Изследване състоянието и развитието на стандартизацията на готварската сол по налични стандарти


Категория на документа: Икономика


0,3
0,6
0,4
0,6
Съдържание на магнезий, в %, не повече от
0,03
0,6
0,08
0,08
Съдържание на S04 '' в % на база сухо в-во, най - много
0,5
1,5
1,0
1,0
Съдържание на двужелезен триоксид, в %, не повече от
0,005
0,02
0,006
0,006

Като сравним показателите се наблюдават следните изменения. В гранулометричният състав за първо качество и по двата стандарта няма промяна. Но по БДС от 1971г. за готварска сол, която е второ качество, няма наличен гранулометричен състав. По БДС от 1977г. изискванията за второ качество са, че изделието трябва да има състав не повече от 40%.
За първо качество :
- съдържанието на натриев хлорид през първата година е 98,5 %, а през втората година е по- ниско -97,8 %.
- неразтворимите във вода в-ва по стандарт през 1977 е по висока, достига 0,2 %
- останалите качествени показатели за първо качество са с по - ниски стойности по БДС 628 - 71, по БДС 628-77 съответно по - високи.
Измененията в стойностите не са много съществени, но въпреки това са налице. По БДС 1977г. е стандартизирано, че готварската сол се произвежда по завишени качествени показатели. Считано, че това повлиява за развитието на продукта.
За второ качество :
- Съдържанието на неразтворими във вода в-ва - по изискванията продукта произведен второ качество трябва да съдържа не повече от 0,3 % неразтворими в-ва по стандарта от 1977г. ,а през 1964г. наличното съдържание трябва да е до 0,85 %.
- Влагата, също е много важен показател. По стандарт през 1964г. съдържанието на влага е достигало до 5,0 % , висока стойност, след което през 1977 по стандарт значително се изменя и се понижава до 1,0 % . По новия стандарт солта трябва да се произведе така, че да съдържа по малко влага. Всички останали показатели посочени в таблицата са също с по - ниски стойности по БДС 628-77.
Извод: В стандартизационния документ е посочено , че готварска сол второ качество, отговаря на много по- ниски технологически изискванбия от продукцията второ качество по БДС от 1964г.

СЪДЪРЖАНИЕ
1. Вкусово- ароматични подправки.............................................................. стр. 2
2. Класификация и изсквания към качеството.............................. стр. 4
3. Опаковка и съхраняване на готварска сол................................. стр. 6
4. Цели и задачи................................................................................. стр. 6
5. Обект и материал на изследването............................................... стр. 7
6. Изследователска част................................................................... стр. 7

??

??

??

??

2

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
Стопански факултетСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Изследване състоянието и развитието на стандартизацията на готварската сол по налични стандарти 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.