Какви мерки предприема ЦБ в случай, че иска да увеличи паричното предлагане? Кога се налага стимулиране на паричното предлагане?


Категория на документа: Икономика


на ляво и при дадена крива на търсенето на пари, равнището на паричния
пазар ще се наруши, лихвения процент ще се покачи от l в l1. Ще се
установи нова равновесна цена Е1. Това е така, защото поведението на
хората ще бъде пак същото - недостига на пари поради намаленото
предлагане ще ги принуди да продават облигации, цената им ще падне и
лихвения процент ще нарасне. Обратно ако паричното предлагане се
увеличи от Ms в Ms2 надясно и при даденото търсене хората ще се окажат с
повече пари от нужните им и ще започнат да купуват активи - например
акции и облигации. Цената им ще се покачи и лихвения процент ще
спадне. Установява се ново равновесие на количеството на търсене и
предлагане на пари - в точката Е2 и нова равновесна цена в l2.
Пример: централната банка увеличава паричното предлагане при дадено
равнище на парично търсене. Това води до намаляване на лихвения
процент и увеличаване на инвестициите (кредитите стават по-евтини), а
това от своя страна увеличава съвкупното търсене и произведения БНП.
Ломбардните кредити на централната банка са популярни в банковата
практика като " ломбарден прозорец". Те представляват краткосрочни
заеми за търговските банки (при нужда от ликвидни средства) срещу
държавни и други ценни книжа, скъпоценни метали и валута. Централната
банка обаче може по своя преценка да окаже отпускането на ломбарден
заем.

В заключителен аспект може да се направи извода, че стимулирането на
паричното предлагане от страна на централната банка се осъществява чрез
нейните основни инструменти: операциите на открития пазар- изкупуване
от централната банка на облигации; промени в нормата на задължителните
минимални резерви-които ако се намалят, ще се увеличи свободния ресурс
на търговските банки, т.е. ще се увеличи паричното предлагане; и
сконтовия процент, който също трябва да се намали.

Използвана литература:
Макроикономика издателство "Люлин"-София 2000
Макроикономика издателство "Мартилен"- София 2005
Теория на парите и кредита издателство "Абагар"- В. Търново, 2004
Въведение в банковото дело издателство "Абагар"- В.Търново, 2004

??

??

??

??

6

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Какви мерки предприема ЦБ в случай, че иска да увеличи паричното предлагане? Кога се налага стимулиране на паричното предлагане? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.