Кейнс и Фридман


Категория на документа: Икономика


 Основни характеристики на Кейнсовия и Фридмановия (монетристкия) модели - разлики, политики, приложения, общи черти

В икономическата наука различните теоретични школи са в постоянна интелектуална борба. Праз 1936г. с появата на "Общата теория" Кейнс влиза в историята на икономическата наука. Според него "Ефективното търсене" е тъждествено на националния доход и определянето на закономерностите на прираста на националния доход е сред приоритетните проблеми, които изследва. Ключово място в теорията на Кейнс заема мултипликатора, чрез който се свързва прираста на националния доход с прираста на инвестициите. А националният доход сам по себе си е свързан с индивидуалните доходи, което изисква да се проследи как инвестициите влияят върху тях.

Държавните разходи Кейнс разглежда по аналогия и прилага и към всеки друг вид автономни разходи. Развива и концепция за заетостта, смята , че пълната заетост се съчетава с ефективното търсене само тогава, когато "склонността към потребление и подтикът към инвестиране се намират в определено съотношение помежду си."

Важен параметър в икономическата система са количеството пари. Според Кейнс при непълна заетост увеличаването на парите в обръщението ще спомага за увеличаването на заетостта, но не и за повишаването на цените, а при пълна заетост цените ще се изменят в същата пропорция, както и количеството пари.

В противоречие с кейнсианските постулати се определя неокласицизмът в новите икономически реалности - монетаризъм. Негов изразител и главен опонент на кейнсианското направление е Милтън Фридмън. В своите трудове той излага тезата , че обществото изградено върху свободното предприемачество и че то е най-справедливото от всички социални системи. За Фридман има два начина за координиране на икономическия живот, единият е централизирано управление, чрез принуда, а другият доброволно сътрудничество. Относно икономическата теория за монетаристите трябва да се създаде такава теория, която да прогнозора събитията, а не само да ги обяснява.

За разлика от кейнсианството, изразяващо се макроикономическия анализ, то монетаризма предпочита малките икономически модели пред големите. Относно размера на търсенето на пари Фридман и Кейнс правят едни и същи заключения в концепцията за ликвидността. Не така обаче стоят нещата при отношението на монетаристите към безработицата и капиталовия процент. Признаването на естествената норма за безработицата противоречи на посткейнсианската гарантирана постоянна заетост.

Изготвил:

Лилия Аризанова - Попова

Финансов мениджмънт

Фак.N:1308387042
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Кейнс и Фридман 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.