Класификация на предприятие


Категория на документа: Икономика


Университет за национално и световно стопанство

Курсова задание № 1 по

Икономика на предприятието

Изготвили:
Поток:
Група:
София 2014

Целта на курсовото задание е да представи предприятията според техните основни класификационни принципи - големина, правна форма и отраслова принадлежност. По своята икономическа същност предприятията са основни стопански единици, които произвеждат продукти или предлагат услуги, предназначени за реализация и задоволяване на потребностите на други лица или организации. Главната им цел при това е получаването на определена печалба. Те притежават юридическа, икономическа и административна самостоятелност.
Основни класификационни принципи: Предприятията може да се разграничават по много различни критерии. Ние ще изброим повечето признаци, но ще акцентираме върху няколко от тях.
1. Форма на собственост на предприятието (произход на капитала) - държавни предприятия, кооперативни предприятия, частни предприятия, предприятиясъс смесен капитал, общински предприятия;

2. Големина на предприятията - микропредприятия, малки предприятия, средни предприятия, големи предприятия;

3. Жизнен цикъл на предприятията - новосъздадени предприятия, зрели предприятия, предприятия във фазата на спад;

4. Степен на самостоятелност напредприятия- самостоятелни (главни) предприятия, зависими (дъщерни) предприятия;

5. Производствена самостоятелност на предприятията - предприятия контрактори, предприятия субконтрактори;

6. Икономическо предназначение на продукцията - предприятия за производство на потребителски стоки, предприятия за производство на инвенстиционни стоки;

7. Характер на отношенията между предприятията - свързани предприятия, предприятия партньори, независими предприятия;

8. Стопански отрасъл, към който принадлежи предприятието:
а) предприятия за материално-веществени продукти; индустриални, селскостопански, строителни;
б)предприятия за услуги: индустриални, транспортни, търговски, туристически;

9. Основна технология - добивни предприятия, преработващи предприятия, обслужващи предприятия, предприятия за информационни услуги;

10. Форма на организация на пазара - предприятия, продаващи продукцията си на пазара от типа монопол, дуопол, олигопол и съвършена конкуренция;

11. Пазарна ориентация на предприятията - експортноориентирани предприятия, предприятия продаващи предимно на вътрешния пазар;

12. Основни разходообразуващи елементи - предприятия, характеризиращи се с висока трудопоглъщаемост, материалопоглъщаемост и енергопоглъщаемост на продукцията;

13. Технолпгияна позиция на предприятието - предприятие предшественик (пионер), предприятие последовател, предприятие лидер, предприятие аутсайдер;

14. Интернационализация на дейността на предприятията - вътрешни предприятия, чуждестранни предприятия, смесени предприятия;

15. Правна форма:
а) предприятие на едноличен търговец;
б) публично предприятие - еднолично дружество с ограничена отговорност, еднолично акционерно дружество;
в) предприятие на търговско дружество - събирателни дружества, командитно дружество (КД), дружество с ограничена отговорност (ООД), акционерно дружество (АД), командитно дружество с акции (КДА), държавни предприятия, кооперации;

1. Класификация на предприятията според тяхната големина:

Kласификацията по този признак е съгласно закона за малки и средни предприятия (ЗМСП). В него са включени критериите за класифициране на микропредприятията, малките предприятия и средните, всички останали са големи предприятия.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Класификация на предприятие 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.