Клонове на търговец


Категория на документа: Икономика
Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий"
Стопански факултет

РЕФЕРАТ

по дисциплина:

Търговско право

на тема:

"Клонове на търговец"

Изготвил: Петя Иванова Петкова Проверил: Проф. Георги Стефанов
Специалност: Публична администрация
Фак. №: ПА-370-ДН

Велико Търново, 2013

1. Увод.

Клонът е обособяване на част от дейността на търговеца, на неговото предприятие, в населено място, различно от главното му седалище. В едно населено място търговецът може да има само един клон. Общата правна уредба на клона се съдържа в чл. 17-20 ТЗ.
Съветът на Европейската общност е приел директива за задължението за оповестяване на информация относно клоновете - Единадесета директива от 21 декември 1989 г. относно изискванията за оповестяване на данни за клонове, открити в една държава членка от някои видове дружества, регулирани от правото на други дружества.

2. Изложение.

Основният критерий за наличието на клон е мястото, в което се извършва търговската дейност. За да се обособи клон, е необходимо дейността да се организира така, че наред с основното седалище да се обособи друго населено място, в което да се извършва търговска дейност.
Клонът е част от предприятието на търговеца, несамостоятелно предприятие. От друга страна, клонът се отличава с относителна самостоятелност. Той се обособява от съществуващо вече търговско предприятие. Клонът може да се впише в търговския регистър само, ако търговецът е вписан, и то по молба, която се подава от името на търговеца. Търговската фирма на клона е фирмата на търговеца с добавка "клон" - чл.8 ТЗ. Клонът няма имущество, банкова сметка и не съставя определен баланс. В търговската кореспонденция на клона се посочват данните на търговеца - чл. 13, ал.2 ТЗ. По спорове, произтичащи от преки отношения с клон, исковете могат да се предявяват срещи търговеца и по седалище на клона - чл. 20 ТЗ. Прехвърлянето на предприятието води и до прехвърлянето на клона ( освен, ако се уговори друго). Прекратяването на главното предприятие, също води до прекратяване на клона. Ако за търговеца се открие производство по несъстоятелност, тя засяга и клона. Той не може самостоятелно нито да се прекрати с ликвидация, нито да се преобразува. За клона не може да се открие производство по несъстоятелност.

Клонът притежава относителна самостоятелност. Той има търговска фирма, седалище и адрес на управление, които са различни от тези на търговеца. Клонът се вписва отделно от търговеца, защото може да има предмет на дейност, различна от тази на търговеца. Сделките се сключват от вписан в търговския регистър управител на клона. За клона се води отделно счетоводство (чл. 19 ТЗ) и е уредена особена местна подсъдност (чл. 20 ТЗ). Седалището и адресът на управление могат да се преместват независимо от тези на главното предприятие (чл. 18 ТЗ). Клонът може да се прехвърля отделно от главното предприятие по реда на чл. 15-16а ТЗ, като правоприемникът може да впише на неговата основа собствен клон.
Клонът не е правен субект. Вписването му в търговския регистър не може да създава нов правен субект. Липсата на правосубектност е пречка клонът да бъде представител на търговеца. Между клона и търговеца липсват правни отношения.

Няма органи, които да формират и изявяват волята на клона. Той се управлява от самия търговец - физическо лице, съответно от органите на търговеца - юридическо лице. Клонът е териториално откъснат от главното предприятие, чл.17, ал.2, т. 2 ТЗ предвижда в търговския регистър да се вписват данни за лицето, което управлява клона, и за обема на представителната му власт. Търговецът е длъжен да впише управител. Управителят не е орган за търговеца. Законът не урежда правомощията на управителя, тъй като статусът и функциите на органите на юридическите лица по правило са правно уредени. Едноличните търговци също могат да откриват клонове и са длъжни да поискат вписване на техните управители.

Управителят е пълномощник на търговеца по отношение на правните действия. Той може да бъде или прокурист, или търговски пълномощник - чл. 17, ал. 2, т. 2 ТЗ. Видът на упълномощаването и обемът на представителната власт на управителя на клона се определят от търговеца. Възможно е клонът да има повече от един управители, които да представляват търговеца самостоятелно или съвместно. Тези обстоятелства се вписват в търговския регистър - чл. 17, ал. 2, т. 2 ТЗ. Управителят на клона може да бъде натоварен от търговеца и с вътрешни функции в самото предприятие.

Търговецът, който иска да открие клон, трябва да поиска вписване на управител и на обема на представителната му власт. Следователно управителят на клона винаги е пълномощник на търговеца, той има право да извършва правни действия от името на търговеца, дори и на практика да не изявява воля. Ако управителят е прокурист, той може да бъде само физическо лице. Ако пък е търговски пълномощник, той може да бъде както физическо лице, така и юридическо лице.

Търговското представителство прилича на клона, защото не е правен субект, а териториално звено на търговеца. То, както и клонът, се регистрира. Между клонът и търговското представителство съществуват и отлики, които разграничават двете явления. Търговецът не може чрез представителството да извършва търговска дейност, т.е. представителството не е част от предприятието - чл. 24, ал. 2 ЗНИ. Сделките, които търговецът сключва чрез представителството, са ограничени до нуждите на представителството. То се регистрира в Българската търговско-промишлена палата, а не в търговския регистър, както клонът. Трето, само чуждестранни, но не и български търговци, могат да откриват търговско представителство.
Магазини, складове, офиси, производствени помещения и др., се ръководят от централното седалище на търговеца. За тях не се води отделно счетоводство и те не се вписват в търговския или друг регистър.

3. Заключение.

В своята дейност, клонът като цяло е подчинен на правото, приложимо към лицето. Чл.56, ал.4 от КМЧП визира само клон на юридическо лице. Това право се прилага както по отношение на решенията за учредяване на клона, така и по отношение на правата на лицата, които ръководят клона и представляват чуждестранното лице. Договор между местно и чуждестранно лице, сключен чрез регистриран в България клон на това лице, представлява договор с международен елемент, и като такъв може да бъде подчинен на избрано от страните право - чл. 93 от КМЧП. Правото по месторегистрация на клона е приложимо по отношение на специалните разпоредби за регистрацията и други подобни изисквания, свързани с неговата дейност.

Използвана литература:

1. Стефанов, Г., "Търговско право", 2011.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Клонове на търговец 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.