Износ по основни търговски партньори


Категория на документа: Икономика


Всестранното изучаване на закономерностите на развитието на дадено явление изисква да се подложи на изследване всеки отделен компонент на развитието. Класическият анализ на динамичните редове се изразява до разлагане на развитието на неговите съставни елементи, при което се прави допускането, че общото развитие е сума от основните му компоненти. Математически връзката между основната тенденция, сезонните колебания и случайните колебания може да се изрази по следния начин:
yi = ŷi * Jskj * Jε*Jzi
където:
yi – размерът на изследваното явление за всеки определен период;
ŷi – тенденцията на развитие (трендът) за всеки период;
Jskj – сезонните колебания в развитието на явлението за периода;
Jε – случайните колебания за периода;
Jzi – циклични колебания за пеиода

2. Икономико – статистически сравнителен анализ на износа на РБ, по нейните търговски партньори от Балканския регион (Гърция, Румъния, Сърбия и Македония)

2.1 Описателни показатели за скоростта на развитие на износа през отделните месеци, за период от 8 години.

Забележка: Поради големината на таблиците и получените резултати, за пример в разработката съм поместила обобщаваща таблица с описателните показатели за Гърция. Останалите данни се намират в Приложение 1.

Табл .1 , данни за Гърция

Период Износ (млн.евро) Коеф.на развитие Темп на развитие (%) Абсолютен прираст(млн.евро) Темп на прираст(%) Коеф. на прираст Абс.знач.на 1%прираст(млн.евро

Yi 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 11
2001 Фев 36,4 0,94 0,94 94,06 94,1 -2,3 -2,3 -5,94 -5,94 -0,06 -0,06 0,35
2002 Март 48,9 1,26 1,21 126,4 121 10,2 8,4 26,36 20,74 0,26 0,21 0,48
2003 Апр 63,2 1,63 0,99 163,3 98,9 24,5 -0,7 63,31 -1,1 0,63 -0,01 0,62
2004 Май 61,1 1,58 0,95 157,8 94,8 22,4 -3,3 57,88 -5,12 0,53 -0,05 0,6
2005 Юни 72,6 1,88 0,9 187,6 90,1 33,9 -8 87,6 -9,93 0,88 -0,1 0,72
2006 Юли 104,9 2,71 1,1 271,1 110 66,2 9,7 171,06 10,19 1,71 0,1 1,04
2007 Авг 90,2 2,33 0,82 233,1 81,9 51,5 -19,9 133,07 -18,07 1,33 -0,88 0,89
2008 Септ 129,8 3,35 0,89 335,4 88,9 91,1 -16,2 235,4 -11,1 2,35 -0,11 1,29
2008 Окт 118,6 3,06 0,91 306,5 91,4 79,9 -11,2 206,46 -8,63 2,06 -0,09 1,18
2008 Ноем 102,8 2,66 0,87 265,6 86,6 64,1 -15,8 165,63 -13,32 1,66 -0,13 1,02
2008 Дек 81,5 2,11 0,79 210,6 79,3 42,8 -21,3 110,59 -20,72 1,11 -0,21 0,31
2009 Ян 67,5 1,74 0,83 174,4 82,8 28,8 -14 74,42 -17,18 0,74 -0,17 0,67

Коефициентите и темповете за развитие на износа на България в Гърция (Табл . 1.1), разкриват увеличение на износа при постоянна база за целия изследван период, спрямо месец януари 2001 год, като най – висок ръст достига през месец август 2008, когато увеличението на износа е близо 3 - 4 пъти по високо отколкото през януари 2001. Най – висок спад се наблюдава през февруари 2001 год.
За Румъния (Табл. 1.2) , същите тези показатели при постоянна база, сочат нарастване на износат с над 10 пъти, като най – голям ръст достига през месец октомври 2008 год, а най – висок спад – през месец август 2001 год.
За Сърбия (Табл. 1.3) , най – висок ръст се бележи през юли 2008 год, а най – висок спад наблюдаваме през юни 2002, когато износът намалява с около 74%.

Подобна е картината и в Македония (Табл. 1.4). Спрямо месец януари 2001 год, най – висок ръст на износа, се разглежда през юли 2008 год, когато уеличението достига почти 4 пъти, а най – големият спад в износа на България в Македония, се отнася за януари 2003 год.

Верижните коефициенти и темпове на развитие показват изменение в размера на износа спрямо предходния период. За Гърция тези два показателя показват изменение, което варира в рамките на +(-)10%, като най – голямо е то през месец месеците септември и август 2004 год, когато разликата е около 75 %.
За Румъния, най – висок износ спрямо предходня месец, наблюдаваме през февруари 2002, когато той превишава януари 2002 с приблизително 2 пъти. Най – ниско развитие на износа има през март 2002 год.
За Сърбия, най – висок е ръстът през месец март 2008 год, с близо 50%, спрямо предходния.
Таблицата за Македония показва най – висок ръст през март 2006 год. с около 70%, спрямо февруари същата година.

Абсолютният прираст показва изменението на износа в абсолютно изражение. Прирастът на износа на България в Гърция за януари 2009 спрямо януари 2001, се е увеличил с 28.80 млн. евро, а най – голям размер достига през август 2008, когато увеличението е с 107.3 млн. евро. Абсолютният верижен прираст показва най – голямо увеличение през август 2005, когато то достига 30.5 млн. евро.
За Румъния, най – голям базисен прираст се наблюдава през октомври 2008, когато размерът превишава този от януари 2001 със 121.3 млн. евро.
Спрямо верижната база, най – голямо изменение се наблюдава през месец май 2007, когато достига 12.7 млн. евро повече от предходния месец.
Абсолютният прираст в Сърбия при постоянна база показва отрицателно развитие, т.е през по – голямата част от разглеждания период, износът за Сърия намалява спрямо януари 2001. Най – ниската си стойност, спрямо месецът, приет за база, достига през април 2002, когато намалява с 26.30 млн. евро. Най – голямо е увеличението през май 2007 – 30.50 млн. евро.
Верижните прирасти също показват отрицателни стойности през по – голямата част от периода.
За Македония най – високите стойности на износа при постоянна база, са измрени през септември 2007 – 38.7 млн. евро, а най – ниски – януари 2003 год, (- 2.7) млн. евро.
Тмпът на прираст показва с колко процента се изменяло (увеличаало или намалявало) равнището на развитие, спрямо равнището, което е прието за база.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Износ по основни търговски партньори 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.