни - диапазонът на допълнителните услуги, съчетан с множество промоционални кампании и отстъпки по различни признаци (възраст, партньорство, лоялни клиенти) поставят на втори план изискванията, свързани с наличността на място. Предимство пред тях има оформянето на туристическия пакет (особено при динамичните пакети, свързани с ред доплащания на място). Като цяло резервационните системи се развиха през последните 10 години и се насочиха към достигането на различни оперативни ресурси. Сред най-големите системи за хотелски резервации са Tourico, Miki, Roomsxml, Клуб Мед. Над 1000 са системите-надстройки, използващи по няколко от главните резервационни системи (всъщност агенти на големите резервационни системи, но също насочени към бизнеса). Успоредно с тях на различните регионални пазари функционират и локални системи в зависимост от ресурсния им потенциал. По-малките пазари, представени в Европа (вкл. българския) разполагат с по 2-3 такива, а по-развитите - с няколко десетки. Те обхващат най-често от 100 до неколкостотин хотели. Някои са насочени към тесен сегмент, например предлагане в даден туристически център, или са с тематична ориентация - например настаняване в замъци във Франция.

Интересни са резервационните системи на операторите по т.нар. пакетни пътувания, с варианти за чартъри и независими пътувания. Лидери в този тип предлагане са Thomas Cook, Der Tour, Nouvelles Frontieres и т.н. Тези системи се разработват основно за посредническия сектор в лицето на туристическите агенти - те са B2B. Част от системите, предоставящи само услугата хотелска резервация, също са B2B, а други са за крайни клиенти - hotels.com, hotels.de и т.н. В България първата система, насочена към предоставянето на хотелски резервации, е tourinfo.bg, създадена и развита от варненското дружество за регистриране на домейни Цифрови системи.

Всъщност водещи в резервационния процес са именно системите, насочени B2B. Те поддържат най-големи бази данни и при тях се наблюдават иновациите в технологията. От работещите с крайни клиенти електронни агенти в световен мащаб най-голям е expedia, а на европейския пазар - opodo.

- МАРКЕТИНГОВИ СИСТЕМИ: много рядко съществуват автономно, почти винаги са в комбинация с резервационни, по-рядко с рекламно-информационни системи. В зависимост от рамката, създадена от конкретната нормативна уредба в страната, те позволяват създаването на строго определен профил на всеки потребител, който да се допълва и развива с течение на времето и да дава възможност за различни маркетингови проучвания. Използването на маркетинговите системи също е свързано с работа в реално време. Добър пример е маркетинговата система, създадена на национално ниво в Хърватска. Освен конкретните резултати от проучването, тези системи дават възможност и за измерване на времето за реакция на дадена тенденция.

От гледна точка на времето на работа електронните системи се подразделят на работещи в реално време (задължително условие за резервационните системи и най-разпространен вариант при финансово-счетоводните, управленските и маркетинговите системи) и работещи в условно време (обикновено такива са рекламно-информационните системи). За работа в реално време се изискват значителни средства за поддържане на хардуера (неперкъснато работещи сървъри) и за поддръжката на екип от специалисти, който да разрешава възникнали проблеми. Тенденцията днес е към увеличаване на цената на системната поддръжка и намаляване на цената на изисквания хардуер.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Компютърни и информационни системи в туризма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.