Изследване на връзката между доходите на домакинствата и разходите извършени за покупка на храна и напитки“ (2001 – 2011 год.)


Категория на документа: Икономика


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
КАТЕДРА "ФИНАНСИ И КРЕДИТ"

К У Р С О В А Р А Б О Т А

по дисциплината "Статистически изследвания"
на тема: " Изследване на връзката между доходите на домакинствата и разходите извършени за покупка на храна и напитки"

(2001г. - 2011г.)"

Изготвил: Проверил:
Кристияна Димитрова Харизанова, Фак. №: 877 Доц.Д-р Веселин Хаджиев
Специалност "Финанси" Гл.Ас.Д-р Ваня Стоянова Курс: 4, група: 18

Варна
2013

Въведение

Доход е получаването на парични средства или парични еквиваленти в рамките на определен период от време, обикновено месеци, тримесечия или години. За домакинства и физически лица, доход е сумата от всички надници, трудови възнаграждения, печалби, лихви, наеми и други форми на доходите получени в даден период от време.

В реалната икономика разполагаемият доход, респ. потребителското платежоспособно търсене, зависят от измененията в две променливи: БВП и данъчната ставка. Те могат да се изменят еднопосочно или разнопосочно, с еднаква или различна динамика. Ако данъците растат по-бързо от растежа на БВП, разполагаемият доход, а с това и потребителското търсене намаляват. И обратно, ако БВП расте по-бързо от данъците, разполагаемият доход расте. Но при всички случай при даден БВП правителството чрез данъчната политика може да управлява съвкупното търсене индиректно, т.е. посредством разполагаемия доход и потреблението.

Потреблението е тази част от доходите, която домакинствата използват като разход за покупка на потребителски стоки и услуги през текущия период. Според Кейнс детерминантите на консумацията са две: размерът на дохода минус разполагаемия доход; пропорцията в която той се разпределя на част за потребление и натрупване.

Главната хипотеза в теорията на Кейнс за абсолютния доход (AIH) е фундаменталния психологически закон, според който при нарастване на доходите нараства и потреблението, но с по-малки темпове. Величината на потреблението е зависима от величината на разполагаемия им доход, т.е. дохода, който домакинствата получават от фирмите срещу предоставените им производствени фактори, плюс социалните плащания на правителството, минус изплатените лични данъци. Величината на потреблението представлява още функция на потреблението (consumation function) от дохода. За да стане възможен анализа й се приема, че така описаната функция е непрекъсната, като всяко нейно значение показва " какъв потребителски разход ще се извърши при всяко определено равнище на дохода, ако е в сила предположението, че това равнище се запази достатъчно дълго време при равни други условия ''.

Изследване

Изследването на домакинските бюджети е комплексно статистическо изследване, което цели да характеризира основни аспекти на социално-икономическото състояние на домакинствата.. Цел е да се определи също така зависимостта между потребителските разходи и приходите на домакинствата за определен период от време. Обект на анализ са домакинствата, и в частност техните парични доходи и разходите им за храна и безлкохолни напитки.

Изследването се придържа към основните теоретични модели на потребителската функция, но има в предвид и развитието на тяхната иконометрична форма. Според теорията има дългосрочна връзка между крайните потребителски разходи на домакинствата, дохода и богатството. Основната хипотеза е, че съществува един коинтеграционен вектор между трите променливи. При анализът на зависимостта приходи-разходи на домакинствата се определя и процентното изменение в доходите като на тази база се формулират и основните и приоритетни направления в социалната и икономическата политика на Правителствата за определен стратегически период.

В настоящето статистическо изследване ще се разгледа влиянието на разходите за храна и безалкохолни напитки върху средния паричен доход на едно домакинство, изразени в лева. За целта на изследването ще се използва извадка на база данни, представена от Националния статистически институт. Периодът на изследването е 11 години, а именно от 2001-2011 година. Данните са представени в Таблица 1.

*Таблица 1 - Среден паричен доход на домакинствата и разходи за храна и безалкохолни напитки. 1
Година
Доходи на домакинствата (средно на домакинство в левове)
Разходи за храна и безалкохолни напитки (средно на домакинство в левове)
2001
3601
1727
2002
4029
1836
2003
4348
1854
2004
4725
1972Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Изследване на връзката между доходите на домакинствата и разходите извършени за покупка на храна и напитки“ (2001 – 2011 год.) 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.