Колективни преговори


Категория на документа: Икономика


15.Колективни преговори.Същност и предмет.Подготовка.Водене на колективни преговори.Колективни трудови договори.

Според Конвенция №154 на МОТ колективното договаряне обхваща всички преговори м/у работодателите от една страна и организациите на работниците от друга, за определяне условията на труд и заплащането, регулиране отношенията м/у работодателите и техните работници или организациите на работниците.

Колективните преговори в предприятието са важни както за работодателя, така и за работниците и служителите. От техните резултати произтичат съществени последици за условията на труд и заплащане и за конкурентната способност на предприятието.
Значението на колективните преговори налага необходостта на всяка от страните, които участват в колективните преговори, преди това да направи пълна и комплексна оценка на всички условия и фактори, свързани с условията на труд и заплащане. Трябва да се отчетат всички обстоятелства и факти, които могат да окажат влиямие върху хода на преговорите.
Основните икономически интереси на работодателите и на работниците и служителите, степента, в която те ще постигнат целите си в колективните преговори, в голяма степен завися от тяхтата подготовка. Основното предназначение на подготовката на преговорите е да се дефинират намеренията на всяка една от страните в преговорите , да се определят техните целив областта на условията на труд и заплащане , да ес определят стратегията и тактиката за постигането на целите.
В областта на колективните преговори преобладават 2 схващания - максималистично и реалистично.
Според максималистите всяка от страните в преговорите , която иска да защити успешно своите интереси и да постигне целите, които си е поставила, трябва да започне подготовката на новите колективни преговори непосредствено след сключването на съответния колективен трудов договор.
Схващанията на реалистите са по-умерени. Те смятат, че една сравнително добра подготовка на колективните преговори трябва да започне 6 до 8 месеца преди изтичане , срока на действащия колективен трудов договор.
Колективното трудово договаряне служи за:
* Регулативна функция
* Нормотворческа функция
* Миротворческа функция
* Коективистична функция
* Демократизираща функция
* Образователна функция

Колективното трудово договаряне е основно звено в националната система за регулиране на трудовите и осигурителните отношения.Територията и функциите му се засилват и разширяват, когато държавата провежда правна дерегулация на трудовите и осигурителни отнишения.В резултат на колективното трудово договаряне, когато страните постигнат съгласие в основната част от случеите, се достига до сключване на колективен трудов договор, който има правна сила.Той е независим инструмент за мирно решаване на трудови конфликти, за търсене на задоволителни временни решения на остри социани проблеми, запреодоляване на кризистни ситуации.

Предметът на колективните преговори, а от там и съдържанието на КТД са изключително широки и включват всички параметри на трудовите и осигурителни отношения и жизненото равнище, както и уреждат взаимоотношенията между социалните партньори. В сключените в края на първото полугодие на 2000 г. БКТД се съдържат и редица договорености, съобразени с новите условия на действие на осигурителната и здравната система.

Най-новият етап в развитието на колективното договаряне и сключването на КТД започва след влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда ( март 2001 г.)
КТД е писмено съглашение между социалните партньори, комплексен юридически документ, в който се уреждат и определят договорености по основни проблеми. КТД е най-масовото и популярно споразумение между работодатели и синдикати, което урежда трудовите отношения на равнище предприятие и отрасъл. В колективното трудово договаряне не бива да има победители и победени.
КТД погледнато през призмата на неговите характеристики има 2 предимства:
1. Дава възможност да се структурират знанията за неговата същност;
2. Разкрива непреходността на теоретичните концепции и практическото им прилагане.

Колективното трудово договаряне най-често се разглежда като метод за уреждане на отношенията между работодател, група работодатели или работодателска организация от една страна и една или повече организации нао наемния персонал - от друга, най-общо по повод условията за наемане на работници и служители. За колективното трудово договаряне определящо значение имат:
* Равнищата и страните на колективното трудово договаряне
* Предметът на договарянето
* Процедурите за водене на преговорите
* Продуктите на колективното трудово договаряне

Равнищата на колективното трудово договаряне най-често са: национално; отраслово; регионално и в отделните организации.

Предмет на колективното трудово договаряне са условията за наемане на работници и служители от страна на работодателя, по - конкретно условията на труд и заплащане.
Принципи на колективното договаряне

Принципите на колективното договаряне - това са основните идеи и положения, които служат за ръководно начало на страните при воденето на преговорите, предопределят съдържанието на КТД и са гаранция, че ще бъдат спазени разпоредбите на закона.
1. Принцип на законност Принципът гарантира спазването на закона и съобразяване с ограничителните рамки на закона.
2. Принцип на равнопоставеност на страните Всяка една от страните, водеща преговори за сключване на КТД или сключваща такъв договор, разполага с еднакви средства за защита на собствените си интереси.
3. Принцип на коректност и баланс на интересите Необходимо е спазване на морала при провеждане на колективните преговори и сключването на колективен трудов договор, зачитане на интереса на отсрещната страна.

Чрез участието си в колективното договаряне всяка една от страните има възможност да въздейства върху неговото развитие и върху съдържанието на акта, с който приключват преговорите - именно КТД, тъй като КТД е от непосредствено значение за гарантиране на правата на всяка от страните.
4. Принцип на регламентиране на отговорностите С този принцип на всяка от страните се възлага да поеме съответните ангажименти и да носи отговорност за действията си, с цел запазване на диалога и добрия дух на колективното
Колективното трудово договаряне в същността си съдържа 3 основополагащи характеристики: колективен характер, договорен механизъм и трудови отношения.
> Колективистичен характер на колективното трудово договаряне - колективната природа на индустриалните отношения се разкриват под формата на работническа солидарност. Действителните механизми, формиращи колективистичната природа на колективното трудово договаряне са, че силата, която обединява хората, са техните общи интереси. Колективното трудово договаряне е ефикасния инструмент за удовлетворяване на тези интереси. Тези интереси непрекъснато се структурират и преструктурират под въздействието на множество фактори. Например интересите и ценностите в слединдустриалното и информационното общество са различни от тези в индустриалната ехоха. У нас също тече интензивен процес на преструктуриране на интересите. Това моделира и ще моделира колективното трудово договаряне и поведението на работодателите и синдикатите.
> Договорно начало на колективното трудово договаряне - договарянето, като естествен механизъм на пазарните отношения, демократизира процеса на регулиране на трудовите и индустриални отношения. В договарянето участват заинтересованите страни, което означава, че това, което се договаря е продукт на техните интереси и волята им да ги защитават. Колективният трудов договор е източник на правни норми. С колективния трудов договор законодателните норми се разширяват, допълват и конкретизират, съобразно специфичността на предприятията и отраслите. Правните възможности за договаряне не могат да се оползотворяват, ако трудещите се нямат възможност да създават свои професионални организации, които са с авторитет и позиции пред работодателите. Колективното трудово договаряне предполага доброволно участие и обвързване на страните. Съгласуването на работодателския интерес с интересите на наемния труд е важно условие за сключването на колективен трудов договор. Ако има конфликт на интересите само по пътя на взаимните компромиси може да се стигне до сключване на КТД. С компромиса от страна на работодателя се постига социалния мир в предприятието, а с компромиса от страна на синдикатите се постигат по-благоприятни условия и вътрешно-нормативен ред за регулиране на трудовите отношения. Колективното трудово договаряне се осъществява чрез съгласуване на противоречиви интереси, които са от жизнена важност, както за трудещите се, така и за предприятията.
> Област на приложение на колективното трудово договаряне - причината за възникване на колективните трудови договори са интересите по повод полагането на труд. С КТД се определят конкретни условия, искания, норми и механизми за управление на процеса по наемането и прилагането на трудовите отношения - продължителност на работно време, почивки, отпуски, заплащане, осигуровки и обезщетения, безопасни условия на труд, т.е. това са проблемите на трудово-осигурителните отношения и жизненото равнище.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Колективни преговори 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.