Количествени методи и модели


Категория на документа: Икономика
Университет за Национално и Световно Стопанство

Дисциплина: Финанси със спец. Публични финанси- ДО

Факултет:Финансово-счетоводен

Степен: Магистър

Курсова работа

по

" Количествени методи и модели"

Изработил: Проверил:

/доц. Веселка Павлова/
ФК №

Задача 2,1./стр. 54

Проведено е изследване на жилищния фонд в един град по различни социално-икономически характеристики. Направена е интервална статистическа групировка на жилищата по размера на тяхната площ, като са формирани 6 интервални групи:
Площ (кв.м)
Брой жилища (хил.бр.)
До 50
8
50-70
18
70-90
14
90-110
8
110-130
5
Над 130
2
Общо:
55
1) да се начертае хистограмата на честотното разпределение;
2) да се определи относителният дял на жилищата с площ:
a. над 50 кв.м до 70 кв.м;
b. над 50 кв.м до 90 кв.м;
c. над 90 кв.м;
d. до 70 кв.м;
3) да се изчислят средната, медианната и модалната площ на жилищата в града; да се изчислят квартилите на разпределението;
4) да се характеризира вариацията в съвкупността на изучавания признак чрез стандартно отклонение, средната разлика на Джини и квартилното отклонение;
5) да се характеризира симетричността на разпределението чрез коефициентите на асиметрия на Пиърсън, Юл и Боули.

Решение:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Количествени методи и модели 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.