Кариерно консултиране


Категория на документа: Икономика


Динамичният свят, в който живеем днес е много различен от този преди почти век -време, в което кариерното консултиране се превръща в академичен предмет и
практическа дисциплина. Много фактори са повлияли и продължават да оказват влияние върху всички аспекти от живота, в това число професионалния.
Несъмнено днес можем да твърдим, че кариерното консултиране претърпява значителна промяна.

За това развитие са допринесли не само теоретичните
понятия, повлияли и обогатили разбирането ни за процеса на консултиране и методите за неговото изпълнение. Това развитие е подложено и на динамиката на пазара на труда - изискванията на работодателите спрямо служителите,
икономическите промени, развитието на технологиите и непрекъснатото възникване на нови професии. Други главни мотиви за промяната са: демографските промени,
обществените предизвикателства, глобализацията, мобилността, повишеното количество информация, ученето през целия живот.
Онлайн консултирането има предимство в сравнение с услугите "очи в очи" с оглед на това, че предоставя връзки към актуална информация и по прост начин насочва
към организирани информационни ресурси - като националната Агенция по заетостта и Статистическите институти, полезни изследвания относно професионалните тенденции и перспективите за заплащане, предвиждания за
нуждата от умения в определени браншове, прогнози за пазара на труда в бъдеще, статистическа информация относно възможностите за работа в други страни, и т.н.
Това може да улесни търсенето на работа и процеса на кариерно консултиране,помагайки на клиента да прави по-добре информирани избори.
Според вида на подкрепата,която предлагат,съществуващите европейски ИКТ базирани ресурси в областта на кариерното ориентиране и консултиране са:
1. Разбиране на процеса на взимане на решение,
2. осъзнаване навъзможностите,
3. разбиране и справяне с прехода,
4. себепознание.

Ресурсите, свързани с разбирането на процеса на взимане на решение включват системи за откриване на съответствия, които позволяват на потребителите да свържат своите лични профили с подходящи възможности за обучение или
работа. Резултатът е списък с възможности, които най-близко съответстват на профила. В тази група спадат и свободните от съдържание ресурси за взимане на
решение, проектирани да съдействат на потребителите да изследват възможностите систематично, търсейки баланса между привлекателността на някои възможности и възприеманата вероятност за постигането им.

Ресурсите, свързани със себепознанието са създадени да подпомагат потребителите да оценят себе си и да развият профил, който да отговори на подходящи възможности за обучение и работа. Тези ресурси варират от прости
въпросници за самооценка до психометрични тестове; те включват и по-отворени подходи за "мозъчна атака".

Ресурсите, свързани с осъзнаване на възможностите, включват бази данни от възможности за обучение и/или работа, с меню от критерии за търсене, което
позволява на потребителите да откриват информация, съответстваща на нуждите им. Базите данни могат да съдържат: образователни/обучителни институции или
курсове; професии, работодатели или свободни работни места; възможности за доброволен труд; информация как да работиш като самоосигуряващо се лице.
Някои включват съответна информация за търсенето и предлагането на пазара на труда. Съществуват и някои примери за професионални симулации, които
позволяват на потребителите да проучат определени професионални области чрез опит.

На последно място, ресурсите, свързани с разбиране и справяне с прехода се отнасят до подпомагането на потребителите да изпълнят своите решения. Те
могат да включват подкрепа при създаването на стратегии за действие,изготвянето на автобиография, попълването на формуляри за кандидатстване и подготовката за интервю при подбор; тук може да се включи и помощта за
намиране на финансиране за обучение или за започване на работа като самонаето лице.

Източници:

Мерджанова, Я. Теория и методика на пофесионалното ориентиране. С.,Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2003, (в съавторство с Д. Василев).

kakvidastanem.bg

??

??

??

??

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Кариерно консултиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.