Капиталово бюджетиране


Категория на документа: Икономика


Капиталово бюджетиране

Капиталовото бюджетиране обхваща фазите на проучване, анализ, оценка и избор на дългосрочни инвестиционни решения и котрола върху изпълнението на избраните проекти. Процесът преминава през следните етапи:

-дефиниране на инвестиционната стратегия;

-генериране на инвестиционни алтернативи;

-оценка на паричните потоци;

-вземане на инвестиционно решение;

-изпълнение и последващ одит на избраните проекти.

Използват се два подхода при вземането на инвестиционни решения:

-"приемане/отхвърляне' - прилага се с цел да се определи дали предложената инвестиция удовлетворява минимума от критерии.

-"ранжиране" - изисква класиране на проектите по предварително зададени параметри. Ранжират се само приемливи проекти. Подходящ е за избор на най-добрия от група алтернативни проекти и за оценка на проекти, изискващи разпределение на ресурсите.

Видове инвестиционни проекти:

а)според мащабите на вложените ресурси и експлоатационния период:

-класифициране според мащаба е строго индивидуално за фирмата-инвеститор;

-според срока разграничаваме средносрочни и дългосрочни инвестиционни проекти. Срокът е важен, защото влияе върху времевата стойност на парите.

б)според мотива за инвестиране:

-разширяване на дейността;

-замяна на оборудването, поради физическо и морално остаряване;

-обновление (алтернативно е на замяната).

в)според спецификата на проектите:

-независими - не преследват идентични инвестиционни цели и приемането на един от тях не води до задължително отхвърляне на останалите. Ако фирмата разполага с достатъчно средства и проектите са приемливи, всички те могат да бъдат реализирани.

- алтернативни - конкурентни проекти, взаимно изключващите се проекти, насочени към реализация на идентични цели. Приемането на един от групата проекти води до автоматичното отхвърляне на останалите.

г) според наличието или отсъствието на фиксиран лимит на инвестиционните ресурси:

-проекти с нелимитирани средства;

-инвестиции с разпределение (рациониране) на капитала.

д)според типа и спецификата на паричните потоци:

-инв. проекти с конвенционални парични потоци - след първия изходящ паричен поток свързан с първоначалните разходи следват само положителни нетни годишни парични потоци;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Капиталово бюджетиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.