Какви мерки предприема ЦБ в случай, че иска да увеличи паричното предлагане? Кога се налага стимулиране на паричното предлагане?


Категория на документа: Икономика


Когато централната банка прецени, че трябва да стимулира развитието на
икономиката, тя започва да купува на много изгодни за останалите
участници на пазара цени големи пакети от краткосрочни държавни ценни
книжа. Търговските банки и останалите финансови посредници, участващи
на този пазар, движени от своите материални интереси, веднага започват
да продават значителна част от намиращите се в техните портфейли
държавни ценни книжа. С това те освобождават значителни парични и

капиталови ресурси, които веднага насочват към кредитната си дейност и
други инвестиции в реалния сектор. По такъв начин косвено се стимулира
кредитната експанзия на търговските банки и икономическия растеж.
Съвкупността от всички функциониращи като пари активи представлява
паричната маса. Измерителите на паричната маса са така наречените
парични агрегати. Централната банка използва следните парични агрегати
М0, М1, М2, М3.

Агрегат М0 характеризира общата парична основа или "парична база".
Състои се от наличните банкноти и монети в обръщение и обхваща: парите
в населението, в касите на предприятия, фирми и учреждения и
оперативните наличности в касите на търговските банки. Агрегат М1
обхваща паричната основа (М0)+ безсрочните влогове и депозити в
банките. Това са "бързоликвидни пари".

Показателят М2 обхваща М1+ срочните влогове+ валутните влогове в
национални банки. Прието е парите по срочните влогове и депозити да се
наричат "квазипари" или потенциални пари, или почти пари.
Агрегат М3 наричан още широки пари включва М2+"специалните
депозити" в банките. Той е съвкупност от всички налични пари банковата
система, плюс всички видове пасиви на банките към мастните лица.
Паричното предлагане се контролира строго от ЦБ защото то може да
расте и да стимулира икономиката- политика на експанзия и може да се
ограничава и по този начин да се води ограничаваща политика или
рестриктивна политика на понижаване на паричното предлагане. Вредни
са както прекалено многото, така и прекалено малкото пари. Ако
паричното предлагане е прекалено голямо то това води до инфлация,
обезценка на парите и намаляване на покупателната сила на националната
парична единица. Ако паричното предлагане е малко това затруднява
сделките забавя се икономическия оборот и се формира тенденция към
икономически спад. Паричното предлагане влияе върху БНП, националния
доход, т.е. върху икономическата активност, а от там и върху заетостта,
цените и икономическата стабилност.

Паричното предлагане може да се изрази графично чрез кривата на
парично предлагане. Тя е права вертикална линия и изразява равнището на
паричното предлагане или на паричната маса т.е. количеството на парите в
обръщение, което не зависи от лихвения процент и от величината на
реалния съвкупен доход. Ако централната банка увеличи паричното
предлагане кривата се измества на надясно, а при рестриктивна политика
се измества наляво.

Например ако паричното предлагане се ограничи и придвижи от Ms в Ms1Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Какви мерки предприема ЦБ в случай, че иска да увеличи паричното предлагане? Кога се налага стимулиране на паричното предлагане? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.