Кандидат магистърски курс УНСС, 2010 г.


Категория на документа: Икономика


Курс за икономисти 09.2010

Икономикс

Обща икономическа теория има два основни раздела:
* Микроикономика - закономерности на отделните пазари, фирми, единици.
* Макроикономика - обхваща националната икономика.

Микроикономика

1. Основни проблеми на ик.теория и концепции като начин на ик.мислене, оскъдни ресурси, в противоречие с неограничени потребности дърпащи производството на предприятието, налагат рационален избор.

Когато имаме избор => имаме и алтернативна цена, която представлява пропуснатата възможност за възвръщаемост от начинанието. Всички икономически субекти търсят възвръщаемост над алтернативната цена и разход под алтернативната цена. Това правило е и сърцевината на рационалният избор.

Основни въпроси в ик.теория са - какво, как и за кого да се произведе. Това са въпроси на равнище цялата система. Водеща концепция в ик.теория е тази за границата на производствените възможности. Тук става дума за ограничените ресурси и тяхното рационално използване. При пълен капацитет на използване на ресурсите икономиката достига своя потенциал. В ик.теория за представяне на дадени зависимости се използват криви.

Граница на производствените възможности:

т.А - избор само на потребителски блага

т.Е - избор само на инвестиционни блага

Идеята на границата на производствените възможности е, че колкото повече от едното благо използваме в производството, толкова по-малко може да си позволим от другото. Алтернативният избор на комбинация от блага е лимитиран от ресурсите, т.е. при избора на едното от благата в повече - ползваме по-малко от другото. Когато ресурсното количество не се изменя (ресурсите = const), имаме движение по самата крива от т.А към т.В (в т.В използваме и инвестиционни блага, докато в т.А - само потребителски) или по-точно казано - пренасочваме ресурсите от един отрасъл към друг. Всяка икономика има за цел обаче да измести самата граница на производствените възможности, т.е. да използва по-голямо количество и от двата ресурса (ресурсите да не са const). Това е свидетество за ръст в икономиката и води до изместване на кривата.

А1Е1 - ръст на производствените възможности

А2Е2 - спад/свиване на ик.система

КОНТРОЛЕН ВЪПРОС:

Границата на производствените възможности на една икономика се е изместила надясно/нагоре. Това е резултат от:

А) Пренасочване на ресурсите от един отрасъл към друг

Б) Нарастване на производителността на всички ресурси

В) Нарастване на цената на ресурсите

Г) Намаляване на цената на ресурсите

Д) Няма верен отговор

2. Базисни пазарни категории
* Пазарно търсене - D
* Пазарно предлагане - S
* Пазарно равновесие - Е

Пазарното търсене изразява обратната връзка и зависимост между цената и търсеното количество на стоката/благото.

Пазарното предлагане изразява правата връзка и зависимост между цената и предлаганото количество на стоката.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Кандидат магистърски курс УНСС, 2010 г. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.