Качество и дизайн


Категория на документа: Икономика


СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ "Д. А. ЦЕНОВ"
ЦЕНТЪР ЗА МАГИСТЪРСКО ОБУЧЕНИЕ

ТЕМА:

"Качество и дизайн"

Изготвил:

Свищов
2013

Съдържание:

1. Роля на качеството в рамките на търговската политика
1.1. Визия на Европа за качеството
1.2. Ролята на стандартите в договарянето на качеството

2. Концепции за качеството
2.1. Системи за управление на качеството по ISO 9000:2000
2.2. Класификация на процесите според ISO 9000:2000

2.3. Особености на отделните стандарти за управление на качеството от серията ISO 9000:2000

2.4. Изграждане на системи за управление на качеството по ISO 9000 в Република България

3. Роля на дизайна на стоката
3.1. Ролята на дизайна в търговската политика
3.2. Концепции за дизайна
3.3. Видове и форми на проявление на фирмения дизайн
3.4. Правна закрила на промишления дизайн

1. Роля на качеството в рамките на търговската политика
1.1. Визия на Европа за качеството

В условията на ожесточена глобална конкуренция Европа счита, че качеството става ключ към конкурентоспособността. Още през 1998г. шест организации на индустриалци, работнически конфедерации, занаятчии, търговски и промишлени камари и организации по качеството приеха Европейска харта по качеството с цел постигането на предимство за Европа в международната конкуренция. Понастоящем качеството се възприема в три аспекта:
* като цел на най-добрите бизнесорганизации;
* като методология;
* като средство за мотивиране активността на хората.

Качеството като цел трябва да отговаря на нуждите и очакванията на потребителите. Качеството като методология следва да се разбира не само като качество на продукта, но и качество на работната среда. Качеството като средство за мотивиране трябва да се разбира като постигане на качество във взаимоотношенията вътре в организацията и на организацията с нейните потребители.

Качеството следва да се постигне като приоритет, като безспорна мярка за ефективност на коя и да е организация. Трябва да се работи, за да се постигне целта качеството да стане приоритет за всеки и по всяко време. Качеството може да се постигне чрез солидарност, пълно отдаване и ангажиране на всеки. То трябва да се разглежда и във връзка с опазването на околната среда, тъй като не може да има качество без качество на околната среда.

Визията на ЕС за качеството и конкурентоспособността еволюира във времето. Понастоящем ЕС счита, че трябва да постигне "глобално конкурентно предимство към 2010г. на основата на съвършенство". Това е най-съвременното разбиране за качество на ЕС. Стремежът на ЕС е да създаде нов имидж на стоките и услугите "Made in Europe", който да е на по-високо ниво на конкурентоспособност на основата на съвършенството им.

Европейското тълкуване на понятието съвършенство е следното: "начин на управление на организацията и постигане на резултати", основаващи се на фундаментални концепции като:
* фокус върху клиента;
* ориентация към резултати;
* лидерство;
* ясни цели;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Качество и дизайн 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.