Изследване на статистически значими зависомости чрез използване на Хи – квадрат метод


Категория на документа: Икономика


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

КУРСОВА РАБОТА
ТЕМА :

"Изследване на статистически значими зависомости чрез използване на Хи - квадрат метод"

По дисциплина : Статистическо изследване на зависимости

Гр.София

Хи квадрат методът е разработен от английския статистик К. Пирсън. Чрез Хи квадрат метода се проверяват хипотези от класа на непараметричните. Чрез него се решават различни типове практически задачи по важни от които са : при изследване на връзката между явленията,представени чрез променливите на слабите скали на измерване, при изследване на някои от условията за приложение на други методи и анализи на закона за разпределение на единиците от една съвкупност.
Методът се основава на Хи квадрат разпределението. Предимство на метода е че като непараметричен модел за проверка на хипотези не изисква познаването на закона на стохастичното разпределение,нещо което при слабите скали на изследване е почти невъзможно.
Хи квадрат е метод , пригоден за изследване на връзки от корелационен тип. Чрез метода се търси отговор доколко предполагаема зависимост съществува обективно , неслучайно и се проявява като такава чрез изследваната съвкупност.
Методът предполага предварително едновременно групиране на единиците по значения- да се разполага с двумерни , тримерни и многомерни емпирични честотни разпределения под формата на таблици.
Чрез Хи квадрат се дава отговор на въпроса дали една връзка съществува обективно или не. Методът не моделира връзката и не обеснява теснотата й. Методът се основава на сравнение на две разпределения-емперично и теоретично.
При Хи квадрат метода задължително трябва да имаме групирани данни представени в двумернакомбинационна таблица.
Особеностите и ограничителните условия са:
-методът показва само дали съществува дадена връзка, но не може да даде отговор от какъв характер е тя
- при практическото провеждане винаги има възможност да се докаже дали една връзка е обективно съществуваща
- методът по същество е проверка на хипотези и има тежко условие данните да са от представителна извадка
- Методът е приложим само в случаите, когато общия брой на изследваните случаи е не по-малък от 50 и когато теоретично очакваният брой случаи в отделните клетки на таблицата е не по-малък от 5.
- Хи квадрат е приложим само когато в изходните клетки на таблицата,броят на случаите е даден като абсолютни величини
- за прилагане на метода е необходимо предварително да се обработят отговорите от анкетата и да се получат само два вариянта за отговор - "да" и "не". Групите на "непосочили" или "непоказали" трябва да се отстранят от таблицата.
Когато е необходимо да бъдат изследвани множествени връзки се използва многофакторен Хи квадрат метод.
За нашето изследване е необходимо да се спрем върху метода на Л.Гутман,тъй като при него се изследва връзката между три явления едновременно.
Провеждане на метода
1) Необходимо е да се избере подходящ метод за измерване- в случея- множествен Хи квадрат метод
2) Дефинират се Н0 и Н1 ; Н0 гласи , че между изследваните явления не съществува обективна връзка. Доколкото такава е наблюдавана тя е плод на действието на случайни фактори. Н1- гласи че между изследваните явления съществува връзка
3) Фиксира се риск за грешка от първи род (α); (α=0.05). Приемаме (α=0.05) тъй като с проверката на хипотезите се цели ориентация може да се допусне рискът за грешка да е по-голям.
4) Определяме метода на проверка. Той се основава на Хи квадрат разпределението

bm =, където n-редове, k-колони;
;
qm =

5) Осигуряване на необходимата информация-данните трябва да са задължително от представителна извадка. Само така може емпиричната храктеристика да има поведение на случайна величина
6) Изчисляване на величините qm, um, bm,, по горе посочените формули. Съответно и емпиричната характеристика на хипотезата.
7) Изчисляване на критичната област
8) Определяне на теоритичната характеристика на хипотезата при приетия вече риск за грешка (α=0.05) и степени на свобода f=m-1

9)Сравняване на емперичната с теоретичната характеристикана хипотези. Ако приемаме нулевата хипотеза.

10) Изводи

Изчисляване на връзката между пол ,семейно положение и необходимостта на детето да живее с двама родители

1) дефиниране на Н0 и Н1
Н0- между пола ,семейното положение и необходимостта на детето да живее с двама родители не съществува статистическа значима връзка.
Н1- между пола ,семейното положение и необходимостта на детето да живее с двама родители съществува статистическа значима връзка.
2) Определяме риска за грешка от първи род (α=0.05)Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Изследване на статистически значими зависомости чрез използване на Хи – квадрат метод 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.