JIT технология и информационно управляващи системи


Категория на документа: Икономика


 JIT технология и информационно управляващи системи

JIT е технология, насочена към организация на логистичния процес в отделните функционални области (снабдяване, производство, пласмент) или към функционирането на логистичната система

По този начин се постига минимизиране на разходите, свързани с гаранционните запаси, съкращава се продължителността на производствения цикъл, повишава се качеството на готовата продукция и логистичното обслужване на клиентите, повишава се гъвкавостта при изменение на асортимента на изделията, осигурява се участие на работниците при решаване на производствените проблеми и други.

Базовите информационно управляващи системи, които най-често се прилагат в рамките на технологията ЛТ, са KANBAN и MRP III (комбинация на MRP II и KANBAN). На тях са базирани системите за организация на производството. Поради това логистичната технология ЛТ притежава следните основни характеристики: минимални (нулеви) гаранционни запаси от материални ресурси, незавършено производство и готова продукция; неголеми обеми производство на готова продукция; поддържане на добри взамоотношения с малък брой надеждни доставчици; ефективна информационна поддръжка; високо качество на готовата продукция и сервиза. 

Същността на KANBAN се изразява в това, че всички производствени звена на предприятието, включително монтажните участъци и линии се снабдяват с ресурси в такова количество и срокове, които са необходими за изпълнение на поръчката на клиента. секи вид детайл е обозначен с номер и за него се определя палета (контейнер), която е пресметната за точно определен брой детайли. Предаването на информация в системата се осъществява, чрез специални карти (KANBAN), които съдържат информация за: кода на съответния компонент (полуфабрикат); описанието му; продукцията, при която ще се използва; номер на работното място, където се произвежда; номер на работното място, използващо компонента; брой на компонентите в даден контейнер и брой на контейнерите в производственото звено. Картите са два вида - транспортни и производствени. В транспортната карта се посочва броят на детайлите (възли, полуфабрикати), които трябва да бъдат взети от предходния обработващ (монтажен) участък. В производствените карти се посочва броят на детайлите, които трябва да бъдат произведени в предходната технологична фаза.

Внедряването на ЛТ променя традиционния подход към управление на запасите,

Основната идея на JIТ технологията е да осигури синхрон и балансираност между всички звена в логистичната верига, да определи времето за доставка и попълване на текущите запаси и най-важното - да гарантира тяхното абсолютно точно планиране. Това означава, че клиентите също имат определени отговорности - да направят своята поръчка (предварително разписание), след което да я "замразят". Предадените към доставчиците заявки не могат да бъдат променяни.

Основните предпоставки за успешно прилагане на ЛТ са: точно планиране на входящите потоци; висока степен на взаимодействие и планиране между логистичните контрагенти; използване на услугите на логистични посредници за управление на консолидирани доставки; разнообразие от транспортни средства, които дават възможност за бързо и лесно натоварване и разтоварване на малки партиди; голямо разнообразие от използвани материални ресурси.

Първият опит за внедряване на ЛТ технологията в практиката е направен от корпорацията Toyota Motors, чрез системата KANBAN (карта).

Системата KANBAN позволява съществено да се намалят запасите от материали на входа на логистичната система и незавършеното производство на изхода, както и да се преодолеят проблемите, свързани с "тесните" места в производството. Практическото прилагане на системата е свързано и със значително повишаване на качеството на продукцията, съкращаване на логистичния цикъл, повишаване на обращаемостта на оборотния капитал и снижаване на себестойността.

В развитието на ЛТ технологията през последните години ясно се очертава тенденция за обвързването й с MRP системите, което осигурява ново качество на планирането и управлението на производството - поточното производство, ориентирано към еднократни поръчки.

При реализация на ЛТ съществена роля играе качеството - принципно се променя подходът към управлението на качеството на всички етапи от производствения процес и последващото сервизно обслужване. Създават се условия за практическа реализация на Total Quality Management (TQM), тъй като ЛТ технологията позволява да се контролира и осигурява качеството при всички участници в логистичната верига.

Съвременната ЛТ технология комбинира различни варианти на информационно управляващи системи, включително и от други логистични технологии и се определя като ЛТ II.

Нейна основна задача е максималната интеграция на всички логистични функции в организацията с цел минимизиране на запасите в логистичната система, обезпечаване на високо качество и надеждност на производството и логистичното обслужване с цел максимално задоволяване на изискванията на клиентите. Тя се използва предимно в гъвкавите производствени системи.

??

??

??

??

1

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
JIT технология и информационно управляващи системи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.