Количествените методи в социологията: основни характеристики предимства и недостатъци


Категория на документа: Икономика


6. Количествените методи в социологията: основни характеристики, предимства и недостатъци. Стохастична, квотна и типологична извадка. Понятия за представителност и достоверност на информацията, получена при количествени изследвания.

Изборът на дадено количествено изследване се прави, когато има достатъчно добре структуриран изследователски проблем и са нужни количественото описание и по-дълбочинното му опознаване върху основата на количествени данни.

Количествените изследвания като правило се базират на големи извадки от респонденти. Информацията бива обработвана с помощта на добре разработени статистически техники чрез съответните компютърни програми. За тези изследвания е характерна голяма специализация в рамките на съответните фази - едни лица са ангажирани за концептуалната и методологическа рамка на проекта, други ръководят и извършват полевите работи, трети се занимават с обработка на данните и пр. По тази, както и по причина на големия им мащаб, тези изследвания се характеризират с дистанцираността на изследователя от респондента. Тяхната комуникация става индиректно, чрез изследователските инструменти и залегналите в тях въпроси и променливи.

Най-съществената черта на голяма част от количествените изследвания е тяхната представителност, т.е. способността им в рамките на известно отклонение да представят измеренията на интересуващите ни параметри на изучаваната съвкупност.

Количествените методи са като правило със сложна организация, голям бюджет, екип от разнородни специалисти и костват много време.

Те са крупни и мащабни, което предопределя изискване за структурираност (задължителност) към провеждането, а от там и приложимост към по-големи социални групи . Търси се сходство, подобие, а не уникалност Информацията се подлага на компютърна обработка с помощта на различни софтуерни продукти. Интерес представляват тези показатели от резултатите, които характеризират цялата съвкупност.

Стохастична извадка
Това е извадка с напълно представителна информация, защото при нея са изпълнени и двете условия за представителност. Обемът при тази извадка се изчислява по определени математически формули, за да се проведе изследването трябва да имаме точния брой на лицата от популацията и съответно адресни и имейли на лицата - за да можем да имаме достъп до тях.
Обикновено тези изследвания са по-трудоемки и по-скъпи особено когато става въпрос за домашна анкета.
След като се изчисли обема на извадката се прави лотариен подбор (случаен).
Стохастичната извадка бива : едностепенна, двустепенна, многостепенна.
- При едностепенната извадка след като се изчисли обема на извадката се прави случаен подбор директно от списъка на лицата (става въпрос за по-малки популации).
- Двустепенната стохастична извадка се използва обикновено при по-големи популации. Например в по-големи фирми . при двустепенната извадка най-напред популацията се разделя на по-малки групи. На първа степен се прави случаен подбор на по-малките групи само на една част. След това на втора степен само на избраните групи три или пет койно сме избрали правим случаен подбор който общо на толкова лица колто ни е зададено.
- тристепенна извадка - е много удобна за градска обстановка. На първа степен от всички комплекси и квартали в даден град избираме по случаен начин няколко, след това на втора степен от избраните комплекси и квартали правим случаен подбор съответно на по-малките групи - блокове и улици. На трета степен вече от случаен брой блокове и улици правим случаен подбор на респонденти толкова, колкото трябва да бъде обема на извадката.

Квотна извадка - (Неслучайни извадки/Целеви) респондентите се подбират на основата на обвързаност с предмета на изследване. Осигурява структурата на генералната съвкупност по квотни признаци. Колкото повече квотни признаци бъдат включени, толкова извадката би била по-надеждна. За осъществяване на квотния подбор се използват квотни матрици.
Проблеми- преписват й се несъществуващи черти поради приликата с представителната извадка. Незаконно се прилагат методи за определяне на проблема на изследванията и размера на грешката. Липсва актуална информация за квотния признак. Липсва информация за вътрешната структура на отделните категории.
Валидизация на квотната извадка- след реализацията се прави извадка снежна топка.
Извадка снежна топка- при този вид извадки първите извадкови единици се подбират по случаен начин, но последващите се излъчват върху основата на информация, придобита от първите. Така извадката набъбва като търкаляща се снежна топка, като включва все повече и повече единици.
Квотна извадка. Квотната извадка е модел, при който респон-дентите се подбират върху основата на характеристики, за които се знае или се предполага, че са значимо обвързани с предмета на изследване. Така например, ако се знае, че характеристиките "възраст" и "пол" са силно свързани с употребата на концентрирани алкохолни напитки, а предмет на изследването е пазарът на такива напитки, тези характеристики могат да бъдат използвани като квотни (кво-тиращи) признаци. Квотната извадка ни осигурява структура на изследваните респонденти по посочените квотни признаци, идентична с тази на изучаваната съвкупност. Разбира се, за да се получи това, е нужно да се знае действителната структура на съвкупността по възраст и пол (какъв е делът на лицата от 18 до 25 години, от 26 до 30 години и т.н.; какъв е делът на жените и този на мъжете в рамките на съответните възрастови групи). Най-често използваните квотни признаци при маркетинговите изследвания са пол, възраст, образование и доход. Теоретично колкото повече значими признаци бъдат въвлечени в квотирането, толкова по-мощна квотна извадка би се получила. Но в практически план квотна извадка, основана върху повече от два признака с по няколко категории на всеки един от тях, е труд-ноизпълнима, защото откриването на лица, които отговарят на няколкото условия едновременно, е наистина уморителна и трудоемка задача за полевите сътрудници.

Типологична извадка- (Неслучайни извадки/Целеви) включва определена категория единици, отговарящи на интерсуващите ни критерии. За дефиниране на критериите се използват различни методи, включително и експертни единици.
База на типологичната извадка са определена категория единици, които отговарят на даден интересуващ ни критерий. В много случаи за дефинирането на тази категория се използват различни арбитражни методи (експертни оценки). Ако сме възприели като типологичен критерий за съответното изследване количеството маси и столове в кафенетата ("вместимостта" на заведенията), ние бихме могли да изследваме релациите между тази променлива и, да речем, оборота (при контролиране на останалите значими фактори), като подразделим заведенията на три типологични групи. Типологичната извадка е в силата си главно когато се използва в рамките на формулативната стратегия. Много компании например практикуват периодични допитвания до определени категории от своя персонал или клиенти с цел да открият "тесни места" и нови перспективи. Интересни са възможностите на типологичната извадка и при дескриптивни лонгитюдни изследвания, при които може да се получи ценна трендова информация.
Понятия за достоверност на информацията
Параметър на генералната съвкупност- обобщаваща характеристика на генералната съвкупност
Оценка на параметър - характеристика на извадката
Грешка на извадката - (грешка на оценката) разликата между характеристика на извадката и характеристика на генералната съвкупност
Систематична грешка (нестохастична) - получава се независимо дали изследването е извадково или изчерпателно. Резултат е от грешката на всеки етап от изследването, от регистрацията до обработката и анализа. Тази грешка не може да бъде измерена.
Стохастична грешка - репрезентативна, случайна. Тя се поражда от факта, че не обхващаме всички единици на генералната съвкупност. Ако извадката е случайна, то грешката е случайна величина и може да бъде контролирана.
Видове оценки:
* Точкова- фиксирани точно определени числови стойности, те не съдържат отклонението на параметъра.
* Интервална - съдържат не само точковата оценка, но и размера на стохастичната грешка. Изчисляват се само за представителни извадки и важат с определена гаранция за сигурност.
Свойства на оценките:
Неизмеримост - изисква се математическото очакване на много на брой оценки да бъде равна на търсения параметър.
Състоятелност - с увеличаване обема на извадката тя да се стреми към оценявания параметър
Ефективност - тази, която има по малка дисперсия
Изчерпателност на оценката - тя да се изчислява на базата на цялата информация
Определяне размера на грешките :
Емпирично - чрез много на брой извадки се получават измервания от формата на емпиричното разпределение на които може да се съди за размера на грешката.
Теоретично - разпределение оценките на даден параметър от много на брой извадки се нарича стохастично разпределение и при достатъчно голям брой единици в извадката то проявява тенденция да бъде нормално разпределение.
Определение за представителност на извадката:
Представителността е качество на информацията от извадката, което показва дали информацията от извадката е валидна за цялата популация.

Условие за представителност:
1. Всяка единица от популацията да има равен шанс да попадне в извадката, т.е. всички лица да могат да попаднат.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Количествените методи в социологията: основни характеристики предимства и недостатъци 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.