Качество и сертификация на продукцията. Организация и мениджмънт на техническия контрол.


Категория на документа: Икономика


РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
"АНГЕЛ КЪНЧЕВ"

Факултет: Бизнес и мениджмънт

Курсова работа

по Индустриален инженеринг

Вариант: 3.2.2A

Изготвил: Елена Георгиева Проверил:
Специалност: ИМ гл. ас. Св. Кунев
Фак. № 115081
Група: 39 А

Русе, 2013г.

1.Въведение
В настоящата курсова работа са разгледани въпросите за качество и сертификация на продукцията, както и мениджмънта и организацията на техническия контрол. Какво разбираме под качество? Какви теории за това понятие има? Какво представлява Международната организация по стандарти? Какво е технически контрол? Също така е представена задача за оптимизиране асортимента на продукцията. Чрез нея намираме максималната печалба и се анализират използваните суровини за оптимално решение.
2.Теоретичен въпрос - Качество и сертификация на продукцията. Организация и мениджмънт на техническия контрол.
Качество и сертификация на продукцията.

Високото качество във всичко, всякога и навсякъде се оказа най-мощно оръжие в конкурентната борба и основен фактор за развитието жизнеспособността на фирмите.Както е известно основните пазарни атрибути на стоките са цена и качество.Отношението на днешния потребител с цената почти не се е изменило във времето, но отношението към качеството съществено се изменя.Именно качеството заставя потребителя да посети магазина втори, трети и т.н. пъти, да установява и поддържа трайни,делови контакти, да плати повече за да осигури висококачествен продукт.

Разкриването, разработването и решаването на проблемите на качеството се явяват фундаментален проблем на стратегическия мениджмънт.

Качеството се явява феномен, в който се кръстосват редица технически,икономически,философски,юридически, социални,екологични и други проблеми.[1]

Когато говорим за качество, първото,което следва да си изясним, е какво представлява то и какво съдържание се включва в това понятие? За Уилям Деминг - пръв учител на японците по пътя към създаване на система за тотално управление на качеството, е "най-полезните стоки желани от потребителите". Джозеф Джуран, го определя като "съответствие на употребата". Бащата на идеята за тотално качество Арманд Файгенбаум, го разглежда като "най-добрите изделия, изработени по спецификация на потребителя". Филип Кробси ,допринесъл за систематизиране на вижданията за качество в световен план, формулира качеството като "съответствие с изискванията". Питър Дракър смята че, "един удовлетворен клиент е показател за качество".Според ISO-9001:2000 качеството е "степен,до която съвкупността от присъщи характеристики удовлетворяват изискванията".

Може да обобщим казаното по-горе с определението, че качеството означава удовлетворение на клиента, на потребителя. Качеството на изделието или услугата е плод на дейността на организация. Но конкретната оценка за качеството се дава от външната среда, от потребителя на изделието или услугата. [2]

Стандартизирането на работите в организацията-производител и документиране на системата за управление на качеството на продукцията са основа за създаването на всестранна програма за управление и усъвършенстване на качеството.Стандартите ISO помагат организациите-производители да направят точно това. ISO e съкращение от International Organization for Standardization , която обединява над 100 страни-членове. Всяка страна, независимо от нейната големина, има един "равен" глас в организацията при взимане на решения.

Целта на ISO е да поддържа разработването на стандарти,тествания и сертификация, насочени за развитието на търговията на качествени продукти и услуги между градовете, между регионите, между страните по целия свят.

Ядрото на стандартите ISO се състои от четири международни стандарта, които представляват ръководство по разработване и внедряване на ефективна система за управление на качеството. Независимо от спецификата на произвежданата продукция тези стандарти се използват както в сферата на производството така и на услугите.
Основни стандарти на ISO

ISO 9000:2000 - дадени са принципите и основните понятия за управлението на качеството , описано е съдържанието на серията стандарти и е даден списъка на термините и техните определения за използване на всяка организация.
ISO 9001:2000 - определени са изискванията към системата за управление на качеството , ако огранизацията трябва да доказва способността си да удовлетворява изискванията на клиентите и органите на властта.
ISO 9004:2000 - описани са ръководните положения за създаване на системата за управление на качеството , които превишават изискванията на ISO 9001:2000 , за да се удовлетвори ефективно превиши очакването на потребителя.
ISO 9004:2000 - описва ръководството по планиране провеждане на одита по качеството.

Системата за управление на качеството се отнася към дейностите вътре в организацията-производител, насочена за удовлетворяване на изискванията на потребителите към качество на продукцията и услугите. Ако организацията е внедрила система за управление на качеството и това се потвърди от сертифицираща организация , то тя получава сертификатът, който се признава от потребителите. Изпълнението на на изискванията на стандартите ISO не означава, че всеки продукт или услуга отговарят на изискванията, а че използваната система е способна на удовлетвори изискванията. Ето защо организацията е длъжна да постоянно да оценява степента на удовлетвореност на потребителите и постоянно да подобрява процесите на производство на продукция и услуги. [3]

Управлението на качеството се изгражда на базата на политиката по качеството. Основните функции при управлението на качеството са стратегическо планиране, организиране, ръководене и контрол. Постигането на желаното качество става чрез въвличането и участието на целия персонал, като отговорността за управлението на качеството е на топмениджмънта.Опитът на Япония в областта на качеството показва, че 80 % от решенията на проблемите за управление на качеството са в ръцете на ръководителите, а 20 % - в работниците.

Осигуряването на качество е инструмент на управлението. То включва съвкупност от планирани и съвместни дейности, необходими за създаване на взаимно доверие между контрагентите във връзка със задоволяване на определените изисквания за качеството на стоката или услугата.
Контролът на качеството включва оперативни методи, действия и дейности, използвани за да се осигури качество. Когато контролът на качеството обхваща цялата организация и всичките и дейности, се говори за тотално управление на качеството. За Всеки етап от общественото развитие съществува оптимално равнище на качеството, постигнато с "цената" на определени материални, финансови, енергийни и други разходи на ресурси. Както значително повишеното, така и пониженото качество на изделията с оптималното е нежелателно. В първия случай има допълнителни разходи в сферата на създаването на изделията, а във втория - допълнителни загуби на използването им. Обикновено необходимото качество тясно се свързва с необходимото количество на продукцията.[1]Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Качество и сертификация на продукцията. Организация и мениджмънт на техническия контрол. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.