Класификация на предприятията според 3 признака


Категория на документа: Икономика


Курсова работа
Икономика на предприятието
Тема: Класификация на предприятията по три основни признака. Анализ на състоянието на МПС през последните години.


Съдържание:
1.Предприятието..........................................................................................2стр.
> Същност и правен статут на предприятието..............................3стр.
2.Видове предприятия според големината им............................................4стр.
o Статистически данни....................................................................4стр.
3.Видове предприятия според правната им форма....................................6стр.
* ЕТ.........................................................................................................6стр.
* ООД....................................................................................................7стр.
* АД.......................................................................................................9стр.
* КДА....................................................................................................10стр.
* СД.......................................................................................................12стр.
* КД.......................................................................................................13стр.
* Кооперация......................................................................................13стр.
* Държавни или общински предприятия.....................................15стр.
* ЕООД..................................................................................................16стр.
* ЕАД.....................................................................................................16стр.
4.Предимства и недостатъци на предприятията...........................................17стр.
5.Видове предприятия според отрасловата им принадлежност...............18стр.
6.Анализ на МПС. Промени през последните години..................................19стр.
* Секторът на МПС 2008 - 2011г....................................................21стр.
7.Използвана литература....................................................................................27стр.

1. Предприятието.

Предприятието е имуществен комплекс за провеждане на предприемаческа дейност. Представлява в правен аспект съвкупност от права, задължения и фактически отношения имащи икономическо измерение.

Предприятието в тесен смисъл е самостоятелно обособена икономическа единица, която произвежда и продава стоки в условията на заобикалящата го микро -и макроикономическа среда с цел получаване на задоволителна за собствениците печалба, като се отчитат интересите на персонала, потребителите, контрагентите и обществото като цяло.

По смисъла на българското законодателство , предприятие е и всяко място, където се полага наемен труд.
Предприятието се характеризира със следните белези: следните белези: икономическа обособеност и самостоятелност, организационна обособеност, юридическа самостоятелност и обособеност. Икономическата обособеност и самостоятелност - означава, че предприятието е самостоятелен субект на икономическите отношения.Най - важната характеризираща черта в това отношение е това, че предприятието е субект, който пряко и непосредствено, от свое име и за своя сметка: прави разходите за финансиране на своята стопанска дейност; получава приходите от своята стопанска дейност; присвоява по неоспорим начин разликата от горните операции, независимо дали тя е положителна (при преобладаване на приходите над разходите), или е отрицателна (при преобладаване на разходите над приходите). На практика икономическата самостоятелност се реализира чрез воденето на отчет на дейността, съставянето на самостоятелен счетоводен баланс и присвояване на печалбата, респективно понасяне на загубата от извършената стопанска дейност. Именно последното е най - характерният момент, който позволява да се види що е това предприятие в икономическия смисъл.Способността на предприятието да извършва тези споменати дейности позволява измежду множеството организации, осъществяващи стопанска дейност, да се отграничат тези, които в икономически смисъл са предприятия от тези, които не са.
Целта на предприятието по своята същност е постигането на определен резултат или състояние на предприятието като цяло за определен период. Целите се разделят на: - цели - ориентири - характеризират основните функции и задачи на предприятието. Те изразяват мисията на предприятието. - цели - резултати - количествена характеристика на постигнатото от предприятието. - цели - състояние - трайни промени в основните показатели за дейността на предприятието.

> Същност и правен статут на предприятието

Изграждането, функционирането и преобразуването на предприятията в българската икономика се основават на изискванията на действащия Търговски закон (ТЗ). Това е документ приет и утвърден от Народното събрание (НС), който съдържа правните норми регулиращи отношенията между търговците и стопанската им дейност. Под стопанска дейност разбираме постоянно осъществявана дейност от търговеца, която е негова професия за производство на определени стоки или услуги, които задоволяват потребностите на купувачите. Основната цел на търговеца е да получава печалба и да увеличава доходите си. Стопанската дейност като цяло по смисъла на ТЗ включва:
* производство и продажба на стоки,
* покупка на стоки или вещи с цел продажба в първоначален или преработен вид,
* покупка и продажба на ценни книги,
* комисиони,
* транспортни,
* застрахователни,
* банкови,
* лизингови и други сделки с интелектуална собственост,
* туристически,
* хотелиерски,
* информационни и други услуги,Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Класификация на предприятията според 3 признака 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.