Количествена теория за парите


Категория на документа: Икономика


Име: Зорница Петрова Петрова Факултетен номер:1008341037

Количествена теория за парите

Парите са продукт на историческа еволюция и с тази еволюция се появяват различни теории за парите. Количествената теория за парите се развива края на 19в. - началото на 20в. от икономистите класици.Освен като теория за определяне на номиналната величина на съвкупния доход, тя се приема и като теория за търсенето на парите. Според нея лихвеният процент не влияе на Мd.Количествената теория се свързва с книгата на Ъ.Фишер "Покупателната сила на парите", където той разглежда връзката между паричната маса М и общите разходи за стоки и услуги PY, която се определя от скоростта на парите V : V=PY/M. Разменно уравнение: МV=PY (P - ценово равнище,Y-съвкупно производство). В кратък период Фишер приема V за const. и разменното уравнение се превръща в количествена теория, според която номиналният съвкупен доход се определя само от М. И тъй като тази теория определя колко пари се държат при дадено ниво на съвкупния доход, може да се представи така : M=1/V.PY, а при равновесие на паричния пазар : Мd= kPY (k =const.=1/V)

Kеймбриджки подход към търсенето на пари - с уравнението за Мd се занимават икономистите от Кеймбридж А.Маршал, А.Пигу и др.Според тях икономическите агенти имат свобода при избора колко пари да държат и мотивите за държане на пари са две техни качества: парите като транзакционно средство и като запас на богатството.
Кеймбриджка формулировка за Мd : Мd = kPY (k-коеф. на пропорц.), идентична с тази на Фишер. Съгласни са, че k=const и М. се определя от номиналния доход.

Теория на Кейнс за предпочитанието към ликвидност - Кейнс е представител на кеймбриджката школа, 1936 публикува "Обща теория на заетостта, лихвата, парите".
Неговата теория за Мd е позната като теория за предпочитанието към ликвидност. Три са мотивите, заради които се търсят пари според Кейнс: транзакционен,осигурителен и спекулативен.Съобразно тези три мотива може да се говори за транзакционно търсена на пари, търсене на пари като запас и общо търсене на пари. При равновесие на паричния пазар : V=PY/ Мd=Y/f(Y,i) т.е. при увеличаване на i расте и V (V не е const. )

Съвременно развитие на кейнсианския подход - подходът се развива след Втората световна война, акцент е поставен върху трите мотива на Кейнс за Мd. Изводи: Транзакционната компонента на Md зависи от обема на транзакциите, които на свой ред са пропорционални на дохода, т.е транзакционната компонента на Md е пропорционална на съвкупния доход. Md поради осигурителен мотив също зависи от обема на транзакциите, които са пропорционални на дохода, т.е. осигурителното Md също е пропорционално на дохода, в обратна връзка с лихвения процент. Компонентата богатство на Md е пропорционална на дохода и според портфейлната теория на Тобин рискът е минимален при едновременно държане на пари и на облигации.

Съвременна количествена теория за парите според Фридман и монетаристите -
Фридман прилага към парите теорията за търсенето на активи - според монетаристката теория Md зависи от богатството и очаквания доход от другите активи в сравнение с дохода от парите. Формулировка на Фридман: Md = f(Yp,rb-rm,re-rm,Пе- rm), като (rb-rm,re-rm) - очаквана доходност от облигациите и акциите,( Пе- rm) - очаквана доходност от стоките. Фридман не приема за const очакваната доходност от парите ( при Кейнс тя е 0) и приема, че функцията Мd е стабилна ( за Кейнс тя е колеблива).

Емпиричен анализ на Мd - при него се обръща внимание на чувствителността на Мd към лихвения процент и стабилността на функцията Мd във времето. Според Тобин Мd е чувствително спрямо i, като връзката е обратна, но стабилността на функцията Мd означава, че чувствителността на Мd към i не се променя с времето.

Дихотомичен анализ и главните му представители

Основатели на класическата концепция: Жан-Батист Сей, Дейвид Рикардо.

Класици : Основна постановка на класическата теория е дадена от Сей 1803г : "Паричният воал само прикрива реалността на размяната, стоки се разменят срещу стоки, защото взаимно си служат за пазари." Класиците отказват да делят времето на интервали, от тук следва, че анализът се дели на две фази и с това се свързва понятието "дихотомия"-1)разглежда се дълбочината на явленията, 2)въвеждат се парите.Остава да се реши въпросът за стойността на парите. Абсолютизира се функцията на парите като
разменно средство.Уравнението според Рикардо и класиците : P=M/T (P-средно ниво на цените,M-количество пари,Т-обем на сделките)То е изменено от Дж.Мил( привърженик на дихотомията), който въвежда скоростта на паричното обръщение: P=MV/T.
Неокласици : Школата на неокласиците е създадена на базата на физиократите и Смит.
Нейни представители са: К. Менгер, Л. Валрас, С. Джевънс. Те също отказват да делят времето на интервали, не се съмняват в закона за пазарите, съхраняват дихотомния анализ, но те заместват основния за класиците труд с пределната полезност на предметите. Тази полезност намалява, когато придобитото от него количество расте.
Уравнение: Y=Y(K,N) (К-капитал,N-работни часове,Y-нац.производство)

Неокласици от Кеймбриджката школа - те са верни последователи на дихотомния подход, мислят, че обемът на съвкупното производство и разменните пропорции между стоките се определят от реални фактори, независими от влиянието на парите.
Неокласици от Чикагска школа - главен представител - М.Фридман, чиято количествена теория е преди всичко теория за Мd. Той започва анализа си от крайните притежатели на богатство (домакинствата), а богатството може да се държи в различни форми (активи) : пари, облигации, акции, материали блага и човешки капитал.
Съвременни теории: След началото на 20в. дихотомният анализ е изоставен, набляга се на текущите проблеми на епохата. К.Виксел има нов подход - застава в условията на парична икономика, опитва се да улови явленията в тяхното движение. Кейнс ( "Трактат за парите") също се разделя с дихотомичния анализ.Формира новa функция за търсенето на пари : М=L1(Y) + L2(i) ,( Y -нац. продукт, i - лихвен процент ).

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Количествена теория за парите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.