Как се обявява свободно място за "учител" и какви кандидати имат право да се явят?


Категория на документа: Икономика
Дисциплина: Правна и административна уредба на училищното образование.

Тема: Как се обявява свободно място за "учител" и какви кандидати имат право да се явят?

За свободно работно място се счита, това което е обявено в щата на учебното заведение, но което не е заето или е заето от лице, ползващо болнични, за което се търси заместник до завръщането му или до определен друг срок във връзка с неговото отсъствие. Обявяването на работното място, ако е за повече от един месец става в поне две институции, като това по принцип са: териториалното бюро по труда и регионалния инспекторат по образованието. Обявлението задължително съдържа: наименование на предприятието ( учебното заведение), мястото и характера на работата, изискванията за длъжността, начина на провеждане на конкурса, необходимите документи, място и срок за подаването им. Характеристиката на конкурсната длъжност се представя предварително на кандидатите, за да се запознаят с нея. Всичко това трябва да стане за не по-кратък период от пет работни дни. Изходящият номер на писмото и датата на издаването му трябва да съответстват със закона ( датата не трябва да се бъде събота или неделя, това говори че нещо не е наред с писмото и то не е законосъобразно). Когато става въпрос за заместване за по-малко от един месец, се търси заместник без обявяване на работното място в бюрото по труда и не е необходимо обявяване на конкурс.
Човекът който взема решение как да протече процедурата по конкурсът за обявената свободна позиция е Директорът на учебното заведение. Той решава какви критерии да постави и какво точно да изисква от кандидатите и след това, най-важното точно кой кандидат да бъде избран за съответната позиция.
Но и тук както навсякъде си има вариант за лекичко отклонение, но не от закона защото всички документи ще бъдат изрядни, а от лоялността към кандидатите. Това се случва когато Директорът има вече избран кандидат преди да е обявено работното място. Писмото което трябва да се пусне за обявлението на свободната позиция бива изпратено в петък в късния следобед, към края на работния ден. Така датата на изходящия номер е в законовите норми (т.е. не се пада нито събота, нито неделя), но писмото ще бъде изпратено чак в понеделник, защото пощата ще бъде вече обработена. Докато пристигне до отбелязаните институции и докато бъде обявено, ще минат още няколко дни и това може да стане дори един ден преди изтичането на крайния срок за приемане на документи. Така кандидатите ще се сведат до минимум, защото няма да могат в уречения срок да изготвят всичките необходими документи и Директорът може да назначи избраният предварително от него кандидат, като например "единственият, който се е явил".
"Да" това се случва доста често в нашето образование и е напълно законно, оправдани са абсолютно всички изисквания и закони...Но има и много случаи, в които конкурсът не започва и не завършва така.
По този повод ще се върнем, малко по-назад за да разгледаме точно как трябва да протече процедурата по обявяването, конкурса и необходимите документи за работното място. Фактическият състав на възникване на трудово право отношение от законосъобразно проведен конкурс включва:
* обявяването на конкурса
* допускане на участниците до конкурса
* класиране на кандидатите от конкурсната комисия
* обявяване на резултатите от класиране чрез изпращане на съобщение до всеки участник в конкурса
Само след изпълнение на всичките тези условия може да се сключи трудов договор с лицето, класирало се на първо място.
Да разгледаме и как трябва да бъде обявено работното място:
* първо трябва да бъде отбелязан точно какъв учител се търси - старши или младши. Като под старши учител се разбира, учител който има минимум три години педагогически стаж, докато за младши не се изисква педагогически стаж.
* Трябва да бъде посочена дисциплината или дисциплините , по които ще преподава този учител (математика, филология, биология, химия и п.р.)
* Трябва да бъде посочено образованието, което се изисква за заемане на длъжността. Това може да бъде магистърска степен на педагогическо образование, бакалавърска степен, професионален бакалавър или с педагогическа правоспособност
* Директорът има право да постави и други условия (критерии), на които трябва да отговаря кандидатът. Например, да владее някакъв западен език (английски език, френски език, немски език и др.) или да има компютърна грамотност, да има някаква друга втора специалност и т.н.
Според закона длъжността "учител" може да се заема само от лица, които не са осъждани или лишавани от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление, не са лишени от право да упражняват професията си и не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на децата и учениците, определени с наредбата на министъра на образованието, младежта и науката, съгласувано с министъра на здравеопазването. Длъжността "учител" може да бъде заета само след провеждане на конкурс за заемане на такава. Нито в Закона за народната просвета, нито в акт на Министерски съвет, не се съдържа правна норма задължаваща длъжността "учител" да се заема въз основа на "избор", поради което следва да се приеме, че трудово право отношение с учител може да възникне от конкурс или направо от трудов договор.
За да е сигурен в подалите документи кандидати кандидати, дали отговарят на всички необходими условия, за да заемат обявената от директора длъжност, той обявява списък със задължителните документи, които трябва да се представят, при одобрението на които, кандидатът да бъде допуснат до заключителното събеседване. По принцип това са :
- автобиография по стандарт на европейския съюз
- копие от лична карта
- копие от документ за завършено образование( според това което се изисква в обявата), заедно с оригинал за сверка
- свидетелство за съдимост
- медицинско свидетелство за постъпване на работа
- свидетелство от психо диспансер, че лицето може да упражнява учителска професия
- други изисквания, квалификации и сертификати от Директора

В изискванията към кандидатите няма право да бъдат посочени дискриминационни моменти основани на раса, народност, пол, етнически и социален произход, вероизповедание и обществено положение. След протичане на първия тур по документи, одобрените кандидати се извикват на втори тур - събеседване. Директорът има право да свика избрана от него комисия, която да му помогне при избирането на най-добрия кандидат. Конкурсната комисия провежда конкурса по предварително обявения начин. Тя оценява професионалната подготовка и другите качества на кандидатите, необходими за заемане на длъжността, и класира само успешно издържалите конкурса. На базата на отговорите, които се дават и точно как е протекло интервюто, комисията стига до избор точно кой кандидат е най-подходящ за заемането на свободната длъжност. След което съставя протокол за резултатите, които съобщава на участниците в три дневен срок от провеждането му. Ако по документи за заемането на длъжността отговаря само един кандидат, комисията съветва Директорът, той да бъде назначен. Ако няма кандидати, тогава тогава може да се назначи всеки, но на временен договор и в него да бъде споменато "до явяване на правоспособен кандидат".
След приключване на процедурата по подбор, директорът на учебното заведение, поставя резолюция върху заявленията на одобрения кандидат като определя основното месечно възнаграждение, датата на назначаване и продължителността на изпитателния срок, срочен или безсрочен договор. Завеждащия административна служба изготвя трудов договор на кандидата. Трудовият договор се сключва, по преценка на Директора на учебното заведение с изпитателен срок в полза на Директора. Подписва се от директора и главния счетоводител и се регистрира в НАП.
Връчва се срещу подпис на лицето, заедно с длъжностната характиристика за длъжността и справка за прието от НАП уведомление по чл. 62 ал. 4 от КТ. След като договорът бъде подписан от страните, завеждащия административна служба съставя лично досие. В личното досие се съхраняват документите от подаването, заедно с екземпляр от трудовия договор, допълнителни споразумения и други документи свързани с изменение или Връчва се срещу подпис на лицето, заедно с длъжностната характиристика за длъжността и справка за прието от НАП уведомление по чл. 62 ал. 4 от КТ. След като договорът бъде подписан от страните, завеждащия административна служба съставя лично досие. В личното досие се съхраняват документите от подаването, заедно с екземпляр от трудовия договор, допълнителни споразумения и други документи свързани с изменение или прекратяване на трудовото право отношение; заповеди за отпуск; заповеди за награди или дисциплинарни наказания.

Директорът сключва трудов договор по своя преценка с избрания кандидат за свободната позиция. Като този трудов договор може да бъде няколко варианта.
* трудов договор със срок на изпитване (срок в полза на работодателя). С изтичанe на срока на изпитванe бeз да e прeкратeн в седем дневен срок , трудовият договор сe счита за окончатeлно сключeн. Изпитателния срок няма право да бъде удължаван.
* Срочен трудов договор. Най-често се сключва за срок от една година, след изтичането на която или трябва да бъде сключен окончателен трудов договор или трябва да бъде прекратен, като няма право да бъде пускан нов срочен договор за срок от 1 година със същия кандидат.
* Постоянен трудов договор. Много рядко се сключва такъв договор с новоназначен учител.
Ако директора прецени може да назначи и човек, който в момента се обучава, но все още не е завършил (бакалавър, магистър или педагогическа правоспособност). Като в такава ситуация се сключва договор от двете страни, като:
* "учителят" е длъжен да завърши образованието си в уречения срок, без отлагане
* "учителят" е длъжен, след изтичането на срока в който да се дипломира, да работи за работодателя си поне четири години.
* Директорът е длъжен да освобождава "учителя" при нужда, когато трябва да ходи на лекции или на изпит.
Както вече споменахме по-горе може да се сключват и трудови договори за по-малък период от един месец, при които не е нужно да се преминава през конкурс, за да бъде назначен кандидат на тази длъжност, това по-принцип се случва, по заместване като в трудовия договор е споменато, че настоящия се сключва до завръщане на титуляра.
Прилагам една примерна и съвсем реална обява за учител в детска градина:

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

ДЛЪЖНОСТ:Учител, детска градина
БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА:2
МЯСТОТО Е СВОБОДНО, СЧИТАНО ОТ:03.09.2013Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Как се обявява свободно място за "учител" и какви кандидати имат право да се явят? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.