Източници на финансиране на национални европейски фондове


Категория на документа: Икономика


 Технически университет - Варна

ФМНЕ катедра Икономика и мениджмънт

Кохезионна политика на Европейския съюз за новия програмен период 2013 - 2020 г.

Изготвил: Проверил:

ас. М. Маринова

Една от основните политики на Европейския съюз е Кохезионната политика или т.н. Политика на сближаване. Нейното функциониране се основана на разделението на страните на определени по даден критерий региони и инвестирането в тях на средства от три европейски фонда - Европейски фонд за регионално развитие, Европейски социален фонд и Кохезионен фонд. Основната цел на провежданата регионална политика е да се постигне "сближаване" на съществуващите над 270 региони на територията на Европейския Съюз. За да обвърже по-тясно политиката по сближаване със стратегия Европа 2020, Брюксел я концентрира върху по-малко приоритети и предвижда по-стриктен контрол на изпълнението. Целта е финансираните по тази линия проекти да допринесат максимално за икономическото, териториално и социално сближаване и да подпомогнат в най-голяма степен икономическия растеж и създаването на нови работни места.

Кохезионната политика на Европейския съюз има за цел да постигне балансираност и преодоляване на различията в социално- икономическото развитие на регионите. Тя е най-големият единен източник за финансово подпомагане на инвестиции в растеж и заетост. В основата и стои стратегия "Европа 2020", която е стратегия на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Целите на стратегията са:
- 75 % заетост на хората между 20 и 64 години
- 3% от БВП на ЕС в НИРД
- Климатичните промени и енергия - намаляване на емисиите на парниковите газове с 20% ; 20% от енергията да е от ВЕИ ; увеличаване на енергийната ефективност с 20%
- Намаляване процента на напусналите училище от 10% на 40%, увеличаване на завършилите висше образование
- 20 млн. по - малко бедни или застрашени от бедност и социално изключване на хора

В ЕС има големи различия по отношение на степента на развитие (БВП на глава от населението), производителността и заетостта. Задачата на Съюза е да намали тези неравенства. Кохезионният фонд играе много важна роля в това отношение - по-специално като подпомага най-слабо развитите страни членки да се интегрират на вътрешния пазар на ЕС, финансирайки важна транспортна инфраструктура и грижейки се за спазването на екологичните стандарти. Кохезионната политика е важен елемент за следващата финансова рамка на ЕС за периода 2014-2020 г. , предложена от Комисията. Страните от ЕС, чийто брутен национален доход (БНД) е под 90 % от средното за ЕС, имат право на помощ от Кохезионния фонд. Повечето от тези страни се присъединяват към Съюза през 2004г. и 2007г. Преходна помощ ще бъде на разположение на страните, които са имали право на помощ от Кохезионния фонд през 2007-2013г., но са го изгубили, тъй като равнищата на доходите им са нараснали. Помощта от Кохезионния фонд е насочена главно към крупни инфраструктурни проекти, които са част от национални програми за развитие в областта на транспорта и околната среда.

През настоящия програмен период от Структурните и кохезионни фондове за България са предвидени 6,673 млрд. евро, разпределени в 7 оперативни програми. Заедно с националното съфинансиране сумата достига 8,019 млрд. евро (1,345 млрд. евро национални средства, представляващи 16,7% от общата сума). Въпреки отдалечеността във времето на старта на новия програмен период, по предварителни разчети на Министерството на финансите за 2013-2020 г. България ще има достъп до 8,718 млрд. евро по СКФ или увеличение с цели 30%. Факторът, който е ключов при формирането на средствата, е те да не надвишават 2,5% от БВП на държавата за дадена година.

Сферите на дейност на Кохезионния фонд ще останат до голяма степен подобни на тези от предходния период, като помощ ще се предоставя за: инвестиции за привеждане в съответствие с екологичните стандарти; енергийни проекти, ако те са от полза за околната среда, например чрез повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия; инвестиции в трансевропейски транспортни мрежи, както и в градски и нисковъглеродни транспортни системи. За пръв път част от средствата на Кохезионния фонд ще бъдат насочени към Механизма за свързване на Европа, чиято цел е конкурентна и устойчива европейска транспортна система.

Тематичните цели на Кохезионния фонд през новия програмен период 2013-2020 г.

1. Научноизследователска дейност, технологично развитие и иновации
2. Информационни и комуникационни технологии
3. Повишаване конкурентноспособността на малките и средни предприятия
4. Преминаване към нисковъглеродна технология във всички сектори
5. Адаптация към изменението на климата и превенция и управление на риска
6. Опазване на околната среда и ефективност на ресурсите
7. Устойчив транспорт и премахване на участъците с недостатъчен капацитет във всички ключови мрежови инфрастуктури
8. Насърчаване на заетостта и подкрепа за мобилността на работната сила
9. Социално приобщаване и борба с бедността
10. Инвестиции в образованието, уменията и учението през целия живот
11. Повишаване на институционалния капацитет и ефективна публична администрация

Промени в политиката на сближаване в европейския бюджет 2014-2020 г.

* Изразходването на петте структурни и на Кохезионния фонд ще бъде обвързано с цeлите на стратегия Европа 2020 чрез Договори за партньорство между Еврокомисията и страните членки.
* Планира се въвеждането на предварителни условия за достъп до средствата по политиката за сближаване. Те ще са индивидуални за всяка държава, но основно ще са в две групи: условия, свързани с прилагането на политиките; макроикономически условия
* Пет на сто от сумите за политика на сближаване, разпределени за всяка страна членка, ще бъдат задържани в резерв и след преглед на усвояването, ще се предоставят на държавите, които се справят най-добре с изпълнението на Договорите за партньорство.
* Създава се междинна категория "Региони в преход" към досегашните две -по-слабо развити региони (с БВП под 75% от средния за ЕС) и по-развити (с БВП над 90% от средния за ЕС). В новата категория влизат регионите, в които БВП е между 75% и 90% от средния за ЕС. Това означава, че парите вече ще се разпределят между повече участници. Все пак и в следващия бюджет най-бедните части на съюза, където влизат шестте български региона, ще бъдат финансирани приоритетно. За тях се заделят две трети от сумите по политиката на сближаване.
* Според новата класификация в периода 2014-2020 г. в слабо развитите региони ще живее 24% от населението на съюза (включително цялата територия на България, Литва, Латвия и Естония). В новия бюджет за тях са заделени 162 млрд. евро. В т.нар. "региони в преход" попадат 14,8 на сто от европейците. Такива са например румънският и полският столични региони, а също и някои части на Франция, Белгия и Великобритания, които досега не са имали право на финансиране по кохезионната политика. Те ще получат общо 39 млрд. евро по линия на политиката на сближаване. По-развитите региони обхващат 61,2% от населението на съюза и предвиденото за тях финансиране е 53,1 млрд. евро.
* Намаляват се приоритетите, които ще бъдат финансирани чрез политиката на сближаване, за да бъдат постигнати по-значими резултати с по-малките налични средства

По - съгласувано използване на наличните фондове на ЕС
* Изчерпателна инвестиционна стратегия: съобразена с целите на Стратегията Европа 2020
* Съгласуване с националните програми за реформиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Източници на финансиране на национални европейски фондове 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.