Кандидат магистърски курс УНСС, 2010 г.


Категория на документа: Икономика


Цената изпълнява ролята на пазарен сигнал, от който зависи както търсенето, така и предлагането. При равни други условия, според закона за търсенето, ако пазарната цена се покачи ще последва свиване на търсенето и обратно, при намалена цена - увеличено търсене. (Теорията в икономиката е изведена при равни други условия.)

Крива на търсене:

Движението от а към b показва, че при намаляне на цената ще се търси по-голямо количество (50, а не 10), т.е. ако цената се промени се променя и търсеното количество.

При търсенето има и други фактори, освен цената, които влияят върху търсенето - доходи, предпочитания. Те променят вече цялото/съвкупно търсене и кривата се измества от DD в D1D1 - положителна промяна (т.а1 показва ръстът на покупките или че при една и съща цена поради въздействието на други фактори - нарастнал доход - ще се закупи по-голямо количество).

Крива на предлагане:

Кривата S1S1 показва движение надолу и надясно отговарящо на ръст в предлагането.

Кривата S2S2 - нагоре и наляво - снижаване на предлагането.

При кривата на предлагане е възможно дори при една и съща цена производителите да променят своето поведение. Тази промяна може да бъде в отрицателна посока/свиване на предлагането - поради увеличение на разходите или при промяна в стопанската конюнктура (рецесия, депресия). Или в положителна посока - държавата предлага по-ниски данъци за производителите и така стимулира предлагането.

Задоволяването на потребностите е междинен процес. Пазарното равновесие е теоретична концепция, която за много от пазарите не се достига или само там, където е предварително изчислена със сложни математически модели.

Пазарно равновесие:

При пазарно равновесие цената се възприема еднакво и от двете страни (потребители и производители). Когато цената се покачи/намали се нарушава равновесието. При покачване на цената в т. Р1 ще се получи назарен излишък, тъй като предлаганата стока ще е повече от търсената (областта в лилаво). При понижаване на цената до т. Р2 ще се търси повече отколкото се предлага на пазара - пазарен дефицит (областта в синьо).

КОНТРОЛЕН ВЪПРОС:

Установяването на пазарната цена над равновесната се свързва с наличието на:

А) Намалено предлагане на тази стока

Б) Повишено търсене на тази стока

В) Пазарен излишък от тази стока

Г) Монополно предлагане

Д) Всички отговори са верни

3. Анализ на поведението на потребителите
* Поведение на потребителя - факторите за потребителски избор са силно субективни. Има 2 вида полезност - обща (от определено количество) и пределна полезност (свойство за задоволяване на потребностите на лицето Х) на стоката.
* Полезност на благата - бюджетното ограничение мотивира потребителите дали да закупят или не дадена стока. То зависи от две неща - разполагаемият доход и цените на благата.

Номинален доход е доходът изразен в пари, а реалният доход показва покупателната способност на парите (колко единици благо може да си закупим с дадена сума пари).

4. Анализ на поведението на фирмите
* Разходи на фирми - биват общи (всичко, което е похарчено), средни (отношението на общите разходи към количеството) и пределни (допълнителен разход за производството на допълнителна единица/ в краткосрочен период има нарастване на пределните разходи - базира се на закона за намаляващата пределна полезност)
* Приходи на фирми
* Печалба - тя е равна на разликата на приходите и разходите (приходи - разходи). Когато печалбата е по-голяма от нула имаме икономическа печалба. Когато е равна на нула имаме нормална (нулева) печалба

КОНТРОЛЕН ВЪПРОС:
Обемът на продукцията на една фирма е нарастнал с единица, при което общите й разходи са нарастнали от 100хил на 125хил лв. Това означава, че:
А) Средните разходи на фирмата са нарастнали с 100хил лв.
Б) Пределните раходи на фирмата са 25хил лв.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Кандидат магистърски курс УНСС, 2010 г. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.