Каузални зависимости


Категория на документа: ИкономикаИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
КАТЕДРА "СТАТИСТИКА"

Курсова работа

по "Иконометрия - II част"

Каузални зависимости между двойка динамични редове (взаимовръзка между БВП , вноса и износа)

Разработил: Проверили:

гл. ас. д-р Мариана Кънева
спец."Статистика
и иконометрия", IV курс
фак. № 3799, гр.53

Варна
Декември 2013 г.

С ъ д ъ р ж а н и е

Увод....................................................................................

1. Същност на каузалните зависимости ......................................
2. Причинно-следствени (каузални) зависимости между динамичните редове. Дефиниции, характеристики ....................................................................
3. Тестове за каузални зависимости между двойка динамични редове ..............
> тест на Granger
> тест на Haugh-pierce
> тест на Hsiao.
4. Тестове за причинност м/у множество временни редове- директна процедура на Granger.

Заключение..............................................................................
Използвана литература и източници.................................................

Увод

Степента на равновесие на българската икономика с другите страни, както и състоянието на нейното интегриране в общото стопанство, са ключов момент при избора на средно- и дългосрочна икономическа политика. В краткосрочна перспектива, икономита в страните е във фаза на забавено развитие и, това автоматично се пренася върху развитието на българската икономика. В този аспект външната търговия се оказва ефективно средство за регулиране на вътрешното и външното равновесие на националното стопанство. В съвременните условия външната търговия със стоки и услуги е основен елемент на системата от форми, чрез които се реализира отвореността на икономиката. Тя предполага отностелно развити, устойчиви и съществени връзки между националното стопанство и външната икономическа среда.

Интернационалното преплитане на икономически взаимодействия е характерно за глобализацията в събременния свят, но то следва да бъде съпроводено с формиране на управленски решения за подобряване устойчивостта на икономиката чрез определени политики в областта на външната търговия, които улесняват традиционните или предлагат нови механизми на уравновесяване. Това обуславя обективната необходимост от статистически изследвания в областта на външната търговия и разширяване приложението на статистически методи и техники за анализ.

От особено значение за икономическия растеж на всяка една
страна е каузалната връзка между показателите, характеризиращи
провежданата външно-търговска политика.

Обект на изследването е външнотърговският стокообмен, износа и вноса на Р. България за периода 1960 - 1995.

Целта на последващия анализ е да се изследва взаимовръзката
между БВП , вноса и износа. Оценка на присъствието на дългосрочна зависимост и характеризиране на посоката на въздействие, идентифициране на фундаменталните трансмисионни механизми и извеждане на прогнози относно вида и динамиката на тази взаимовръзка в бъдещ период.

1. Същност на каузалните зависимостиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Каузални зависимости 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.