Износ по основни търговски партньори


Категория на документа: Икономика


Случайните колебания се проявават като зигзагообразно отклонение от общата тенденция на развитие. Появили са се под влиянието на временни фактори и причини за сравнително кратки интервали от време.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Като цяло през разглеждания период, не се забелязват строги закономерности в стойностите на износа в Балканските страни, т.е той се колебае.
Разглеждайки в детайли и по отделни страни износът на България със страните от Балканския регион, споделящи общи граници с нея, става ясно, че той се характеризира със следното: България търгува много усилено в началото на периода със Сърбия, но в следващите години започва значително да намалява.Постепенно активизира търговията си с Румъния и днес тя е от водещте търговски партньори на страната ни, начело с Гърция . Всички тези държави имат силни исторически икономически връзки, които в комбинация с нови инициати ще генерират множество ползи за всички участници. Икономическото сътрудничество между Балканските страни изисква постигането на сравнително стабилна макроикономическа среда във всички области без пропуски. Пречките, с които се сблъскват икономическите среди в тези страни, пораждащи недоверие във фирмите на Балканите като местни участници на пазара, така и у чуждестранните компании, с намерения за инвестиции в района са проблемите, които АВС се опитва да реши.
Част от основните пречки за увеличаването на износа в страните търговски партнцори са :
• проблеми, свързани с митата и митническите процедури
• такси и данъци
• проблеми с плащания при сделки
• липса на информация
• липса на инфраструктура: телекомуникационни връзки, транспортни връзки
• сложни процедури по лицензиране
• проблеми с намирането на надеждни бизнес партньори
• проблеми с банкирането и липса на връзки между банките на Балканите
• политически риск

ИЗПОЛЗВНА ЛИТЕРАТУРА

 Радилов, Д. Икономическа статистика, Унив. Изд. на ИУ-Варна, 2001
 Радилов, Д., Д. Косева и Ч. Русев, Въведение в статистката, Унив. Изд. на ИУ-Варна, 2003
 Хаджиев, В.,Икономика на външната търговия, Унив. Изд. на ИУ-Варна
 . Хаджиев, В. Икономическа статистика, Унив. Изд. на ИУ-Варна, 2001
 Статия (Списание “Икономика и управление”, гл. ас. д-р Преслав Димитров)
 http://www.bnb.bg/ -уебсайт на БНБ
 http://www.nsi.bg/- уебсайт на НСИ
 http://www.europe.bg/htmls/home.php
 http://www.capital.bg/Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Износ по основни търговски партньори 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.