Какви мерки предприема ЦБ в случай, че иска да увеличи паричното предлагане? Кога се налага стимулиране на паричното предлагане?


Категория на документа: ИкономикаСъдържанието на сконтовата политика се свежда до изменението от
страна на централната банка на равнището на сконтовия лихвен процент.
Това е лихвения процент, който се прилага от централната банка при
отпускането на заеми на търговските банки, чрез сконтиране на частни
търговски ценни книжа (запис на заповед или менителница). Механизмът
на този инструмент е следният- когато централната банка повишава или
намалява равнището на сконтовия процент, тя ограничава или стимулира
съответното търсене на сконтови заеми от търговските банки. Посредством
намаляването на сконтовия процент се увеличават ресурсите на
търговските банки и техните възможности да отпускат кредити на техните
клиенти или да правят директни инвестиции в ценни книжа. Така се
стимулира деловата активност, чрез увеличеното предлагане на пари. Ако
централната банка иска да разшири паричното предлагане, тя намалява

дисконтовия процент, т.е. взема по-малко лихва при предоставяне на
краткосрочни кредити на търговските банки. Обратното, когато тя иска да
ограничи паричното предлагане- покачва дисконтовия процент.
Същността на нормата на задължителните минимални резерви се свежда
до следното: в законодателствата на повечето развити в пазарно
отношение страни е предвидено всички търговски банки да заделят
определена част (процент) от общата сума на привлечените от тях под
формата на влогове и депозити обществен капитал и под формата на
задължителни минимални резерви да го предоставят в разпореждане на
централната банка. Този процент е еднакъв за всички банки и има важно
значение за:

- Концентрацията на значителна част от обществения капитал в ръцете
на централната банка, която в повечето случаи е държавна или с
преобладаващо държавно участие институция;

- Увеличава финансовите ресурси и мощ на централната банка, което й
дава възможност да провежда по-ефективна политика върху
паричното предлагане;

- Служи като своебразен резерв за подпомагане и предпазване от фалит
на изпаднали в критично състояние банки и т.н.

Промените в процента на задължителните минимални резерви влияят
върху паричното предлагане посредством кредитния мултипликатор.
Когато централната банка прецени, че трябва да стимулира деловата
активност и икономическия растеж в стопанството, тя започва да намалява
процента на задължителните минимални резерви. С това фактически тя
остава в разпореждане на търговските банки повече парични и капиталови
ресурси. Това увеличава паричното предлагане и понижава цената на
заемния капитал. Банковите клиенти се възползват от евтиния ресурс и за
сметка на заемния капитал разширяват своя бизнес и инвестиции. Този
инструмент се използва широко днес от почти всички централни банки по
света. Чрез него се влияе върху тяхната депозитна и кредитна политика.
Това влияние може да се търси в следните направления: чрез изменение
размера на задължителните минимални резерви; чрез величината наСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Какви мерки предприема ЦБ в случай, че иска да увеличи паричното предлагане? Кога се налага стимулиране на паричното предлагане? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.