Износ по основни търговски партньори


Категория на документа: Икономика


Абсолютното значение на 1% от прираста се изчислява само при верижна база. От табл. 1.1 в Приложение 1, се вижда, че абсолютното значение на 1% от прираста на износа на България в Гърция, предимно се увеличава, като най – високи стойности достига през юли и август 2008 – по 1.45 (млн.евро) на 1% от прираста за съответните месеци.
За износа ни в Румния, максимумът на това значение се достига през октомври 2008, когато значението на 1% от прираста за този месец е 1.30 млн. евро.
За Сърбия, това значение на – голямо през юли 2008 год. и е равно на 0.81 млн.лв., а за Македония, съответно през септември 2007 год, когато абсолютното значение достига 0.47 млн.евро.
Положителната промяна в данните на износа на България, насочен към балканските страни е резултат както от раздвижването на икономиките на разглежданите страни, така и на създаването на по-благоприятна икономическа среда

2.2 Прилагане на итеративен метод за разлагане на общото развитие в динамичния ред

Фиг.3

Изборът на най – подходящ модел за тенденция на развитие на износа се осъществява след изчисляване на стандартните грешки, коефициентите на детерминация и проверките на хипотезите за адекватност и значимост.
Изгладените месечни стойности по метода на 12-месечните плъзгащи се центрирани средни, месечни индекси на сезонността, модифицираните и ажустираните им величини са поместени в Приложение 6. За изглаждането на редa на износа на България за съответните държави, съдейки от графичното му изображение (фиг.1), ще се използват следните полиноми:
1)
2)
3)
Резултатите от изглаждането са поместени в

Експерементирани модели на тендекцията в динамичния ред на износа на Бългаиря в Гърция за периода януари 2001 – януари 2009 г.
Табл. 1
Вид на моделите Sy
Fемп Fтеор

71.3 -5.001 1214.3 3,87

51.21 2.06 4542.2 3,72

86.23 -7.59 5124.4 2,59

Експерементирани модели на тендекцията в динамичния ред на износа на България в Румъния за периода януари 2001 – януари 2009 г.
Табл. 3
Вид на моделите Sy
Fемп Fтеор

40.63 -1.17 1145,1 3.84

39.41 -1.08 5264,4 3.84

41.73 -1.24 4512,3 2.69

Табл. 3 и Табл. 4, съответно за Сърбия и Македония, са поместени в Приложение 4.
От изложеното по – горе следва, че най – подходящ модел е този, който описва парабола от 2ра степен, тъй като и при 4-те държави се наблюдава най – малка стандартна грешка и най – голям коефициент на детерминация. Моделът е адекватен по F- критерия, тъй като Fемп> , т.е. 5264.4 > 3.84, и 4542.2 > 3.72 при равнище на значимост = 0.05 и степени на свобода =3 и =68.
От изчисленията, направени чрез итераивния метод за износа в Гърция и поместени в Приложение 3, следва че коригираният индекс на сезонността има най – висока стойност през месец юли, когато той достига 120.43%, докато през останалите 5 месеца започва да намалява, достига най – ниски стойности от 79.16 през месесец август. В резултат на влиянието на сезонни причини, износът за Гърция се е увеличил с 20.43 % през януари и е намалял най – силно с 20.84% през август.

Фиг.2

Най – високи стойности за Румъния, коригираният индекс на сезонността достига през месец Март от 210.43 %, когато се е увеличил повече от 2 пъти, а най – ниски - през януари.
За Сърбия се наблюдава плавно увеличаване на индекса, достигайки до най – високите си стойности през месец октомври – 128.35 %. За Македония, тези стойности са съответно 110.11% през октомври и 75.45% през януари.
Индексите на сезонността показват най – силно влияние при износа на България за Румъния, а при останалите разглеждани страни, индексите варират от +(-) 30%.

Фиг. 3

На графиката и при 3 от държавите се наблюдават слабо изразени цикли, с изключение на тези при Румъния, които обхващат два силно изразени периода от септември до декември 2007 и от май до октомври 2008 г.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Износ по основни търговски партньори 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.