Кандидат магистърски курс УНСС, 2010 г.


Категория на документа: Икономика


1. по произход (както е в България);
2. по място на раждане (както е в Америка);
3. ако родителите са безизвестни (намерено дете);
4. ако не придобива друго гражданство по произход (родителите са лица без гражданство) или гражданство на държава по място на раждане.
* По натурализация - не е от факта на раждане, а от по-късен момент (особени заслуги, брак, работи повече от 5 год в страната, учи езикът и живее на територията на страната повече от 5 год).

Да прочетем в конституцията дела за Президента!!!

Сделки (в превод означава правя, върша действие) - юридически факти от категорията на действията, които се изразяват във волеизявлението на едно или повече лица, насочено към пораждане, изменение или прекратяване на граждански правоотношения. Волеизявлението е изява на волята, специфична насоченост, т.е. воля може да формират както дееспособни, така и ограничено дееспособни лица. За да се изрази волята, тя трябва да стане достояние на някои друг - предимно чрез езика, но може с жестове, писмен вид и др.

Вещното право спада към гражданското право, а заемът към облигационното право.
Дарението е безвъзмездна сделка, а заема се предоставя с цел да се върне.
Коя сделка не може да използва търговецът като оперира с търговско право?
* Апорт - непарична вноска, може да бъде внесен;
* Продажба - сделка;
* Замяна - сделка;
* Аренда - може да мине за сделка;
* Административен акт - не е сделка!!! А орган на държавната власт!

Договор за изработка - едната страна постига резултат срещу възнаграждение (фактическо действие).
Договор за услуга - няма.
Договор за поръчка - правни действия от наше име и за наша сметка (приятел да ни купи пола от друга страна).

Видове сделки:
* в зависимост от броя на волеизявленията биват 3 вида:
1. едностранни сделки - упълномощаване, завещание, запис на заповед (абстрактна сделка, която е способ за по-бързо преминаване към изпълнение), чек, менителница.
2. двустранни сделки - договори. Тук имаме 2 насрещни волеизявления, които трябва да съвпадат. Насрещни в смисъла на всяка от страните да цели противоположният резултат на този на отсрещната страна. Договорът е вид сделка, но не всяка сделка е договор. Дарението е договор.
3. многостранни сделки - договор за гражданско дружество.

* Формални и неформални сделки. Формалните имат писмена форма, която е въведена от закона и с тях се цели доказване на сделката (завещание, запис на заповед, чек, нотариален акт). Неформалните - съгласието е постигнато устно и има свидетели, които са форма за действителност (продажба). Те са и по-често срещани в сравнение с формалните.

* Възмездни и безвъзмездни сделки. При възмездните сделки всяка от страните дава и получава нещо - търговци, наем и др. При безвъзмездните - един дава -> един получава (дарение). Заемът също е към групата на безвъзмездните сделки, но ако имаме предварителна уговорка може да извлечем изгода от тази сделка под формата на лихва.

* Реални и консенсуални (важат само за договорите). При консенсуалните имаме постигнато съгласие, което е достатъчно условие да смятаме договорът за сключен. При тези сделки имаме фактически състав състоящ се от 2 елемента - предлагане и приемане (пример: продажбата). При реалните сделки освен тези 2 елемента имаме и 3ти - реално предаване на вещта (пример: заем, влог, договор за превозване на товари).

Консорциум е хоризонтално обединение на търговци за извършване на някаква дейност. Пример: гражданско дружество, акционерно дружество, търговско дружество.

Холдингът е вертикално обединение на търговци за извършване на някаква дейност, което е съставено от едно холдингово дружество и няколко дъщерни дружества и целта му е да притежава и придобива дялове и акции. Пример: ООД, КДА.

ОБОБЩЕНИЕ: Какво е най-ценно да си прегледаме!
1. Конституцията - частта за НС, Президент, Конституционен съд (не е правораздаващ огран, а следи за правилното изпълнение на конституцията), Държавно устроиство.
2. Нормативни актове.
3. Административни актове и индивидуални административни актове - организация на администрацията.
4. Видове юридическа отговорност.
5. Гражданство.
6. Сделки.

??

??
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Кандидат магистърски курс УНСС, 2010 г. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.