Каузални зависимости


Категория на документа: ИкономикаРазузнавателните и описателните изследвания дават на изследователите избор от хипотеза с причинно следствен характер. В този случай възниква необходимост от тъй наречения причинен анализ. Хипотези могат успешно да се проверяват и с описателни изследвания. Съпоставя се дали събраните данни отоварят на възприетата теория или не, дали съвпадат с нейните обяснения. За установяване и доказване на причинно-следствени връзки обаче се прилагат каузални изследователски проекти. За да се разбере, защо е така, е необходимо да се вникне в същността на разбирането за причинност.

Дадено явление Х се явява причина за друго У, означава че Х е единствената причина. Научното понятие за причинност се отличава значително. На първо място не се изключва възможността, Х да е само една от набор причини предизвикали У. На второ място, не се утвърждава категорично, че Х предизвиква У, а че наличието на Х прави появата на У по вероятна. И накрая не можем да твърдим, че Х действително е причина за У, а на основата на определени наблюдения да направим заключение, че съществува такава връзка. Става дума за определени зависимости, които са налице при определени условия. По коректно е да се говори за научно предположение, което може да бъде поддържано при наличие на три типа свидетелства: съпътстваща вариация, поредност при появата на променливите във времето и изключване на другите възможни причинни фактори.

2. Причинно-следствени (каузални) зависимости между динамичните редове. Дефиниции, характеристики

От особено значение за икономическия растеж на всяка една страна е каузалната връзка между показателите, с които се характеризира икономическия растеж и провежданата външнотърговска политика. Тази политика се осъществява в две основни направления - стимулиране на износа или рестрикция на вноса, с цел стимулиране на местното производство. Когато ръстът в обема и стойността на износа е основен фактор за икономическия растеж, с приоритет е външнотърговската политиката в първото направление. Ако икономическият растеж води до увеличение на износа, тогава преобладаваща е външнотърговската политика във второто направление. Икономическата теория подкрепя двете теории, т.е. между темпа на изменение на износа и икономическия растеж съществуват двупосочни каузални зависимости. От една страна, увеличението на износа води до увеличение на брутния вътрешен продукт чрез ефекта на мултипликатора. От друга страна, увеличението на местното производство предопределя съкращението на производствените разходи, в резултат от реализираните икономии от мащаба, което пък от своя страна стимулира износа. Зависимостта между износа и икономическия растеж е изследвана в голям брой публикации. Тези изследвания се провеждат както с използването на пространствени данни, така и с помощта на данни, представени чрез динамични редове.

Досега ние сме използвали стационарни динамични редове, анализирали сме тяхната структура, планирали сме линейните модели и са извършвани прогнози на база на тези модели. Въпреки това, светът не се състои от независими стохастични процеси. Точно обратното: в съответствие с общата равновесна теория, икономистите обикновенно приемат, че всичко зависи от всичко останало. Затова, въпросът който възниква, е свързан със причинно-следствените взаимоотношения между времеви редове, по принцип можем да отговорим по два различни начина. Следвайки стратегията отдолу-нагоре, може да се предположи, че първият, генериращ данните, обработвани от различни времеви редове, са независими един от друг. Във втори етап, може да се запитаме дали някои специфични даниамични редове са свързани с всеки друг. Този статистически подход следва предложенията на Клайв Грейнджър (1969 ) и днес обикновено се използва , кото причинност на тестове.

Един метод за извод на каузални зависимости е добър, ако:

- е с доказана надеждност при определени условия

- наличието на тези условия е проверяемо, а ако се допуска, то съществува начин да се установи на определен етап от прилагането на метода, че допускането е било неправомерно.

В първия раздел са поместени и коментирани резултатите оттестовете за стационарност на времевите редове на променливите, и е обосновано използването на техните първи разлики. Тестването за краткосрочна каузалност се прави в логиката на производствената функция чрез теста на Грейнджър по двойки променливи с последователното изключване на по един от нейните аргументи. Накрая по същата схема се измерва ефектът от последователното включване в модела на всяка една от финансовите променливи, като се отчитат неговите специфики във времеви план.

3. Тестове за каузални зависимости между двойка динамични редове

> тест на Granger

таблица 1.

Тест на Грейнджър за сравняване на двойка променливи и тяхната причинно- следвстена връзка.

Pairwise Granger Causality Tests
Date: 12/13/13 Time: 20:43
Sample: 1960 1995

Lags: 2


Null Hypothesis:
Obs
F-Statistic
Prob.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Каузални зависимости 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.