Какъв модел на несъвършена конкуренция е пазарът на енергийни услуги в България?


Категория на документа: Икономика


Регулирани остават и цените на дейностите по пренос на природен газ през преносната и разпределителните мрежи, които представляват естествен монопол на съответните предприятия. Цените за транзитен пренос са изрично изключени от категорията на регулираните цени.

По свободно договорени цени ще се сключват сделките между следните субекти в електроенергетиката:
- между обществения доставчик и привилегированите потребители, пряко присъединени към преносната мрежа до момента, в който изберат друг доставчик;
- между обществения доставчик и търговските участници на пазара на електрическа енергия за количествата, изкупени по реда на чл. 93а ЗЕ.
- между търговците, привилегированите потребители и производителите - търговските участници;
- между крайните снабдители и привилегированите потребители, присъединени към разпределителната мрежа до момента, в който изберат друг доставчик;

Привилегированите потребители на природен газ получиха съществени права, свързани с либерализацията на отрасъла:
- могат да се присъединяват към преносната мрежа на преносното предприятие чрез преки присъединителни газопроводи;
- могат да сключват сделки при свободно договорени цени с търговците и добивните предприятия на природен газ;
- могат да избират лицата, от които да закупуват природен газ в страна и извън нея;

С отварянето на енергийните пазари България изпълнява изискванията на Европейския съюз в областта на енергетиката. Правната либерализация трябва да бъде последвана от фактическо отваряне на пазарите, както и създаване на конкуренция между търговските участници. В енергийния отрасъл се очакват изясняване на правната рамка, прецизиране на правилата за търговия, интеграция на българските енергийни пазари в регионалния и общия европейски пазар.
2. Пазарни изкривявания на енергийния пазар в България.

В страната са създадена условия за либерализиране на енергийния пазар, но дали в действителност всеки битов потребител може да се обърне към друг краен снабдител, от който да закупува тока си или не. Но у нас почти не се наблюдава промяна относно либерализацията на пазара на електроенергия.

Търговците на електроенергия с притежание на лиценз имат интерес да продават само на едро, тъй като въпросът с продажбата на дребно на електроенергия нормативно не е уреден.

Малък процент от общото количество произведена у нас електроенергия се търгува свободно, на пазарно формирани цени, Останалото количество подлежи на ценови регулации от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), която определя максималните цени, по които плащат електроенергията битовите потребители и малките фирми.

ЕРП-та у нас имат право да купуват ток пряко само от НЕК и нямат право на купуват от други производители. Ако им се предостави нормативно такава възможност, дали те ще се възползват да купят електроенергия от други източници или не е друг въпрос, зависи от предлаганите цени.

България е единствената страна в ЕС, където съществуват ограничения пред търговците на електроенергия за свободно придобиване на права за пренос при експорт на електрическа енергия, тъй като ДКЕВР не е отстранила пречките за това.

Битовите потребители у нас продължават да нямат избор и са принудени да купуват ток от трите монополиста в трите района на страната, вместо да има и търговци, предлагащи им и други, по-гъвкави и евтини за тях схеми за заплащане на.
3. Изводи за модела на несъвършенна конкуренция на енергийния пазар в България.

От описаното по-горе можем да направим извод, че либерализиран пазар на електрическа енергия у нас все още няма. Наблюдава се сериозно пазарно изкривяване на конкуренцията, тъй като пазарът е контролиран чрез различни методи и се допуска толериране на държавния производител на електроенергия НЕК, както и трите водещи пазарни доставчици в страната ЧЕЗ, Е.ОН и ЕВН, които монополизират пазара.

Недостатъците в енергийния пазар в страната са дълбоки и водят до редица абсурди като например цената по която НЕК продава да е по-ниска от тази на която купуват българските промишлени предприятия.

У нас липсва свободен енергиен пазар. Големите енергийни компании, разделени на териториален признак се превръщат в монополисти за доставката на електроенергия, с които дори държавния регулативен орган ДКЕВР, засега не може да се справи.

На въпроса за модела на несъвършенна конкуренция на пазара на енергийни услуги в България можем да отговорим, че става въпрос за монополен пазар.

Основните изводи, които ни навеждат на тази мисъл са:
- Първо - основният производител на електроенергия в България е НЕК, която е монополист и не се предоставят други възможности за навлизане на други фирми производители на електроенергия у нас.
- Второ - приватизирането на енергоразпределителната мрежа на териториален принцип между трите отделни компании доведе до монополизиране на доставката на енергия до крайните потребители, монополът се запазва, защото трите компании не се конкурират помежду си, тъй като действат в различни региони;
- Трето - регулацията на ДКЕВР върху формирането на цените на електроенергийните услуги е силна и насочена към защита на интересите на държавния производител на електроенергия НЕК.

При създадените условия не е възможно да се постигне конкуренция, защото:
- не се предоставя възможност за свободно навлизане на нови участници на пазара на енергийните услуги;
- няма възможност за свободно регулиране на цените;
- създаден е териториален монопол на дистрибуция на енергията и т.н.

При тези условия държавния монопол реално преминава в частен монопол при доставката на енергийните услуги, поради което проблемите в енергетиката в България са сериозни.

ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Какъв модел на несъвършена конкуренция е пазарът на енергийни услуги в България? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.