Жилищна политика


Категория на документа: ИкономикаТракийски университет

Педагогически факултет

Жилищна политика

Изготвил: Анна Георгиева Чолакова
Фак№ 213 Социална педагогика II курс
Проверил: гл. ас. д-р Ел. Лавренцова

Жилищните нужди са важен социален, икономически и политически проблем. Жилището спада към основните човешки нужди, заедно с храната и облеклото.

От социална гледна точка значимостта на жилищните проблеми се разглежда от няколко гледни точки, които имат следните аргументи:

* Жилището и битовата среда определят нормалното развитие, физическото и психическото състояние на човека

* Формирането на семейството, раждането на децата и хармоничното развитие на семейните отношения зависят от жилището и условията, които предлага

* Чрез жилището и условията се задоволяват и културните, естетическите и социалните потребности

* Различната степен на възможностите за удовлетворяване на жилищните нужди нарушава чувството за равенство и справедливост в голяма степен. Белег за социалното положение е не само наличието и липсата на жилище, а и мястото в което се намира(населено място, квартал и т. н). Липсата на жилище показва бедност и нисък социален статус.

* Проблемът за сигурността на индивида или семейството с жилище е проблем на сигурностния баланс на личността. За да се чувства индивидът сигурен за своето настояще или бъдеще не е достатъчно само да получава редовни доходи, социалното осигуряване или подпомагане. Наличието на собствено жилище създава увереност на възрастните хора, че по времето на своя нетрудоспособен живот имат осигурено жилище, в което да живеят или да използват като източник на доходи.

* Потребностите от жилище и съответната битова среда са индивидуално и групово оцветени. Социалната политика трябва да взема предвид начинът на живот на село, както и етническите особености на бита. Някои групи от ромския етнос и номадския им начин на живот едва ли може да се впише адекватно в универсалната жилищна политика.

От икономическа гледна точка значимостта на жилищния проблем трябва да бъде разглеждан от гледна точка на:

* Осигуряването на подходящи условия за качествено възпроизводство на населението и трудовите ресурси на страната. Кварталите "гета" не предлагат на децата качествена подготовка и възможност за квалификация. Изискванията към качеството на живота са силно принизени и се предават от поколение на поколение. Неравнопостовеността на индивидите по отношение на жилищните условия се превръщат в причина за неравнопоставеност в сферата на труда. Поради тази причина в някои развити страни като Франция и Англия се извършват експерименти, като се въвеждат т. нар. "пътуващи училища" за обучаване на ромите-номади. За пълноценната изява на децата и възрастните в училището и труда, нормалната жилищна и семейна среда са важно условие.

* Жилището и жилищните условия имат непосредствено отношение към териториалното разположение на производствената и социалната инфраструктура. Индустриализацията в големите градове води до урбанизацията, която от своя страна води до недостиг на жилища. Това води до несъответствие между търсенето и предлагането на жилища. Този процес се допълва от неравномерното разпределение на населението по територията на страната, а на места дори да обезлюдяване на цели селища. Непривлекателни за живот са по-малките селища, отдалечени от икономически и търговски селища.

* За мобилността на населението голяма роля изиграва националната особеност. В това отношение имат място и еволюциата на труда и трудовите отношения. Например американците са териториално по-мобилни от французите и англичаните, които са привързани към домовете, в които са живели и израстнали, и преживяват като лична драма смяната им поради нова работа.

Политическият аспект на проблема "жилище" се заключава преди всичко в подхода за решаването му. Трябва да се определи дали проблемът с жилищата е личен и трябва да се разрешава с индивидуални усилия от хората, или може да бъде разглеждан и като обществен, което означава че при решаването му трябва да участват и държавата, общините и други общественоорганизирани структури. Този политически аспект означава да се определи и степента на участие на обществените структури при решаването на жилищния проблем спрямо социалните групи от населението.

Остротата на жилищният проблем произтича и от връзката му с различни области на икономиката и управлението.

Особености при задоволяването на жилищните нужди, характеризиращи сложността на политката в областта на жилищното строителство и задоволяването на жилищните нужди:

* Жилището е най-скъпоструващия обект за широко потребление

* Разходите за поддържане и експлоатация за 80-100 години са около 2 пъти по-големи от разходите за строителството му

* Разходите да използването на едно жилище се увеличават и от необходимостта от непрекъснатото му обновяване свързано с изменящите се технологии за отопление, газифициране, климатизация и други

Жилището и разходите, направени да него, имат многократно възвръщаеми инвестиции.

В условията на пазарната икономика жилищната политика се влияе и от други фактори и обстоятелства, например:
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Жилищна политика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.