Какви методи използва ръководният екип в организацията на Български пощи ЕАД


Категория на документа: Икономика


ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.СВ КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

Стопански факултет

КУРСОВА РАБОТА

на тема: "Какви методи използва ръководният екип в организацията на Български пощи ЕАД"

Изготвила: Дария Ангелова Петкова Проверил: доц. Анатолий Асенов

Велико Търново
2013г.

Увод

В условията на пазарна икономика, индустриалните отношения са, разбира се, отговорност на отделните предприятия. Имайки предвид обаче факта, че от тези отношения зависят доходите на голям брой индивиди и семейства, то държавата се намесва в регулирането им чрез предоставяне на облекчения на доходите на лицата в определени случаи, чрез регламентиране на размера на минималната работна заплата и разбира се -чрез контрол върху спазването на трудовото законодателство в отделните предприятия.

Въпреки тези мерки, проблеми, свързани с индустриалните отношения съществуват, при това, тези проблеми се срещат както в предприятията от малкия и среден бизнес, така и в големите предприятия.

Ето защо, цел на настоящата тема е да направи обща характеристика на индустриалните отношения в голяма организация, действаща на територията на страната, като се направи опит да се изтъкнат и някои проблеми, свързани с работната заплата. Обект на анализ в разработката е управлението на трудовото възнаграждение в системата на Български пощи ЕАД.

1. Намеса на държавата в индустриалните отношения

Както бе споменато в увода на темата, държавата се намесва в индустриалните отношения на фирмите по редица начини, като един от тях е контрол върху доходите от труд чрез минималната работна заплата.

Известно е, че доходите от труд включват основното възнаграждение и регулираните надбавки, вкл. остойностеното право на отпуски (брутна заплата) преди данъчното и осигурителното облагане (нетна заплата). Основното възнаграждение е преобладаващо пазарно детерминирано, независимо от политически въведената долна граница на заплащане. Регулираните надбавки от своя страна, са преобладаващо политически детерминирани, независимо от пазарните съображения при фиксирането им. За работодателя брутната заплата е част от неговите разходи за труд. Освен от нея, тези разходи се определят от регулираните обезщетения, задължителните осигуровки, данъците върху социалните разходи. За заетия нетният доход от труд няма абсолютна стойност - стойността му е относителна в зависимост от ценовите равнища (реална заплата). Накрая относителните нетни доходи от труд за заетия се коригират от публичните услуги и достъпът до тях. Така индивидуалното потребление има два компонента - един от преки доходи, и втори - от публични услуги. Във втория компонент се включват и заместващите доходи (от пенсии и обезщетения в случай на риск), които обаче поради отложения си във времето характер, не се схващат от заетите като доход. От своя страна преките доходи могат да бъдат коригирани чрез банкови кредити, които да повлияят благоприятно на потреблението в определен времеви период.

У нас, доходите от труд за периода 2000 -2008 г нарастват. Като основни фактори за това може да се изтъкнат:

-икономическия подем на страната през този период;

-наличието на стимули от страна на държавата.

Стимулите от държавата също са пример за намеса в индустриалните отношения между работодателите и работниците. Като пример за подобен стимул може да се покаже въвеждането на плоския данък.

Със ЗИДЗДДФЛ са извършени основни промени в чл. 42 и чл. 48 на ЗДДФЛ, които се отнасят до определянето на авансовия и годишния данък върху доходите на физическите лица.
а/ След основната промяна на чл. 42 от ЗДДФЛ по отношение на определянето на авансовия данък върху доходите на физическите лица от трудови правоотношения, същият се определя месечно от работодателя на базата на месечна данъчна основа. Месечната данъчна основа се определя, като облагаемият доход по чл. 24 от ЗДДФЛ от трудови правоотношения, начислен за съответния месец, се намалява с удържаните от работодателя задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице, по реда на Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване. Освен посочените намаления месечната данъчна основа се намалява със:
-данъчното облекчение за намалена работоспособност по чл. 18, ал. 2 от ЗДДФЛ;
-данъчното облекчение по чл. 19, ал. 2 от ЗДДФЛ за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане, когато сумите са удържани от работодателя при изплащане на дохода от трудово правоотношение.

При формирана данъчна основа по посочения по-горе ред, размерът на дължимия данък се определя като месечната данъчна основа се умножи по данъчна ставка 10 на сто за разлика от данъчното облагане до 31 декември 2007 г. По този начин бе премахнато негативното и фискално действие на прогресивното подоходно облагане, при което данъчната ставка нараства с увеличаване на облагаемия доход. При въвеждането на плоския данък данъчната основа и данъчната ставка в размер на 10 на сто са в пряка зависимост при определяне на фактическия размер на дължимия данък върху доходите, като с увеличаването на получените доходи се запазва размера на данъчната ставка, а се облага само фактическия размер на данъчната основа с непроменената данъчна ставка

2. Политика по труда в системата на Български пощи ЕАД- резултати и проблеми

Както бе споменато в увода на темата, в разработката ще се изследват индустриалните отношения в системата на Български пощи ЕАД

Дейността по обучение и квалификация на персонала е обвързана с изискванията на Системата за управление на качеството в "Български пощи" ЕАД. Според доклада на ръководството, през 2011г, са реализирани общо 243 обучения(курсове и семинари) с участието на 6055 работници и служители, или 42,3 % от списъчния брой на персонала. Проведени са общо 701 процедури за подбор на персонал за заемане на длъжности в "Български пощи" ЕАД. Подадени са 1605 заявления за кандидатстване. След проведени подбори са назначени 397 външни за системата кандидати и са преназначени 299 работещи в системата на "БП" ЕАД.

Списъчният състав в "Български пощи" ЕАД към 31 декември 2011 г. е 14 293 човека. Средният списъчен брой на персонала на дружеството за 2011 г. е 12 795 души

Въпреки следните факти:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Какви методи използва ръководният екип в организацията на Български пощи ЕАД 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.