Какви мерки предприема ЦБ в случай, че иска да увеличи паричното предлагане? Кога се налага стимулиране на паричното предлагане?


Категория на документа: Икономика


РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"

РЕФЕРАТ

по

Икономикс

Тема: Какви мерки предприема ЦБ в случай, че иска да увеличи паричното предлагане. Кога се налага стимулиране на паричното предлагане

Светослав Детелинов Бачийски
Факултетен №: 093134
Група: 23Б
Специалност: Електроника

Дата:................ Проверила: ..............

/С.Ениманева/

В теорията и практиката за парите от особено значение е въпросът за
определяне на общото количество на парите в обръщение и на размера на
паричната маса- наличните пари в населението (банкноти и монети) и
размера на чековите депозити. Количеството пари в обръщение се
определя от размера на паричното предлагане. Обемът на предлагането на
пари се свързва с поведението на търговските банки и тяхната кредитна
активност. От мащабите на парично предлагане в голяма степен зависи
деловата активност в икономиката. Тава предизвиква необходимостта
централната банка да упражнява контрол, да координира и регулира
дейността на търговските банки и финансовите институции и така косвено
да въздейства върху паричното предлагане и по този начин, чрез
провеждане на определена парично- кредитна (парична) политика да
оказва влияние при формирането на най-важните макроикономически
параметри- равновесно равнище на производство, равнище на заетост и
равнище на цените.

Централните банки използват основните инструменти при провеждане на
своята политика за парично- кредитно регулиране на икономиката:

♦ Сконтова политика или изменение на равнището на
основния (сконтов) лихвен процент;

♦ Изменение на процента (нормата) на задължителните
минимални резерви;

♦ Операциите на открития пазар.

Успоредно с тези основни или традиционни марки, които предприема
централната банка за увеличаване или намаление на паричното предлагане,
използва и някои допълнителни такива като: кредитни тавани или лимити,
тавани на лихвените проценти, сконтови квоти, задължителни
предписания.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Какви мерки предприема ЦБ в случай, че иска да увеличи паричното предлагане? Кога се налага стимулиране на паричното предлагане? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.