Какви методи използва ръководният екип в организацията на Български пощи ЕАД


Категория на документа: Икономика


При увеличаване/намаляване обема на извършваните услуги, по предложение на преките ръководители, в срок от 3 месеца, директорите на поделения организират обследване на работните места за определяне необходимостта от работна сила и привеждането й в съответствие с потребностите.

При въвеждане на нови услуги и дейности в срок до 3 месеца се разработват нови или се актуализират действащите Таблици за определяне на необходимата работна сила по видове дейности и услуги.

Работодателят предоставя на синдикатите, страни по този договор, утвърдените Методики за създаване на разходните норми на труд и Таблиците за определяне на необходимата работна сила, по видове дейности и услуги.

Ежегодно, през първото тримесечие на съответната година, работодателят внася в ССП проектите за изменение и допълнение на документите за управление на трудовите отношения на персонала в дружеството, съобразени с изискванията на действащото законодателство, които се обсъждат и приемат до края на м. март /април/.

За предотвратяване съкращения на персонала при намаляване обема на работа или при съкращаване на щата, работодателят предприема следните мерки:
- Създава условия за извършването на нови дейности и услуги, при възможност.
- На подлежащите на съкращение работници и служители на "БП" ЕАД, предлага при възможност:
а/ пренасочване по специалността;
б/ наемане на свободни работни места, за които имат необходимото образование и квалификация.

Осигурява за своя сметка преквалификация на персонала за пренасочването му на други работни места.

При влошени финансово- икономически показатели, за предотвратяване на уволнения на персонала, при поискване от синдикатите, страни по този договор, работодателят внася за обсъждане в ССП:
- Анализ на разходите по видове, конкретните мерки за тяхното намаляване и произтичащите последици за персонала.
- Конкретни мерки за увеличаване на приходите от дейността.

Изводи и препоръки.

От представените дотук данни, могат да се направят следните обобщения:
- държавата полага определени усилия, насочени към подобряване на доходите на заетите лица. Тези усилия са концентрирани в данъчни облекчения, гарантиране на минимална заплата, контрол върху сивите доходи и пр;
- въпреки наличието на контролни мерки, доходите на населението у нас са много по -ниски, отколкото средните за Европа;
- горепосочения извод се отнася не само до малките и средни предприятия, но до големи предприятия- като разгледаното в разработката Български пощи ЕАД;
- въпреки наличието на колективен трудов договор, регламентиращ определени права за работниците, работодателят не може да осигури адекватни на съвременните изисквания условия на труд - както е видно, в предприятието има проблеми както със социалните придобивки, така и с условията на труд, обучението, средния размер на работната заплата.

Всичко това може да доведе до проблеми с набирането и задържането на работници и служители, особено в по- големите градове или на ключови управленски позиции, което в крайна сметка пък ще доведе до рязък спад в конкурентоспособността на предприятието.

Източници:
1. Гичева, В., Решаване на проблемите на бедността в България- условие за постигане на растеж, Научна конференция "Икономическа политика за устойчиво развитие на България", УИ "Стопанство", София, 2007, с .180-183
2. Гълъбов, Н., Плоският данък - теория и практика, Икономическа мисъл, 2009, N 2, с.3-18.
3. Конев, Г., Плоският данък - 2008 - коментар на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Икономика прес, София, 2008
4. http://www.bgpost.bg/

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Какви методи използва ръководният екип в организацията на Български пощи ЕАД 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.