Какви мерки предприема ЦБ в случай, че иска да увеличи паричното предлагане? Кога се налага стимулиране на паричното предлагане?


Категория на документа: Икономика


лихвения процент, който централните банки плащат на търговските банки
за този ресурс; чрез промяна в депозитната база, върху която се определят
задължителните минимални резерви; чрез допускането на част от
задължителните минимални резерви да се поддържа в чужда валута; чрез
възможността да се ползва този ресурс от търговските банки при
определени условия; чрез лихвата която търговските банки плащат върху
ползваните средства от този резерв.

Операциите на открития пазар са най-новия и най- мощния от
инструментите за парично- кредитно регулиране на икономиката. Той е
американски патент и се прилага от всички банки, които функционират в
условията на развит паричен и капиталов пазар. Операциите на

централната банка на открит пазар най- общо се делят на две основни
групи:

Първо: операции на чисто паричния или валутен пазар. Това са т.нар.
интервенции на емисионните банки на валутните пазари. Тези операции са
свързани с покупката или продажбата на конвертируема валута от страна
на централната емисионна банка. Посредством тях банката оказва
въздействие на само върху паричното търсене и предлагане, но и върху
валутния курс на националната валута и върху нейната покупателна сола и
стабилност. Това от своя страна се отразява върху вноса и износа и върху
икономиката като цяло. Когато централната банка купува валута на пазара,
тя увеличава своите резерви от конвертируема валута, но същевременно
увеличава и общата парична маса от национална валута в обръщението.
Това е равносилно на допълнителна парична емисия. Казано с други думи,
увеличава се паричното предлагане, а оттам се стимулират кредитната
експанзия и инвестиции в реалния сектор при равни други условия. Когато
централната банка продава валута на пазара с цел поддържане курса на
националната валута, тя всъщност ограничава паричното предлагане,
кредитната експанзия и икономическия растеж, защото изземва част от
свръх резервите в национална валута за търговските банки.
Втората група операции на открит пазар е свързана с националния пазар на
ценни книжа. Тя има по-важно значение за използването на разгледания
инструмент за парично- кредитно регулиране на икономиката.
Приложението на този инструмент се свежда до покупка или продажба от
страна на централната банка на предимно държавни краткосрочни и по-
рядко други ценни книжа. Задължително условие за ефективното
използване на този инструмент е наличието на достатъчно развит и реално
функциониращ пазар на ценни книжа в съответното национално
стопанство.

Операциите на централната банка на открития пазар на ценни книжа
биват два вида: обикновени покупки или продажби на ценни книжа и репо
сделки или операции за продажба на ценни книжа с опция за обратното им
изкупуване на фиксирани дата и цена. Централната банка обикновено
участва както на първичния, така и на вторичния пазар на държавни ценни
книжа. Тя първо участва на в процеса на емитиране и пласмент на
държавни облигации, съкровищни бонове и други и след това чрез своите
дилъри участва в покупко- продажбите на тези книжа на фондовата борса.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Какви мерки предприема ЦБ в случай, че иска да увеличи паричното предлагане? Кога се налага стимулиране на паричното предлагане? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.