Износ по основни търговски партньори


Категория на документа: ИкономикаОсновните етапи на итеративния метод са:

Отстраняване на тренда от членовете на динамичния ред, което се извършва на няколко етапа:

1. Динамичният ред от месечни данни се изглажда по МНМК. За тази цел трябва се избере подходяща аналитична функция; В резултат на изглаждането се получават нови членове на динамичния ред, каквито той би имал, ако явлението се развива плавно, следвайки заложената в него трайна тенденция, без колебания. Определянето на математическия израз на функцията , която ще описва тенденцията на явлението, се извършва чрез прилагането на ралични математически модели, от които се избира един. Общият вид на някои от тях е:
- Линеен модел :

- Парабоа от 2-ра степен:

- Парабола от 3-та степен:
- и др.

1. Изчислява се средна грешка на апроксимация на всеки трендов модел до емпиричните данни по формулата ( ):

- теоретични стойности на динамичния ред,

получени след неговото изглаждане по МНМК

- бр. параметри на аналитичната функция,
използвана за изглаждане на динамичния ред, включително и свобод ния член

- обем на извадката( бр. членове на динамичния ред)

Най – подходяща за модлиране на тренда е онази крива, при която стандартната грешка е най – малка.

3. Изчислява се коефициент на детерминация , който изразява относителния дял на девиацията, дължаща се на наличието на тенденция на развитие. Колкото коефициентът е по-голям, толкова кривата описва по-добре тенденцията. Формулата е следната:

Изчисляване на сезонните и случайни колебания - те са периодично повтарящи се годишни колебания с относително постоянна амплитуда. Предизвикват се от стопанските и климатичните особености на годишните времена или различните месеци годината.

За преизчислявне на сезонните колебания е необходима информация по месеци или тримесечия за срок от 3 – 5 години. Съществуват няколко метода за изчисляване на сезонните колебания, но в настоящия анализ, ще използвам метода на плъзгащите средни. С помощта на този метод се отстраняват случайният и сезонният компонент в рамките на 1 година. Етапите са следните:

I етап – изчисляват се 12 – месечни плъзгащи се средни , с цел да се изключат сезонните и случайните колебания

,Недостатък на този метод е , че през първите шест месеца на изследвания период не се получават изгладени стойности;

II етап – намират се отношенията , с което се постига изключване на основната тенденция на развитие.

III етап – изчисляват се индексите на сезонността, които са средно процентно отношение на Jsi= за всеки месец от годината, където
i- 1,2,3……,n
n- броя членове на обработвания динамичен ред

Отстраняването на случайния компонент се извършва по следния начин:
Ако, осредняваните сезонни индекс са два , три, изчисляваме средния индекс на сезонността по формулата за простата средна аритметична.Ако осредняваните сзонни индекси са четири и повече, първо се отстраняват два от тях, които имат най-голяма и най-малка величина. Останалите се изчисляват по формулата за средна аритметична.Получените средни величини се наричат модифицирани индекси на сезонността (Jsmj).
От величините на индексите на сезонността по едноименни месеци за целия период на изследване, предварително елиминираме индексите с най – висока и най – ниска стойност, останалите индекси осредняваме по формулата на простата средна аритметична величина. Когато сумата на модициранит индекси се получи по – голяма или по – малка от 1200, се изчислява поправъчен коефициент Кn.

Цикличните колебания са периодично повтарящи се колебания в рамките на определен, сравнително по-продължителен интервал от време. Най-често те се свързват с цикличния характер в развитието на някои икономически процеси и явления. Етапите, за определяне на цикличните колебания, са два:
I етап – отстраняване на тренда от емпиричните данни

II етап – остраняване на сезонните колебания
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Износ по основни търговски партньори 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.