Как влияе еластичността на търсенето върху доходите на търговците при равни други условия?


Категория на документа: Икономика
Факултет: Бизнес и Мениджмънт
Катедра: "Мениджмънт и бизнес развитие"

Реферат

Тема
Как влияе еластичността на търсенето върху доходите на търговците при равни други условия

Дата: 2012 год.
Гр. Русе

Увод

В специализираната литература съществуват различни инструменти, за да се анализира как дадена икономическа променлива реагира на измененията в други икономически променливи. Терминът еластичност се използва в много случаи, когато величините или размерите на дадено явление имат значение.

Понятието "еластичност" отразява способността на величината на търсенето или предлагането да реагира на изменение на цените на стоките или на други фактори, изразена като отношение на процентни изменения.

Еластичността на търсенето може да се определи като степен на изменение на търсените количества от една стока в определен период под влияние на промените в ценовите и неценовите фактори. Тези фактори са цената на стоката, средният потребителски доход, цените на взаимосвързаните стоки, субективните предпочитания на потребителите, броя на купувачите и редица други. Най - разпространени са три вида еластичност на търсенето: еластичност на търсенето спрямо цената, еластичност на търсенето спрямо дохода, еластичност на търсенето спрямо цените на взаимосвързаните стоки. При определяне на еластичността на търсенето, търсеното количество от стоката се разглежда като зависима променлива, която е под въздействие на някоя независима променлива - цена, доход и прочие, докато всички останали променливи от функцията на търсенето се приемат за неизменни.
Изложение

Измененията в равнището на потребителските доходи водят до изменение на търсеното количество от която и да е стока или услуга при всички цени, а оттук и до преместване на кривата на търсенето. Степента, в която изменението на дохода премества кривата на търсенето, се измерва от еластичността на търсенето спрямо дохода.

Еластичност на търсенето спрямо дохода е процентното изменение на търсеното количество, предизвикано от увеличаване на дохода с 1%. Числовото измерване предполага, че цената на стоката в този конкретен момент не се изменя. Ако обозначим с (Y) величината на дохода, то еластичността ще бъде:
Ed/y = (Q1 - Q2) / (Q2 + Q1) = % промяна в търсеното количество , където

(Y1 - Y2) / (Y1 + Y2) % промяна в доходите
Ed/y е коефициент на доходната еластичност на търсенето

Тази зависимост се формира различно за конкретни стоки и това намира отражение в стойността на коефициента на доходна еластичност за всяка от тях.

Търсеното количество от една нормална стока се увеличава с покачване на дохода, докато търсенето на една стока с второстепенно качество спада, когато доходът се покачва. Тези типове стоки могат да бъдат дефинирани чрез еластичността на търсенето им спрямо дохода.

Нормални стоки са тези стоки, чието потребление нараства с нарастването на дохода. Това означава, че връзката между двете променливи е права, а коефициентът на доходна еластичност е положителна величина. Например ако 5% увеличение на доходите води до 10% увеличение на търсенето на домакински уреди то еластичността на търсенето спрямо доходите е равна на 10 /5 = +2 , то еластичността на търсенето спрямо доходите, следователно, е положителна. С увеличаването на дохода потребителите са склонни да преминават към използване на по - висококачествени образци от всички видове стоки: от евтини към по - скъпи обувки, от евтини видове месо към пържоли.

Малоценни стоки (нисши стоки) са тези стоки, чието потребление намалява с нарастването на дохода. Това означава, че връзката между двете променливи е обратна, а коефициентът на доходна еластичност е отрицателна величина, тъй като потребителите търсят алтернативи с по - високо качество. Например ако 5% увеличаване на доходите води до 10% намаление на търсенето на електроуреди втора употреба, то еластичността на търсенето е равна на -10/5 = -2, то еластичността спрямо доходите е отрицателна. Следователно при еластичността на търсенето спрямо доходите е важен знака. Тази особеност се има предвид в икономическата теория при изчисляването на бедността. Сигурен признак за това, че населението на дадена страна обеднява е, когато дела на хранителни стоки нарастне прекомерно в потребителските разходи на домакинството. Сред тях съответно се увеличава и дела на малоценните стоки.

Луксозни стоки (висши стоки) са тези стоки, чието потребление започва от определено равнище на дохода нагоре. Тук връзката между двете променливи също е права, но ръстът на търсеното количество не може да бъде по - висок от ръста на дохода, а коефициентът на доходна еластичност на търсенето е по - голям от единица. Пример за луксозни стоки са диамантите, скъпите коли например порше, ферари. Ако еластичността на търсенето спрямо дохода надвишава 1, увеличението на дохода с 1% води до покачване на търсеното количество с повече от 1% при равни други условия. Пр неизменни цени това означава, че общите разходи за стоката също се покачват с повече от 1%. Следователно с покачване на дохода расте делът на потребителските разходи за луксозни стоки.

Стоки от първа необходимост са тези стоки, чието потребление нараства с нарастването на дохода, но с по - малки темпове. Това означава, че връзката между двете променливи пак е права, но коефициентът на доходна еластичност на търсенето е по - малък от единица. Пример за стоки от първа неоходимост са хляба, водата.

Трябва да се има предвид, че границите между тези стоки са условни, защото общото издигане на жизненото равнище на населението в развитите страни е безусловна тенденция. Освен това откритията в техниката и появата на нови технологии и продукти много често са причина за това една стока да премине от една група в друга. Например техническият прогрес само за четвърт век превърна черно - белия телевизор от луксозна в малоценна стока и дори е на път той да изчезне от кошницата на благата, които домакинствата използват в своето ежедневие.

Еластичност на търсенето спрямо дохода
Стока Еластичност спрямо дохода
Хранителни продукти 0,77
Облекло 0,82
Транспорт 1.10
Подслон 0,89
Медицинско обслужване 1.90Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Как влияе еластичността на търсенето върху доходите на търговците при равни други условия? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.