Какви методи използва ръководният екип в организацията на Български пощи ЕАД


Категория на документа: Икономика- наличие на отлично развита клонова мрежа;

-наличие на договорирани доставки;
- стратегиите за развитие на пощенските услуги и пр възнагражденията на Български пощи ЕАД са сред най -ниските в страната.

Нещо повече, като основен проблем при организацията на трудовото възнаграждение се определя:

- липсата на достатъчно стимули за работниците;

- липсата на всякаква мотивационна система;

- наличие на проблеми с привличането и задържането на специалисти.

3. Заплащане на труда в предприятието и условия на труд

Според доклада на ръководството на организацията, през 2010 г, са предприети следните мерки, свързани с политиката по възнаграждения:
• увеличени са основните работни заплати на приблизително 10 500 работници и служители в "Български пощи" ЕАД с цел компенсиране на нетните доходи от въвеждането на плоския данък от 01.01.2008г.
• увеличи се началната работна заплата за дружеството на 269 лева.
• увеличиха се и съответните допълнителни възнаграждения съгласно Вътрешните правила за работна заплата.
• актуализиран бе Класификаторът на длъжностите в ТП "СПС" и СП "СММТ", като се повишиха квалификационните групи на приблизително 2500 работници във връзка с динамично променящия се пазар на труда.
• увеличиха се основните работни заплати на целия персонал в "Български пощи" ЕАД с 12 на сто, считано от 01.10.2010 г.
• разработиха се системи за допълнително материално стимулиране (бонуси) на персонала, обвързани с резултатите от труда.
• изработен бе сборник с разходните норми на труд за дейностите в пощенската експлоатация, който бе предоставен на синдикалните организации за обсъждане.

За работниците и служителите в "Български пощи" ЕАД е осигурено обслужване от Служба по трудова медицина, включващо:

• Разработване на мерки за отстраняване и намаляване на риска за здравето и безопасността при работа.
• Наблюдение на здравословното състояние на работниците и служителите и анализирането му във връзка с извършваната работа.
• Обучение на работници, служители и длъжностни лица по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа.

В съответствие с изискванията на Закона за пощенските услуги и по списък, приет от Съвета за съгласуване на интересите и съгласуван с Комисията за регулиране на съобщенията, в "Български пощи" ЕАД за 2010 г. са застраховани срещу злополука 10 769 работници и служители. Във всички териториални и специализирани поделения на "Български пощи" ЕАД бяха разработени и приети програми за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Програмите бяха осигурени ресурсно с годишните бизнес планове на поделенията.

В зависимост от състоянието на сградите, работните помещения и работното оборудване в програмите на териториалните и специализираните поделения бяха предвидени конкретни мерки и нужните за тях инвестиции с цел: обезопасяване на сградите, в които са разположени работните места; подобряване на санитарно-хигиенните условия; подобряване условията на труд в работните помещения за подобряване на микроклимата.

През 2008 г. в "Български пощи" ЕАД са регистрирани общо 60 трудови злополуки, от които 43 - по време на работа или във връзка с трудовия процес, и 17 при отиване и връщане от работа и в обедната почивка.

Като най-рискова се откроява групата на пощальоните. От общия брой на трудовите злополуки 81,67 % са с жени.

Работната заплата в предприятието обаче - въпреки нейното повишение през последните години е твърде ниска.

4. Колективен договор в предприятието

Предприятието има сключен КД през месец март` 2008 г. Според този договор, работодателят се задължава да обсъжда всяка календарна година, до 1-ви март, със синдикатите, страни по КТД, оптималното равнище на трудова заетост на персонала, очакваното развитие и предвижданите от него мерки, относно трудовата заетост в дружеството в съответствие със Стратегията за развитието на "Български пощи" и Програмата за трудова заетост.

Ежегодно, до края на м. май, Комисиите за социално партньорство /КСП/ в поделенията обсъждат анализите на получените резултати от Програмата за трудова заетост за предходната календарна година и конкретните мерки за привеждане в съответствие на наличния с необходимия персонал.

Ежегодно, до края на м. юни. Съветът за социално партньорство /ССП/ в дружеството обсъжда представените от поделенията резултати от прилагането на Програмата за трудова заетост и предприетите конкретни мерки.

Представители на синдикатите, страни по този договор, участват при актуализацията на Методиките за създаване на разходни норми на труд и Таблиците за определяне на необходимата работна сила по видове дейности и услуги, както и при разработването на нови такива. Ежегодно, през м. април, ССП обсъжда анализ на резултатите от прилагането на разходните норми на труд на база годишни отчетни резултати от предходната година.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Какви методи използва ръководният екип в организацията на Български пощи ЕАД 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.